Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Dažniausiai užduodami klausimai > REACH > Preliminari registracija

 

Preliminari registracija

1.1.  Kur galima preliminariai užregistruoti cheminę medžiagą?

Cheminės medžiagos registracija atidedama jei cheminė medžiaga, kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis, bus preliminariai užregistruota 2008 m. birželio 1 d. – gruodžio 1 d. (imtinai), daugiau informacijos   pateikiama  rekomendacijose  registravimui   (prieiga   internetu http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 2.2  skyrius    Preliminari registracija)  bei  rekomendacijose dalijimuisi   duomenimis   (prieiga  internetu http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/data_sharing_en.pdf, 3.5 skyrius –  Preliminarios registracijos terminai), taip pat REACH reglamento (prieiga internetu http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2006%3A396%3ASOM%3ALT%3AHTML) 3 str. 20 dalyje, 23  str. ir  28 str.  Rekomendacijose   registravimui     (prieiga   internetu http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.7  skyriuje       Cheminės medžiagos, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis) patariama potencialiems registruotojams, kada turi būti pateikiama registracijos dokumentacija Europos cheminių medžiagų agentūrai.

1.2.  Ar registracijos terminas galės būti atidedamas cheminėms medžiagoms, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, jei šios medžiagos nebus preliminariai užregistruotos 2008 m. birželio 1 d. – gruodžio 1 d.?

Taip, bet tik tuo atveju jei cheminės medžiagos, kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis, gamintojas ar importuotojas pasibaigus preliminariai registracijai (t.y. po 2008 m. gruodžio 1 d.) pirmą kartą   gamina/importuoja  šios  medžiagos   1  toną   ir  daugiau  arba  pirmą   kartą gamina/importuoja daugiau nei vieną toną šios medžiagos (prieš tai buvo gaminami/importuojami mažesni kiekiai). Vadovaujantis REACH reglamento (prieiga internetu http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2006%3A396%3ASOM%3ALT%3AHTML 28 str. 6 dalies nuostatomis  gamintojas/importuotojas, pirmą kartą gaminantis/importuojantis cheminę medžiagą, kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis, turi pateikti Europos cheminių medžiagų agentūrai preliminarios  registracijos  duomenis  per  6  mėnesius  nuo  pirmojo  medžiagos pagaminimo/importavimo ne mažesniais kiekiais nei viena tona per metus ir ne vėliau kaip likus 12 mėnesi iki nustatyto registracijos termino. Tokie gamintojai/importuotojai turės atlikti preliminarią registraciją iki 2009 m. gruodžio 1 d., 2012 m. birželio 1 d. ar 2017 m. birželio 1 d. Išsamesnis paaiškinimas rekomendacijose dalijimuisi duomenimis (prieiga  internetu http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/data_sharing_en.htm, 3.6 skyrius – Pirmą  kartą gaminama/importuojama cheminė medžiaga).

Tokios pačios nuostatos taikomos ir pirmą kartą gaminamiems ar importuojamiems gaminiams, kurių sudėtyje yra cheminių medžiagų, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis.

1.3.  Kaip chemines mediagas reikia preliminariai užregistruoti, kokios formos turi būti pildomos?

Nuo 2008 m. birželio 1 d. bus galima preliminariai užregistruoti cheminę medžiag dviem būdais:

1. tiesiogiai REACH-IT tinklapyje (on-line);

2. iš anksto suvesti duomenis į IUCLID 5 programą, suformuoti preliminarios registracijos failą ir persiųsti Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) naudojant REACH-IT sistemą. IUCLID 5 papildymas, skirtas preliminarios registracijos duomenų pateikimui jau pateikiamas   ECHA    tinklapyje (http://ecbwbiu5.jrc.it/index.php?fuseaction=home.news&type=public&id=87). Taip pat preliminarios  registracijos  pateikimui  gali  būti  naudojamos  ir  kitos  kompiuterinės programos, kuriomis galima sukurti XML formato failus. Daugiau informacijos IUCLID 5 tinklapyje, preliminarios registracijos rubrikoje (prieiga internetu - http://ecbwbiu5.jrc.it/index.php?fuseaction=home.preregistration&type=public). Rekomendacijose dalijimuisi duomenimis (prieiga internetu http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/data_sharing_en.htm, 3.8 skyrius – Kaip preliminariai užregistruoti cheminę medžiagą) pateikiami išsamūs nurodymai.

1.4.   Kiek kainuoja preliminari cheminės medžiagos registracija?

Preliminari cheminės medžiagos registracija yra nemokama. Tačiau vadovaujantis REACH reglamento 74 str. nuostatomis už cheminės medžiagos registravimą reikės sumokėti nustatyto dydžio mokestį. Daugiau informacijos apie registravimo mokestį pateikiama atsakyme 6.7 klausimą.

1.5.  Kaip galima sužinoti ar cheminė medžiaga yra preliminariai užregistruota?

Vadovaujantis REACH reglamento 28 str. 4 dalies nuostatomis Europos cheminių medžiag agentūra (ECHA) iki 2009 m. sausio  1 d. savo tinklapyje pateiks  preliminariai užregistruotų cheminių medžiagų sąrašą. Tolesnieji naudotojai, neradę šiame sąraše savo naudojamos medžiagos turėtų informuoti apie tai ECHA – pateikti savo kontaktinius duomenis bei cheminės medžiagos tiekėjų kontaktus (pagal REACH reglamento 28 str. 5 dalies reikalavimus).