Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Klasifikavimas Ženklinimas Pakavimas (CLP) > Ženklinimas ir saugos duomenų lapai (SDL)

 

Ženklinimas ir saugos duomenų lapai (SDL)

Ženklinimas ir saugos duomenų lapai

 

Prieš patiekdami chemines medžiagas ar mišinius (preparatus) rinkai, tiekėjai privalo juos paženklinti pagal CLP reglamento reikalavimus. Ženklinimo tikslas - informuoti visus su chemikalu dirbančius asmenis apie jo keliamą pavojų. Be to, jei tiekiamos pavojingos cheminės medžiagos ir mišiniai (preparatai), tiekėjas privalo savo klientams - pramonės sektoriaus atstovams, kurie dalyvauja tiekimo grandinėje, pateikti saugos duomenų lapą (SDL).

 

 

Ženklinimas pagal CLP

Jeigu esate gamintojas, importuotojas, tolesnis naudotojas (įskaitant mišinio ruošėją) arba platintojas (įskaitant mažmenininką), turite ženklinti visas chemines medžiagas arba mišinius (preparatus), kuriuos privaloma ženklinti ir kurie yra pakuotėje ir tik tada šias medžiagas ir mišinius (preparatus) patiekti rinkai (CLP reglamento 4 straipsnio 4 dalis). Šis reikalavimas taip pat taikomas gaminių, kurie pagal CLP reglamento I priedo 2 dalies kriterijus laikomi sprogiaisiais, gamintojams ir šių gaminių importuotojams.

Pakuotėje esanti cheminė medžiaga arba mišinys (preparatas) turi būti ženklinamas pagal CLP reglamento taisykles:

 • jeigu cheminė medžiaga arba mišinys (preparatas) klasifikuojamas kaip pavojingas; arba
 • jeigu mišinio (preparato) sudėties viena arba daugiau cheminių medžiagų, kurių koncentracijos viršija nurodytąsias CLP reglamento 2 dalyje, klasifikuojamos kaip pavojingos, net tada, jeigu mišinys (preparatas) neklasifikuojamas kaip pavojingas. Šiuo atveju turi būti naudojamas CLP reglamento I priedo 2 dalyje nurodytas papildomas ženklinimas (CLP reglamento 25 straipsnio 6 dalis); ir
 • jeigu gaminys yra sprogusis, kaip aprašyta CLP reglamento I priedo 2 dalyje.

 

Etiketė

 

Etiketė rašoma valstybės narės, kurioje cheminė medžiaga ar mišinys (preparatas) tiekiami rinkai, valstybine kalba, jeigu atitinkama valstybė narė nenustato kitaip. Lietuvoje tiekiamų cheminių medžiagų ar mišinių (preparatų) etiketės turi būti lietuvių kalba.

Cheminės medžiagos ar mišinio (preparato) tiekėjai gali etiketėse vartoti daugiau kalbų nei reikalaujama valstybės narės, jeigu visomis kalbomis pateikiama ta pati informacija.

 

CLP reglamente numatyta, kad etiketėje turi būti pateikta ši informacija:

 • cheminės medžiagos arba mišinio tiekėjo (-ų) pavadinimas, adresas ir telefono numeris;
 • plačiajai visuomenei pateiktos cheminės medžiagos ar mišinio nominalus kiekis pakuotėse (jeigu toks kiekis nėra nurodytas kitoje pakuotės vietoje);
 • produkto identifikaciniai duomenys;
 • kai reikia, pavojaus piktogramos, signaliniai žodžiai, pavojingumo frazės, atsargumo frazės ir papildoma informacija, kurią gali būti reikalaujama pateikti kitais teisės aktais, pvz., lakiuosius organinius junginius arba ploviklius reglamentuojančiais teisės aktais.

Kadangi cheminės medžiagos ar mišinio (preparato) klasifikavimo ir ženklinimo elementai, pavyzdžiui, signaliniai žodžiai, pavojaus piktogramos, pavojingumo frazės ir atsargumo frazės gali kartotis ar būti pertekliniai, siekiant išvengti tokių situacijų buvo sukurtos svarbumo principo taikymo taisyklės.

Be to, CLP reglamente taip pat nurodyta, koks turi būti etikečių ir piktogramų dydis, kokią papildomą informaciją reikia pateikti, numatytos nedidelių pakuočių išimtys ir aprašyta, kaip CLP reglamentas susijęs su transporto ženklinimo reikalavimais.

Kaip numatyta CLP reglamento V priede, pavojaus piktogramose turi būti juodas simbolis baltame fone su raudonu apvadu, kuris turi būti pakankamai platus, kad būtų aiškiai matomas. Pavojaus piktogramos turi būti pasukto kvadrato formos. Kiekviena pavojaus piktograma turi būti bent vienos penkioliktosios suderintosios etiketės ploto dydžio, tačiau ne mažesnio ploto kaip 1 cm2.

 

Lentelė: Etiketės ir piktogramų metmenys

Pakuotės talpa

Etiketės dydis

CLP piktogramos matmenys

DSD/DPD pavojingumo simbolio matmenys

≤ 3 litrų

ne mažesnis kaip 52 x 74 mm

16 x 16 mm

ne mažesnis kaip 20 x 20 mm

>3, ≤ 50 litrų

ne mažesnis kaip 74 x 105 mm

ne mažesnis kaip 23 x 23 mm

ne mažesnis kaip 28 x 28 mm

>50, ≤ 500 litrų

ne mažesnis kaip 105 X 148 mm

ne mažesnis kaip 32 x 32 mm

ne mažesnis kaip 39 x 29 mm

>500 litrų

ne mažesnis kaip 148 x 210 mm

ne mažesnis kaip 45 x 45 mm

ne mažesnis kaip 55 x 55 mm

 

 

Konkrečios ženklinimo ir pakavimo situacijos

 

Jei cheminė medžiaga ir mišinys (preparatas) yra mažoje pakuotėje (paprastai iki 125 ml) arba juos sudėtinga paženklinti dėl kitų priežasčių, CLP reglamente numatytos įprastų ženklinimo reikalavimų išimtys. Šiose išimtyse numatyta, kad tais atvejais, kai cheminė medžiaga ar mišinys (preparatas) yra klasifikuojami dėl pavojingumo, nurodyto CLP reglamento I priedo 1.5 skyriuje, tiekėjas gali nepateikti tokių ženklinimo elementų: pavojingumo ir/arba atsargumo frazių arba piktogramų, kurios paprastai privalomos pagal CLP.

Jei cheminės medžiagos ar mišiniai (preparatai) tiekiami visuomenei kelia tam tikrą pavojų arba jei pakavimo medžiagoje yra metanolio ar dichlorometano, konteineriai turi būti uždaryti taip, kad vaikai negalėtų jų atidaryti (CRF) ir/arba įspėjimas apie pavojų turi būti lytėjimu apčiuopiamas (TW). CRF arba TW yra būtini esant įvairiems pavojingumo tipams. Jų pavyzdžiai pateikti šioje lentelėje.

Lentelė: Pavojingumo klasifikacijos, kurias nustačius taikomos CLP reglamento nuostatos dėl vaikų sunkiai atidaromų uždarymo įtaisų ir (arba) liestinių pavojaus žymių

 

Pavojingumo kriterijai

Vaikų sunkiai atidaromi uždarymo įtaisai

Liestinės pavojaus žymės

Ūmus toksiškumas (1 - 3 kategorija)

v

v

Ūmus toksiškumas (4 kategorija)

 

v

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui; vienkartinis poveikis (1 kategorija)

v

v

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui; vienkartinis poveikis (2 kategorija)

 

v

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui; kartotinis poveikis (1 kategorija)

v

v

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui; kartotinis poveikis (2 kategorija)

 

v

Odos ėsdinimas (1A, 1B it 1C kategorija)

v

v

Kvėpavimo takų jautrinimas (1 kategorija)

 

v

Plaučių pakenkimo pavojus prarijus (1 kategorija)*
Ne aerozoliai arba jeigu talpyklos su sandariu purškimo įtaisu

v

 

Plaučių pakenkimo pavojus prarijus (1 kategorija)

v

v

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms (2 kategorija)

 

v

Kancerogeniškumas (2 kategorija)

 

v

Toksinis poveikis reprodukcijai (2 kategorija)

 

v

Degios dujos (1 ir 2 kategorijos)

 

v

Degieji skysčiai (1 ir 2 kategorijos)

 

v

Degiosios kietosios medžiagos (1 ir 2 kategorijos)

 

v

1 pastaba: ši nuostata netaikoma tik tiems aerozoliams, kurie klasifikuojami ir ženklinami kaip „itin degūs aerozoliai" arba „degūs aerozoliai".

 

Galiausiai, CLP reglamentu nustatomos naujos taisyklės, galiojančios tose situacijose, kuriose pavojingų cheminių medžiagų ar mišinių (preparatų) pakavimą sudaro išorinė, vidinė ir, galbūt, tarpinė pakuotė.

Paprastai, kai išorinės pakuotės ženklinimui taikomos ir transportavimo ir CLP taisyklės, CLP ženklinimas nebūtinas - pakanka tik to ženklinimo ar žymėjimo, kuris būtinas pagal transportavimo teisės aktus. Atitinkamai, kai pagal CLP būtina pavojaus piktograma reiškia tą patį pavojų, kurį žymi ir pagal pavojingų prekių gabenimo taisykles būtinas ženklas, ant išorinės pakuotės gali būti nenurodoma pagal CLP privaloma piktograma.

 

 

Saugos duomenų lapai

Saugos duomenų lapai (SDL) yra svarbi informacijos apie cheminių medžiagų keliamą pavojų ir rekomenduojamą saugą perdavimo tiekimo grandinėje priemonė, sudaranti galimybę naudotojams imtis būtinų su darbuotojų sauga, sveikatos apsauga bei aplinkos apsauga susijusių priemonių.

Parengti cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų) saugos duomenų lapus reikėjo ir pagal ankstesnius ES teisės aktus (Direktyva 91/155/EEB). Kadangi saugos duomenų lapas buvo ir yra veiksmingas informacijos apie (pavojingas) chemines medžiagas ir mišinius (preparatus) teikimo metodas Europos Sąjungoje (ES), jis tapo neatsiejama REACH ir CLP reglamentais nustatytos sistemos dalimi.

 

Įsigaliojus Europos Komisijos reglamentui (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) iškilo būtinybė REACH reglamento II priede nustatytus SDL reikalavimus suderinti su naujosiomis klasifikavimo ir ženklinimo nuostatomis. CLP reglamento 57 str. iš dalies pakeitė REACH reglamento 31 str. ir nuo 2015 m. birželio 1 d. saugos duomenų lapai turi būti rengiami ir atnaujinami pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2015/830

2015 m. gegužės 28 d. Briuselyje buvo priimtas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2015/830, kuriuo iš dalies keičiamas REACH reglamentas. Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai turi būti taikomas visose valstybėse narėse nuo 2015 m. birželio 1 d. tačiau veiklos vykdytojams, kurie saugos duomenų lapus (toliau – SDL)  buvo pateikę tiekėjams iki 2015 m. birželio 1 d., nedelsiant jų atnaujinti pagal naują reglamentą nereikia, nes tai būtų jiems neproporcingai didelė našta. Informuojame, kad nuo 2017 m. birželio 1 d. leidžiama naudoti tik Reglamento (ES) 2015/830 priedo nuostatas atitinkančius cheminių medžiagų ir mišinių SDL. 

Daugiau informacijos apie saugos duomenų lapų rengimą galite rasti:

Įmonės, kurios užregistravo daugiau nei 10 t cheminės medžiagos pagal REACH reglamentą, turėjo atlikti šios medžiagos cheminės saugos vertinimą ir parengti cheminės saugos ataskaitą. Remiantis cheminės saugos ataskaita turi būti parengtas poveikio scenarijus (-ai), kuris (-ie) turi būti įtrauktas (-i) į SDL kaip priedas (-ai). Poveikio scenarijuje (-uose) pateikiamos saugaus naudojimo sąlygos (veiklos sąlygos) ir būtinos rizikos valdymo priemonės. Tokie saugos duomenų lapai su poveikio scenarijais yra vadinami išplėstiniais saugos duomenų lapais.

 

Tiekėjas turi pateikti SDL jei:

 

1. Tiekiama

a) cheminė medžiaga arba preparatas (mišinys) yra klasifikuojama (-as) kaip pavojinga (-as) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) arba

b) cheminė medžiaga yra patvari, bioakumuliacinė ir toksiška (PBT) arba labai patvari ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) pagal REACH XIII priede išdėstytus kriterijus; arba

c) cheminė medžiaga įtraukta į kandidatinį didelį susirūpinimą keliančių medžiagų sąrašą (sudarytą pagal 59 straipsnio 1 dalį) dėl kitų priežasčių, nei nurodytosios a ir b punktuose.

 

2. Gavėjas paprašė tiekėjo pateikti SDL preparato (mišinio), kuris neatitinka klasifikavimo pavojingu kriterijų pagal CLP reglamentą, tačiau savo sudėtyje turi:

 a) bent vieną žmonių sveikatai ar aplinkai pavojingą cheminę medžiagą, kurios koncentracija skystame ar kietame (ne dujiniame) preparate yra lygi arba didesnė nei 1 % masės, o dujiniame preparate - lygi arba didesnė nei 0,2 % tūrio, arba

b) bent vieną cheminę medžiagą, kuri yra PBT ar vPvB pagal REACH XIII priede išdėstytus kriterijus arba buvo įtraukta į kandidatinį didelį susirūpinimą keliančių medžiagų sąrašą (sudarytą pagal 59 straipsnio 1 dalį) dėl kitų priežasčių,, nei nurodytosios a punkte, ir kurios koncentracija ne dujiniame preparate yra lygi arba didesnė nei 0,1 % masės, arba

c) cheminę medžiagą, kuriai Bendrijoje yra nustatyta ribinė vertė darbo aplinkoje.

Lietuvoje ribines vertes darbo aplinkoje rasite: Higienos normoje HN 23:2011, jeigu cheminę medžiagą tiekiate kitų Bendrijos šalių rinkai, ribines vertes darbo aplinkoje rasite: Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (OSHA) puslapyje http://osha.europa.eu/en/topics/ds/oel/index.stm/members.stm arba GESTIS tarptautinių ribinių verčių duomenų bazėje: http://www.dguv.de/ifa/en/gestis/limit_values/index.jsp

 

3. Tiekiamas produktas, kuris CLP reglamento I priedo 1.3 pastraipoje minimas kaip „specialieji atvejai", kuriam leidžiami nukrypimai nuo ženklinimo reikalavimų pvz., dujų balionai skirti propanui, butanui ar suskystintoms naftos dujoms.

 

SDL pateikti nereikia jei:

 

a) pavojingas medžiagas ar preparatus (mišinius) siūlote ar parduodate plačiajai visuomenei kartu pateikdami pakankamai informacijos, leidžiančios naudotojams imtis būtinų priemonių žmonių sveikatai ir aplinkai apsaugoti bei saugai užtikrinti, nebent tokio SDL prašo tolesnis naudotojas ar platintojas.

b) tiekiami tam tikri produktai, skirti galutiniam vartotojui pvz., medicininiai produktai ar kosmetika.

 

 

SDL atnaujinimas

 

Atsižvelgiant į REACH reglamento 31 str. 9 dalį ir į cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų) klasifikavimo ir ženklinimo nuostatas pagal CLP reglamento reikalavimus, galiojantis saugos duomenų lapas turi būti atnaujinamas, jeigu:

 • pagal pavojingų cheminių medžiagų direktyvą (DSD) ar pagal pavojingų preparatų direktyvą (DPD) jau klasifikuota cheminė medžiaga arba mišinys (preparatas) klasifikuojama, ženklinama ir pakuojama pagal CLP reglamentą;
 • pagal DSD / DPD neklasifikuotos cheminės medžiagos arba mišiniai dabar klasifikuojami kaip pavojingi arba jų sudėtyje yra viena ar daugiau sudėtinių medžiagų, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai arba kurių poveikis aplinkai viršija nurodytą ≥ 1 % svorio, jei mišinys nėra dujinės kilmės, arba ≥ 0.2 % tūrio, jei mišinys yra dujinės kilmės, ribą.
 • sužinoma nauja informacija, kuri gali įtakoti rizikos valdymo priemones, arba nauja informacija apie pavojus;
 • buvo suteikta autorizacija ar atsisakyta ją suteikti;
 • buvo nustatyti apribojimai.

Nauja informacijos versija su nurodyta data, pažymėta "Peržiūrėta: (data)", nemokamai rašytinė ar elektroniniu būdu pateikiama visiems ankstesniems gavėjams, kuriems cheminė medžiaga ar mišinys buvo tiekiami paskutinius 12 mėn. Po registracijos atliekant atnaujinimus pateikiamas registracijos numeris.

 

 

 

Nuo 2015 m. birželio 1 d. saugos duomenų lapai turi būti rengiami ir atnaujinami pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2015/830