Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Dažniausiai užduodami klausimai > REACH > Bendri klausimai

 

Bendri klausimai

1.1.  Ką reiškia REACH ir kur galima gauti daugiau informacijos?

REACH    tai  sutrumpintas  reglamento  dėl  cheminių  medžiagų  registracijos, vertinimo, autorizacijos ir apribojimų pavadinimas. REACH reglamentas įsigaliojo 2007 m. birželio 1 d. Šiuo teisės aktu suvienodinami ir pataisomi ligi šiol Europos Sąjungoje (ES) galioję teisės aktai, nustatantys reikalavimus cheminių medžiag tvarkymui. REACH reglamentu taipogi kuriama Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) Helsinkyje (Suomijoje), kuri koordinuos šio reglamento įgyvendinimą. ECHA valdys cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, autorizacijos ir apribojimų procesų vykdymą, užtikrindama vieningą reikalavimų vykdymą visoje Europos Sąjungoje.

·         REACH reglamentas paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (prieiga internetu http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2006%3A396%3ASOM%3ALT%3AHTML)

·         Apie REACH – ECHA tinklavietėje publikuojama rubrika, kurioje glaustai aprašomi pagrindiniai REACH reglamento reikalavimai (prieiga internetu http://reach.jrc.it/index_lt.htm)

·         REACH rekomendacijos – ECHA tinklavietėje publikuojama rubrika, kurioje pateikiami REACH reglamento išaiškinimai bei papildoma informacija, susijusi su šiuo teisės aktu. Šiame skyrelyje pateikiami išaiškinimai yra parengti bendradarbiaujant suinteresuotoms šalims, Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingosioms institucijoms bei Europos Komisijai (prieiga internetu http://reach.jrc.it/guidance_lt.htm)

·         Paieška – ECHA tinklapio funkcija, kuria naudodamiesi galite lengvai surasti tinklapyje pateikiamus  dokumentus. Naudodamiesi „raktinio žžodžio“ paieškos   funkcija   būsite tiesiogiai nukreipti į atitinkamus rekomendacinius dokumentų skyrius arba ECHA tinklapio rubrikas (prieiga internetu http://reach.jrc.it/public-2/navigator_search.htm?lang=lt)

·         „Navigator“ – ECHA tinklapyje pateikiama interaktyvi priemonė, kuri padės nustatyti Jūsų įsipareigojimus pagal REACH reglamento reikalavimus (prieiga internetu http://reach.jrc.it/navigator_lt.htm)

·         REACH-IT ir IUCLID 5 – IUCLID 5 yra programinė įranga, kurioje galite vesti, tvarkyti, kaupti ir keistis informacija apie cheminių medžiagų savybes ir pavojingumą. Išaiškinimai, kaip naudotis IUCLID 5 programa vykdant REACH reglamento reikalavimus, pateikiami kartu, programinėje įrangoje. Naudojantis šia programa taip pat galite užpildyti OECD (Tarptautinė ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacija) reikalavimus atitinkančias duomenų pateikimo formas. REACH-IT leis susikurti įmonei prieigą prie autorizuoto tinklapio, kuriame galės internetu pateikti užpildytą dokumentaciją apie cheminę medžiagą . REACH-IT sistema leis Europos cheminių medžiagų agentūrai ir valstybių  narių  kompetentingosioms institucijoms atlikti dokumentacijos patikrą . Nekonfidenciali informacija  bus talpinama pagrindiniame ECHA tinklapyje. (prieiga internetu http://echa.europa.eu/reach/software_lt.html)

·         Nacionalinės pagalbos tarnybos - kiekviena ES valstybė narė savo teritorijoje  teikia REACH pagalbos paslaugas visoms suinteresuotosioms šalims. Šios tarnybos priklauso vienam tinklui, kuriame atsakymai klausimus derinami siekiant užtikrinti nuoseklią pagalbą visos Europos įmonėms. Nacionalinių ES valstybių narių pagalbos tarnybų sąrašas pateikiamas ECHA tinklavietėje (prieiga internetu http://echa.europa.eu/reach/helpdesk_lt.html). Taip pat tam tikrais klausimais (tame tarpe IUCLID 5 programos naudojimas) konsultuoja ECHA pagalbos tarnyba.

 

 

 

 

1.2.  Kuo skiriasi 2007 m. gegužės 29 d. REACH reglamento klaidų ištaisymas nuo pirmojo 2006 m. gruodžio 30 d. REACH reglamento varianto?

Pagrindinis 2007 m. gegužės 29 d. pateikto REACH reglamento varianto tikslas – ištaisyti lingvistines klaidas atsiradusias REACH reglamento verstuose variantuose, esmini REACH reglamento turinio pakeitimo nėra. Anglų kalba pateikiamas REACH reglamento variantas beveik nepakeistas, išskyrus spausdinimo klaidų ištaisymą 64 straipsnio 8 dalyje (vietoj nuorodos 133 straipsnio 2 dalį turi būti nuoroda 133 straipsnio 3 dalį ).

1.3.  Nuo kada taikomi REACH reglamento reikalavimai?

REACH reglamento 141 straipsnis nustato datas, nuo kada taikomi atskiri REACH reglamento reikalavimai ir tam tikros nuostatos.

REACH reglamentas įsigaliojo 2007 m. birželio 1 d., ir jei 141 str. 2 ar 4 dalyse nenurodyta kitaip, taikomi visi šio reglamento reikalavimai.

2008 m. birželio 1 d. pradedamos taikyti pagrindinės šio reglamento nuostatos pvz. II antraštinės dalies (cheminių   medžiag registravimas), III antraštinės dalies (dalijimasis duomenimis ir nereikalingų bandymų vengimas), V antraštinės dalies (tolesni naudotojai), VI antraštinės dalies (įvertinimas), VII antraštinės dalies (autorizacija), XI antraštinės dalies (klasifikavimo iržženklinimo inventorius), XII antraštinės dalies (informavimas). Taip pat pradedami taikyti 128 straipsnio reikalavimai dėl laisvo judėjimo bei 136 straipsnio reikalavimai dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, susijusių su esamomis cheminėmis medžiagomis.

2009  m. birželio 1 d. pradedamos taikyti VIII antraštin s dalies ir XVII priedo nuostatos, nustatančio tam tikrą pavojingų medžiagų, preparatų ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimus.

1.4.  Kas atsakingas užžREACH reglamento reikalavimų vykdymo užtikrinimą?

Pagal REACH reglamento 125 ir 126 straipsnius iki 2008 m. gruodžio 1 d. valstybės narės turi nustatyti kontrolės mechanizmą bei sankcijas už šio reglamento nuostatų pažeidimus.

1.5.  Kur kreiptis iškilus klausimų apie REACH reglamentą?

Informaciją apie REACH reglament teikia:

·         Nacionalinės pagalbos tarnybos kiekvienoje ES valstybėje narėje konsultuoja dėl REACH reglamento reikalavimų bei įsipareigojimų vykdymo. Pagalbos tarnybos konsultacijas teikia valstybine kalba, atsižvelgdamos į susijusius kitų nacionalinių teisės aktų reikalavimus. Pagal REACH reglamento 124 straipsnį nacionalės pagalbos tarnybos vykdo savo veiklą nuo 2007 m. birželio 1 d.

·         Suinteresuotų šalių pagalbos tarnybos (pvz. plastiko, mineralų, naftos, dažų pramonės) įkurtos atskirų prekybos asociacijų, pramonės sektorių, komercijos rūmų bei kitų privačių organizacijų,  pagal  užsakymus teikia patarimus dėl REACH reglamento reikalavimų vykdymo.

·         ECHA pagalbos tarnyba konsultuoja mones registruojančias cheminę medžiagą. Ši pagalbos tarnyba atsako   klausimus apie REACH nuostatas, IUCLID 5 programos naudojimą, REACH-IT sistemą, pateiktos dokumentacijos tvarkymą. Yra įkurtas ECHA ir valstybių narių pagalbos tarnybų bendradarbiavimo tinklas, kuriuo siekiama visoms ES įmonėms (gamintojams, importuotojams, tolesniems naudotojams ir kitoms suinteresuotoms šalims, ypatingai mažoms ir vidutinėms įmonėms) teikti patikimą, suderintą ir nuoseklią informaciją. Įmonės  įsikūrusios  ne  Bendrijos  teritorijoje  pagal  REACH  reglamentą   neturi  tiesioginių įsipareigojimų. Jei tokias įmones domina bendra informacija apie REACH reglamento reikalavimus jos turėtų kreiptis į ECHA pagalbos tarnybą. Jei tokios įmonės nori užduoti klausimą susijusį su nacionalinių teisės aktų taikymu – turi kreiptis į konkrečios valstybės narės pagalbos tarnybą.

1.6.  Kur galiu gauti informacijos apie darbo galimybes Europos cheminių medžiagų agentūroje (ECHA)?

ECHA vykdo personalo atranką vadovaudamasi atviro konkurso principais. Darbo pasiūlymai laisvas vietas skelbiami ECHA tinklavietėje (prieiga internetu http://echa.europa.eu/opportunities_lt.html) bei Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) tinklavietėje  (prieiga  internetu http://europa.eu/epso/). Norėdami  dirbti  ECHA  reguliariai lankykitės šiose tinklavietėse.