Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Dažniausiai užduodami klausimai > CLP > Ženklinimas

 

Ženklinimas

KLAUSIMAS:

Ar teisinga etiketė, kuri skirta mažmeniniai prekybai Lietuvoje (pagal CLP ir REACH reglamentus)?

GELEŽIES SULFATAS

Reagentas

Žaliasis akmenėlis

Cas. Nr.: 7782-63-0

200g


ATSARGIAI

H302 Kenksminga prarijus.

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu vandens. Nuvilkti suteptus rūbus.

Patekus į akis: išplauti dideliu kiekiu vandens, plačiai atmerkus akis. Kviesti akių specialistą.

Prarijus: gerti vandenį, sukelti vėmimą. Kviesti gydytoją.

P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

Telefonas skubiai informacijai suteikti apsinuodijimų atvejais (8~5) 236 2052, 8~687 53378

Tirpalo paruošimas.

1% koncentracijos tirpalui pagaminti imama 100 g geležies sulfato ir ištirpinama 10 litrų vandens;

3% koncentracijos tirpalui – 300 g geležies sulfato ir ištirpinama 10 litrų vandens.

Tirpinant geležies sulfatą, tirpalą gerai maišyti.

Naudojimas ir laikymas

Nepilti į kanalizaciją. Tarą laikyti sandariai uždarytą gerai vėdinamoje patalpoje.

 

Aliekų tvarkymas

Pakuotė gali būti perdirbama. Reikalavimai atliekų neišmesti į aplinką: vengti bereikalingo patekimo į aplinką.

Platintojas:

UAB „Firma“

Gatvės g. 1, Vilnius

Lietuva, LT-00000

Tel: +370 5 5555555

www.firma.lt

Pagaminta: žr. ant pakuotės

Galiojimo laikas: neribotas.

ATSAKYMAS:

Jei pavojingos cheminės medžiagos ar mišiniai siūlomi ar parduodami plačiajai visuomenei, reikia pateikti pakankamai informacijos, leidžiančios naudotojams imtis būtinų priemonių žmonių sveikatai ir aplinkai apsaugoti bei saugai užtikrinti.

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) (toliau – CLP) 17 straipsnyje yra nurodyta cheminės medžiagos ar mišinio, kurie yra klasifikuojami kaip pavojingi, etiketės elementai:

a) tiekėjo (-ų) vardas/pavardė (pavadinimas), adresas ir telefono numeris;

b) nominalus kiekis pakete, kuris prieinamas plačiajai visuomenei, jeigu toks kiekis nėra nurodytas kitoje paketo vietoje;

c) produkto identifikatoriai;

d) kai taikoma, pavojaus piktogramos, signaliniai žodžiai, pavojingumo frazės, atitinkamos atsargumo frazės ir skyrelis papildomai informacijai.

Reglamento 32 straipsnis nurodo informacijos išdėstymą etiketėje, kuriame rašoma, kad pavojaus piktogramos, signalinis žodis, pavojingumo frazės ir atsargumo frazės etiketėje pateikiami kartu. Tiekėjas gali nustatyti pavojingumo frazių ir atsargumo frazių išdėstymo etiketėje tvarką. Tuo tarpu ženklinimo elementus, susijusius su kituose Bendrijos teisės aktuose numatytais reikalavimais, gali būti pateikiami papildomai etiketės informacijai skirtame skyrelyje, kaip nurodyta CLP reglamento 25 straipsnyje.

Dėl pavojingumo frazių – etiketėje pateikiamos visos pagal klasifikaciją būtinos pavojingumo frazės, išskyrus atvejus, kai jos akivaizdžiai kartojasi ar yra nereikalingos. CLP reglamentas reikalauja etiketėje pateikti tik patį taikytinų frazių tekstą, o kodų (pvz.: H302) neprivaloma pateikti. Tas pats taikytina atsargumo frazėms – kodų (pvz.: P280) nereikia pateikti.

Dėl atsargumo frazių – jos atrenkamos pagal CLP reglamento IV priedo 1 dalyje nustatytus kriterijus. Etiketėje paprastai reikia pateikti ne daugiau kaip šešias atsargumo frazes, išskyrus atvejus, kai jų reikia daugiau, siekiant nurodyti pavojaus pobūdį ir pavojingumo laipsnį. Etiketėje reikia pateikti vieną atsargumo frazę dėl tos cheminės medžiagos ar mišinio šalinimo bei pakuotės šalinimo (žr. CLP 28 straipsnio 2 dalį), kai cheminė medžiaga ar mišinys teikiami plačiajai visuomenei.

Saugos duomenų lape 2 skirsnyje nurodyta informacija (etiketės elementai) turi sutapti su etikete.

Taip pat reiktų atsižvelgti į etiketės bei piktogramų dydžius. Kiekviena pavojaus piktograma turi būti bent vienos penkioliktosios etiketės ploto dydžio, tačiau ne mažesnio ploto kaip 1 cm2 (1 pav.). Daugiau informacijos galite rasti Ženklinimo ir pakavimo pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 gairėse: http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_labelling_lt.pdf

1 pav. Mažiausi etikečių ir piktogramų matmenys

 

KLAUSIMAS:

Laba diena,

Ar galima, turint omeny etiketės dydį, mažinti piktogramą? Jeigu po klasifikavimo paaiškėja, kad produktą reikia ženklinti net trimis piktogramomis (GHS02, GHS08 ir GHS07), kaip jas visas sudėti į mažą etiketę, jeigu 1.2.1.3 punkte nurodyti griežti piktogramos matmenų (ploto) reikalavimai?

 

ATSAKYMAS:

Jeigu cheminei medžiagai arba mišiniui būdingos kelios pavojingos savybės, vadovaujantis svarbumo principais nustatomi būtiniausi etiketės elementai, kad joje būtų nurodoma tik svarbiausia, naudotojo neklaidinanti informacija.

Jei turite nurodyti signalinį žodį „pavojinga“, signalinio žodžio „atsargiai“ etiketėje nurodyti negalite.

Jeigu suklasifikavus cheminę medžiagą arba mišinį nustatoma, kad etiketėje reikia nurodyti daugiau nei vieną piktogramą, siekiant sumažinti privalomųjų piktogramų skaičių, taikomos pavojaus piktogramų svarbumo principai, kurių santrauka pateikiama toliau (CLP reglamento 26 straipsnis). Paprastai privalote nurodyti tas piktogramas, kurios žymi kiekvienos pavojaus klasės pačią aukščiausią pavojingumo kategoriją. Tai taip pat galioja cheminėms medžiagoms, kurios turi ir suderintą ir nesuderintą klasifikacijas (CLP reglamento 26 straipsnis 2 dalis).

Pavyzdžiui, jeigu reikia nurodyti piktogramą GHS08 (pavojus sveikatai), žyminčią kvėpavimo takų jautrinimą, piktogramos GHS07 (šauktukas) odos jautrinimui arba odos ar akių dirginimui pažymėti nurodyti nereikia.

Ženklinimo ir pakavimo reikalavimų taikymo išimtys

Jeigu esate gamintojas, importuotojas, tolesnis naudotojas arba platintojas, chemines medžiagas arba mišinius tiekiantis pernelyg mažoje ar tokios formos ar pavidalo pakuotėje, kad nėra galimybės laikytis CLP reglamento 31 straipsnio reikalavimų, CLP reglamente numatomos ženklinimo ir pakavimo reikalavimų taikymo išimtys (CLP reglamento 29 straipsnis). Šios išimtys išdėstytos CLP reglamento I priedo 1.5 skirsnyje.

Kalbant apie pavojaus piktogramas, CLP piktogramų dydis siejamas su mažiausiais etiketės matmenimis: kiekviena pavojaus piktograma turi būti bent vienos penkioliktosios etiketės ploto (nes tokio dydžio piktogramos pagal CLP reglamentą laikomos įskaitomomis), skirto privalomajai ženklinimo informacijai, t. y. visiems etiketės elementams, kurių reikalaujama CLP 17 ir 25 straipsniuose bei 32 straipsnio 6 dalyje, dydžio, tačiau mažiausias piktogramos plotas turi būti nemažesnis negu 1 cm2 (žr. CLP I priedo 1.2.1.2 skirsnį). Šia nuostata siekiama, kad etiketės ir piktogramų dydžiai išliktų proporcingi pakuotės dydžiui.

Taigi, jeigu cheminės medžiagos ar mišinio pakuotė tokia maža arba tokio pavidalo ar formos, kad ant jos neįmanoma pateikti ženklinimo elementų pagal CLP reglamento 31 str. reikalavimus, tokiais atvejais CLP reglamento 17 straipsnyje nurodytus etiketės elementus galima pateikti:

                           sulankstomose etiketėse,

                           pririšamose etiketėse arba

                           ant išorinės pakuotės.

Jeigu pasinaudosite viena iš šių alternatyvų, pritvirtintoje prie pakuotės etiketės dalyje arba, paskutiniojo punkto atveju, ant vidinės pakuotės esančioje etiketėje turi būti pateikta bent pavojaus piktograma (-os), CLP 18 straipsnyje nurodytas produkto identifikatorius ir cheminės medžiagos ar mišinio tiekėjo vardas / pavardė (pavadinimas) ir telefono numeris, o signalinio žodžio, pavojingumo ir atsargumo frazių bei papildomos ženklinimo informacijos čia galima nenurodyti (žr. CLP I priedo 1.5.1.2 skirsnį).

Sulankstomos etiketės gali būti alternatyva ir iš tiesų yra plačiai naudojamos tais atvejais, kai dėl kitų teisės aktų reikalaujamos papildomos informacijos kiekio visa etiketė tampa per didelė vidinei pakuotei. Palyginti su pririšamomis etiketėmis, sulankstomas etiketes ko gero patogiau naudoti, nes dažniausiai lieka daugiau vietos etiketės elementams išdėstyti.

Taigi, jei nuspręsite panaudoti sulankstomas arba pririšamas etiketes, turėtumėte įvertinti šiuos aspektus.

                           Pririšamos ar sulankstomos etiketės turinys turi būti neištrinamas, lengvai įskaitomas ir aiškiai išsiskirti etiketės fone. Kiek tai pagrįstai priimtina, sulankstoma ar pririšama etiketė turėtų būti tokio pat dydžio kaip ir atitinkama normali etiketė. Piktogramos turi būti tokio pat dydžio, koks yra nustatytas atitinkamai normaliai etiketei.

                           Tvirtinimas: sulankstoma ar pririšama etiketė turi būti gerai pritvirtinta prie pakuotės t.y. etiketė neturėtų atsiskirti nuo pakuotės pagrįstai tikėtinų pakuotės tvarkymo veiksmų metu. Jeigu dalis sulankstomos etiketės yra skirta nuimti nuo vidinės pakuotės kaip atskiras bukletas, ant pakuotės turi likti CLP reikalaujama informacija. CLP reikalaujama, kad tai būtų bent pavojaus piktogramos, produkto identifikatorius ir cheminės medžiagos ar mišinio tiekėjo vardas / pavardė (pavadinimas) ir telefono numeris.

Sulankstomos etiketės dažnai gaminamos iš normalaus popieriaus be apsauginės dangos. Jeigu pakuotės turinys gali veikti spaustuvės dažus, etiketę galima padengti apsaugine danga. Pagal šiuolaikinę standartinę praktiką padengiamas tik išorinis puslapis. Tokiu atveju etiketės sudarytojas turėtų pasistengti išdėstyti privalomąją ženklinimo informaciją, t. y. visus etiketės elementus, kurių reikalaujama CLP 17 ir 25 straipsniuose bei 32 straipsnio 6 dalyje, išoriniame puslapyje, o neprivalomąją informaciją (neprivalomą papildomą informaciją) – vidiniuose puslapiuose. Jeigu tai neįmanoma dėl vietos stokos išoriniame padengtame puslapyje, jame derėtų išdėstyti bent pavojaus piktogramas, CLP 18 straipsnyje nurodytą (-us) produkto identifikatorius ir cheminės medžiagos ar mišinio tiekėjo vardą/pavardę (pavadinimą) ir telefono numerį, kitą informaciją pateikiant vidiniuose puslapiuose.

Bendrieji reikalavimai, taikomi etiketėms (piktogramoms)

Etiketės spalva ir forma turi būti tokios, kad pavojaus piktograma ir jos fonas būtų aiškiai matomi (žr. CLP 31 straipsnio 2 dalį). Pavojaus piktogramos turi būti pasukto kvadrato formos, t. y. jos turi atrodyti kaip rombai, kai etiketė skaitoma horizontaliai; jose turi būti pateiktas juodas simbolis baltame fone su raudonu apvadu (žr. CLP I priedo 1.2.1 skirsnį).

Informuojame, kad tiekėjas gali savo nuožiūra pasirinkti piktogramų išdėstymą.

Informuojame, kad nuo 2012m. gruodžio 1 d. cheminėms medžiagoms taikomas 2 ATP. Šį teisės aktą galite rasti nurodytu adresu -> http://eur.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:083:0001:0053:LT:PDF. Šio teisės akto I priedo, 1.3 lentelėje nustatyti „Mažiausi etikečių ir piktogramų matmenys“. Taigi, jeigu cheminės medžiagos pakuotės talpa ne didesnė nei 3 litrai, etiketės matmenys (mm), jeigu įmanoma turėtų būti ne mažesni negu 52x74, o piktogramos matmenys (mm) ne mažesni, kaip 10x10, jei įmanoma ne mažesni, kaip 16x16.

Kada turite atnaujinti etiketes?

Etiketes turite atnaujinti nedelsdami, kai pasikeičia cheminės medžiagos arba mišinio klasifikacija ir ženklinimas, kai nustatomas didesnis jos keliamas pavojus, arba kai pagal 25 straipsnį (CLP reglamento 30 straipsnis) privaloma naudoti naujus papildomus ženklinimo elementus. Šis reikalavimas taip pat taikomas neklasifikuotiems mišiniams, kurių bent viena sudedamoji cheminė medžiaga klasifikuotina kaip pavojinga.

Jeigu privaloma naudoti kitus ženklinimo elementus, pvz., jei persvarsčius klasifikavimą nustatoma žemesnė kategorija ar pasikeičia telefono numeris, cheminės medžiagos arba mišinio tiekėjas turi užtikrinti, kad etiketė būtų atnaujinta per 18 mėnesių.

Naują informaciją apie pavojingumą ir apie visus pakeitimus, kuriuos padarėte klasifikuodamas ir ženklindamas, turėtumėte perduoti kitam prieš jus ar už jūsų esančiam tiekimo grandinės dalyviui arba platintojui (REACH reglamento 31, 32 ir 34 straipsniai).

 

Informacijos šaltiniai:

Išsamią informaciją apie cheminių medžiagų/mišinių klasifikaciją ir ženklinimą galite rasti dokumente - „Ženklinimo ir pakavimo pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 gairės“.

Taip pat informaciją apie klasifikavimą ir ženklinimą galite rasti -> http://chemija.gamta.lt/cms/index?rubricId=2864aa1e-1af5-44d1-a263-a19f17704dea.

 

 

1.1.   Kokie yra naujų etikečių, pagal CLP reglamentą dėl cheminių medžiagų ir mišinių, naudojimo terminai?

Suklasifikuotoms cheminėms medžiagoms ir mišiniams iki 2010 m. gruodžio 1 d. ir 2015 m. birželio 1 d., atitinkamai,  Jūs turite pateikti etiketes, atitinkančias CLP reglamentą. Atkreipkite dėmesį, kad jei Jūs jau suklasifikavote, paženklinote ir supakavote chemines medžiagas ar mišinius pagal CLP iki atitinkamo termino pabaigos,  pateikti reikia tik etiketę pagal CLP, o ne DSD ar DPD, atitinkamai.

Vėlesni terminai iš naujo paženklinti ir supakuoti chemines medžiagas ir mišinius suteikiami, jei cheminės medžiagos ar mišiniai jau yra rinkoje iki atitinkamų terminų: iš naujo paženklinti ir iš naujo supakuoti chemines medžiagas ir mišinius, kurie jau yra tiekimo grandinėje („lentynose“), galima iki 2012 m. gruodžio 1 d. ir 2017 m. birželio 1 d., atitinkamai. Papildomai suteikiami du metai siekiant palengvinti perėjimą nuo esamos klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo sistemos prie naujos, ypač produktams, kurie galioja ilgesnį laiką.

 

1.2.   Ar galima naudoti ženklinimo elementus pagal Direktyvą 67/548/EEB ar 1999/45/EB kartu su ženklinimo elementais pagal CLP reglamentą toje pačioje etiketėje?

Ne, tai nėra leidžiama, nes tai sukeltų sumaištį rinkoje ir trukdytų pereiti prie CLP klasifikavimo ir ženklinimo sistemos. Kitaip tariant, tik viena ženklinimo sistema gali būti taikoma kiekvienai etiketei; kuri iš jų bus pasirinkta priklausys nuo pereinamojo laikotarpio terminų 2010 m. gruodžio 1 d. ir 2015 m. birželio 1 d. (žiūrėkite 2.1 klausimą). Jeigu Jūs nusprendėte klasifikuoti, ženklinti ir pakuoti medžiagas pagal CLP reikalavimus iki 2010 m. gruodžio 1 d. ar mišinius iki 2015 m. birželio 1 d., Jūs negalite naudoti jokių DSD ar DPD ženklinimo elementų.

1.3.   Ar yra ribojamas pavojingumo frazių skaičius etiketėje?

Pavojingumo frazių skaičius etiketėje iš esmės nėra ribojamas, kadangi jos turi atspindėti visas cheminių medžiagų ir mišinių pavojaus klasifikacijas. Vienintelė išimtis, kai jos akivaizdžiai kartojasi ar yra nereikalingos.

1.4.   Ar yra ribojamas atsargumo frazių skaičius etiketėje?

Skirtingai nuo pavojingumo frazių skaičiaus, atsargumo frazių skaičius etiketėje yra ribojamas. Bendra taisyklė yra ta, kad etiketėje gali būti ne daugiau nei šešios atsargumo frazės, nebent jos yra būtinos atspindėti pavojaus pobūdį ir rimtumą. Agentūra pateiks rekomendacijas reikiamų frazių pasirinkimui iš daugiau nei 100 skirtingų atsargumo frazių.

1.5.   Ar etiketės, kurios yra sukurtos pagal ne ES šalių, įgyvendinančių GHS, teisės aktus priimtinos ES?

ES priimtinos tik etiketės, kurios atitinka CLP reikalavimus. Tai reiškia, kad reikia laikytis CLP reglamento III antraštinės dalies nuostatų ir II - V priedų  reglamentavimo detalių. Tačiau, daugelis aspektų, susijusių su ženklinimo elementų išdėstymu ir papildoma ženklinimo informacija, yra sprendžiama pavojingos cheminės medžiagos ar mišinio tiekėjo nuožiūra.