Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Dažniausiai užduodami klausimai > Saugos duomenų lapai ir poveikio scenarijai > Poveikio scenarijai

 

Poveikio scenarijai

1.      Kas privalo pridėti poveikio scenarijų (PS) prie SDL?

·         bet kuris tiekimo grandinės dalyvis, kuris rengia cheminės saugos ataskaitą (CSA) kaip atskirą registracijai reikalingą dokumentą, t. y. gamintojas arba importuotojas, kuris registruoja suklasifikuotą cheminę medžiagą, PBT arba vPvB cheminę medžiagą, kurios per metus pagamina arba importuoja daugiau kaip 10 tonų.

·         registruojantieji subjektai, kurie  cheminės saugos ataskaitą  ECHA teikia kaip vieną iš registracijos dokumentų, prie SDL prideda poveikio scenarijų.

·         jei tolesniam naudotojui prireikia parengti poveikio scenarijų, tokius parengtus PS būtina pridėti prie SDL.

2.      Kas yra cheminės saugos ataskaita?

Cheminės saugos ataskaita - dokumentas, rengiamas apie visas chemines medžiagas (kurias reikia registruoti), kurių kiekis vienam registruotojui siekia 10 ir daugiau tonų per metus.

 

3.      Kas yra išplėstinis SDL (iSDL)?

Pagrindinis dokumentas:

-          klasifikavimo ir ženklinimo informacija;

-          ribinės poveikio vertės;

-          fizikinės ir cheminės savybės;

-          toksikologinė ir ekotoksikologinė informacija.

+

Poveikio scenarijus:

-          darbinės (veiklos) sąlygos;

-          būtinosios rizikos valdymo priemonės.

 

4.      Kas turi būti tiekėjo pateiktame iSDL?

·         pagrindinė cheminės medžiagos techninė paskirtis (pvz., antipireninė, pigmentas, stabilizatorius) ir PS aprašyti naudojimo būdai;

·         ribinės poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai vertės, kurių, pagal jūsų tiekėjo vertinimą, negalima viršyti*

·         fizikinė ir cheminė informacija, kuri reikalinga poveikio vertinimui atlikti (pvz., tirpumas vandenyje, garų slėgis);

·         vienas ar daugiau PS su praktiniais patarimais dėl saugaus naudojimo sąlygų, įskaitant rizikos valdymo priemones ir atliekų tvarkymo priemones.

5.      Kas yra poveikio scenarijus?

PS – tai informacijos rinkinys, apibūdinantis sąlygas, kurioms esant galima kontroliuoti riziką, susijusią su nustatytais cheminės medžiagos naudojimo būdais per visą jos gyvavimo ciklą.

 

6.      Kokie poveikį lemiantys veiksniai privalo atsispindėti PS?

·         VEIKLOS SĄLYGOS (VS), kurios apibūdina, kaip vykdomas procesas ar veikla. Pvz.: cheminės medžiagos kiekis, naudojimo trukmė ir dažnumas; darbinė temperatūra. Iš esmės VS lemia cheminės medžiagos išsiskyrimą technologinio proceso metu.

·         RIZIKOS VALDYMO PRIEMONĖS (RVP), kurios apima visas priemones ir prietaisus, taikomus, siekiant užkirsti kelią cheminės medžiagos sukeliamam poveikiui žmonėms ir (arba) aplinkai, siekiant jį kontroliuoti arba sumažinti. Pvz.: vietinė ištraukiamoji ventiliacija, oro filtrai, asmeninės apsaugos priemonės (pirštinės, respiratoriai, apsauginiai akiniai ir kt.).

 

7.      Kas yra nustatytas naudojimas?

NUSTATYTAS NAUDOJIMAS – tiekimo grandinės dalyvio nustatytas naudojimas (įskaitant naudojimą savo reikmėms) arba naudojimas, apie kurį dalyviui raštu pranešė artimiausias DU (REACH reglamento 3(26) str.).

 

8.      Kokie yra nustatyto naudojimo būdai?

NUSTATYTIEJI NAUDOJIMO BŪDAI TURI BŪTI APRAŠYTI:

·         Registracijos dokumentacijoje (3.5 skirsnis);

·         Cheminės saugos ataskaitoje (2.2 skirsnis);

·         Išplėstiniame saugos duomenų lape (1.2 skirsnis).

 

9.      Kada  PS kuriamas?

·         Pagaminama arba importuojama 10 ir daugiau tonų cheminės medžiagos per metus (REACH reglamento 14(1) str.);

·         Cheminė medžiaga klasifikuojama kaip pavojinga (REACH reglamento 14(4) str.);

·         Cheminė medžiaga yra PBT/vPvB (REACH reglamento 14(4) str.).

 

10.  Kas turi rengti PS?

·         Gamintojai;

·         Importuotojai;

·         Tolesni naudotojai.

 

11.  Kam rengiami PS?

·         Atskirai cheminei medžiagai;

·         Mišiniui;

·         Keli PS. Kurių kiekvienas parengtas vienai pavojingai, mišinio sudėtyje esančiai, cheminei medžiagai.

 

12.  Kam turi būti kuriami PS?

·         gamybos procesui;

·         nustatytiems naudojimo būdams, įskaitant naudojimą gamintojų ir importuotojų (G/I) reikmėms, naudojimą tolesnėje cheminės medžiagos tiekimo grandinės dalyje bei vartotojų naudojimą;

·         gyvavimo ciklo etapams, susidarantiems iš gamybos ir nustatytų naudojimo būdų (gaminio tarnavimo ciklo ir atliekų gyvavimo ciklo etapų).

 

13.  Kokie yra poveikio scenarijaus tipai?

·         Cheminės saugos ataskaitos (toliau – CSR) dalis (CSR-ES);

·         Išplėstino saugos duomenų lapo dalis (eSDS-ES).

 

14.  Kada reikia prie SDL pridėti PS?

Pagal REACH reglamento 31(7) str. bet kuris tiekimo grandinės dalyvis, kuris pagal 14 arba 37 str. privalo parengti CSA (cheminės saugos vertinimas) į SDL priedą įtraukia PS.

15.  Ką daryti, jeigu naudojimo būdas arba sąlygos neaprašytos PS?

·         Paprašyti tiekėjo įtraukti Jūsų naudojimo būdus į savo CSA ir pateikti Jums tos medžiagos PS;

·         Pritaikyti savo veiklą PS aprašytoms sąlygoms;

·         Ieškoti kito tiekėjo;

·         Patiems atlikti CSV.

 

16.  Kada nereikalaujama CSA?

·         Nereikalaujama SDL cheminei medžiagai;

·         Įregistruotos cheminės medžiagos kiekis yra mažesnis nei 10 tonų;

·         Sunaudojate mažiau nei 1 toną cheminės medžiagos per metus;

·         Medžiagos koncentracija mišinyje, kurį Jūs gaminate, yra žemesnė nei mažiausia riba (REACH reglamento 14(2) str.);

·         Naudojate medžiagą išskirtinai gamybiniams ir technologiniams tyrimams ir rizika žmogaus sveikatai ir aplinkai yra tinkamai valdoma.

 

17.  Kada turite informuoti ECHA? Kokią informaciją pateikti? Terminai?

Informuoti ECHA reikia, jeigu:

·         Reikia parengti tolesniems vartotojams (DU) CSA?;

·         Norite pasinaudoti išimtimi, nes:

1.       Sunaudojate mažiau nei vieną toną medžiagos per metus;

2.       Naudojate medžiagą technologiniams tyrimams.

Turite ECHA pateikti:

·         administracinę informaciją;

·         trumpą naudojimo būdų aprašymą;

·         siūlymą atlikti tyrimus su stuburiniais gyvūnais (jeigu reikia).

Jeigu jūsų naudojimo būdai neaprašyti, turite 12 mėnesių patys atlikti CSV ir įgyvendinti susijusius PS

 

18.  Kas yra CHESAR?

CHESAR – cheminės saugos vertinimo ir ataskaitų rengimo priemonė, kurią sukūrė ECHA, siekdama padėti registruotojams parengti cheminės saugos vertinimą ir cheminės saugos ataskaitas.

Daugiau informacijos apie šią priemonę rasite adresu:

http://chesar.echa.europa.eu.