Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Dažniausiai užduodami klausimai > REACH > Polimerai ir monomerai

 

Polimerai ir monomerai

1.1.  Ar reikia registruoti polimerus?

Vadovaujantis REACH reglamento 2 str. 9 dalies nuostatomis polimerų registruoti nereikia. Tačiau REACH reglamento 6 str. 3 dalyje nurodoma, kad monomerai ar kitos polimero sudedamosios dalys, jei jos nėra registruotos pirmesnių tiekimo grandinės dalyvių, turi būti registruojamos, jei tenkinamos abi šios sąlygos:

·         polimerą sudaro ne mažiau kaip 2 % tokio monomero ar kitos cheminės medžiagos monomero grandžių sujungtų cheminėmis jungtimis;

·         bendras tokio monomero ar kitos cheminės medžiagos kiekis sudaro ne mažiau kaip vieną toną per metus (bendras kiekis šiuo atveju turi būti suprantamas kaip bendras kiekis monomero ar kitos cheminės  medžiagos baigtiniame polimere arba prisijungęs prie polimero cheminėmis jungtimis).

Polimero apibrėžimas pateikiamas REACH reglamento 3 str. 5 dalyje, monomero apibrėžimas pateikiamas REACH reglamento 3 str. 6 dalyje.

Jei monomeras ar kita polimerą sudaranti cheminė medžiaga yra tokia cheminė medžiaga, kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis (rekomendacijos registravimui, prieiga internetu http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.7.1.1 skyrius – Cheminės medžiagos, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis), tokias chemines medžiagas užregistravus preliminariai registracijos terminas bus nukeliamas (rekomendacijos registravimui, prieiga internetu http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm 1.7.2 skyrius    Registravimo terminai).

Europos Komisija, vadovaudamasi REACH reglamento 138 str. 2 dalimi, gali pateikti pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su reikalavimų registruoti polimerus nustatymu, kai, remiantis patikimais techniniais ir patvirtintais moksliniais kriterijais, nustatomas praktiškai įmanomas ir ekonomiškai veiksmingas polimerų atrankos registracijai būdas.

Daugiau   informacijos  ir  praktini   pavyzdžių   pateikiama  rekomendacijose   monomerams  ir polimerams (prieiga internetu http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/polymers_en.htm?time=1217575773 ).

1.2.  Ar galima monomerus užregistruoti kaip tarpines medžiagas?

Monomeras – tai cheminė medžiaga naudojama konkrečiam procesui, kurio metu vykdoma polimerizacija. Taigi pagal apibrėžimą monomeras gali būti laikomas tarpine medžiaga. Tačiau svarbu pastebėti, kad pagal REACH reglamento 6 str. 2 dalį, gamybos vietoje izoliuotoms ar gabenamoms izoliuotoms tarpinėms medžiagoms numatytos išimtys nėra taikomos monomerams. Tai reiškia, kad net ir tuo atveju, kai monomeras naudojamas kaip tarpinė medžiaga griežtai kontroliuojamomis sąlygomis, Europos cheminių medžiagų agentūrai privalo būti pateikiama išsami tokio monomero registracijos dokumentacija.

1.3.  Kokios cheminės medžiagos polimere gali būti traktuojamos kaip priemaišos?

Priemaiša polimere laikoma tokia sudedamoji dalis, kuri yra nenumatyta polimero gamybos procese. Priemaišų kilmė gali būti susijusi su pradinėmis reakcijos medžiagomis (monomerais ar kitais reagentais) arba priemaišos gali atsirasti šalutinės arba nepilnos reakcijos metu. Priemaišomis nelaikomos cheminės medžiagos pridėtos į galutinį produktą. Pavyzdžiui, priemaišomis polimere laikomi nesuregavę monomerai ar kiti reagentai, polimerizacijos katalizatorių liekanos, gamybos proceso metu atsiradę nešvarumai. Apibrėžimas ir detali informacija, kaip turi būti traktuojamos priemaišos pateikiama rekomendacijos cheminių medžiagų identifikavimui ir vardinimui pagal REACH reglamentą (prieiga internetu http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/substance_id_en.htm?time=1217577004, 4.2, 4.3 ir 5 skyriuose).

1.4.  Kokios cheminės medžiagos laikomos priedais, stabilizatoriais ir antioksidantais?

Kai kuriais atvejais įdedama priedų, skirtų polimero išvaizdai ar fizikinėms - cheminėms savybėms pagerinti. Pavyzdžiui, priedais laikomi stabilizatoriai (skirti pagerinti polimero atsparumą karščiui ar šviesai), antioksidantai, pigmentai, lubrikantai, tirštikliai, antistatikai, suderinamumo elementai, skiedikliai, užsiliepsnojimo inhibitoriai, kristalizatoriai ir kt.

Remiantis REACH reglamento 3 str. 1 dalyje pateikiamu apibrėžimu, bet koks polimero priedas, reikalingas jo stabilumui išlaikyti, laikomas šio polimero sudedamąja dalimi. Tačiau polimero ir priemaišos, kuri neskirta polimero stabilumui išlaikyti, mišinys traktuojamas kaip preparatas. Importuojamo polimero, kurio sudėtyje yra priemaišų, registruoti nereikia, laikoma, kad šios priemaišos yra skirtos stabilumui išlaikyti. Priemaišos turi būti identifikuojamos ir nurodomo polimero sudėtyje (ne pavadinime). Reikia atkreipti dėmesį, kad gamintojas ar importuotojas privalo registruoti  priemaišas, kurios gaminamos ar importuojamos kaip atskiros cheminės medžiagos arba polimeriniame preparate (rekomendacijos registravimui, prieiga internetu http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm ), jei jų kiekiai sudaro daugiau nei 1 toną per metus.  Daugiau informacijos ir praktinių pavyzdžių pateikiama rekomendacijose monomerams  ir  polimerams (prieiga internetu http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/polymers_en.htm?time=1217575773 ).

1.5.  Kokie reikalavimai pagal REACH reglamentą, išskyrus registravimą, taikomi polimerams?

Polimerams gali būti taikomi reikalavimai teikti informaciją tiekimo grandinėje (REACH reglamento IV antraštin dalis), autorizacijos  reikalavimai (REACH reglamento  VII antraštin dalis), apribojimų reikalavimai (REACH reglamento VIII antraštinė dalis) bei klasifikavimo ir žženklinimo  reikalavimai  (REACH  reglamento XI antraštinė dalis).  Daugiau  informacijos pateikiama rekomendacijose monomerams ir polimerams (prieiga internetu http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/polymers_en.htm?time=1217575773,  3.2.2 – 3.2.5 skyriai).