Pirmasis puslapis > Teminė informacija > REACH > Registracija

 

Registracija

REACH reglamente numatyta, kad atsakomybė už cheminių medžiagų keliamos rizikos valdymą turėtų tekti fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie šias chemines medžiagas gamina, importuoja, tiekia rinkai ar naudoja profesinėje veikloje. Todėl gamintojai ir importuotojai pagal registracijos nuostatas turi surinkti duomenis apie jų gaminamas ar importuojamas chemines medžiagas, naudotis šiais duomenimis vertindami su tokiomis cheminėmis medžiagomis susijusią riziką ir parengti bei rekomenduoti tinkamas rizikos valdymo priemones. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi šių įpareigojimų, taip pat ir skaidrumo sumetimais, registruojant chemines medžiagas reikalaujama, kad jie Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) pateiktų registracijos dokumentaciją. Neįregistruotas cheminės medžiagas draudžiama Bendrijoje gaminti ar tiekti rinkai.

Daugiau informacijos apie cheminių medžiagų registraciją iki 2018 m. gegužės 31 d. galite rasti Europos cheminių medžiagų agentūros tinklalapyje.

 

Cheminės medžiagos, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis

 

Jeigu Reglamente nenurodyta kitaip, prievolės registruoti taikomos cheminėms medžiagoms, kurių per metus pagaminama arba importuojama 1 tona arba daugiau. Paprastai cheminę medžiagą būtina įregistruoti prieš pradedant jos gamybą, importą arba tiekimą rinkai. Tačiau daugumai cheminių medžiagų, kurios jau yra gaminamos arba importuojamos, taikoma speciali pereinamojo laikotarpio tvarka, leidžianti jas toliau gaminti arba importuoti. Potencialūs registruotojai, kurie po 2008 m. gruodžio 1 d. pirmą kartą pagamina ar importuoja 1 arba daugiau tonų per metus cheminės medžiagos, kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis, turi teisę atlikti preliminarią registraciją per 6 mėnesius, bet ne vėliau kaip likus 12 mėnesių iki nustatyto vėliausio registracijos termino (2013 m. gegužės 31 d. arba 2018 m. gegužės 31 d.). Terminas priklauso nuo medžiagos kiekio tonomis ir pavojingų medžiagos savybių. Preliminariai užregistravus medžiagą, įgyjama galimybė dar kelerius metus tęsti šios cheminės medžiagos gamybą arba importą.

Cheminėms medžiagoms, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, yra skirta sistema - informacijos apie cheminę medžiagą apsikeitimo forumas (SIEF), padedanti registruotojams susirasti kitus registruotojus, su kuriais jie galėtų pasidalyti duomenimis ir sužinoti apie visus vykdytus bandymus. Tos pačios medžiagos, kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis, išankstiniai registruotojai privalo dalytis turimais bandymų su stuburiniais gyvūnais duomenimis ir turėtų susitarti dėl naujų bandymų duomenų gavimo per SIEF.

 

Registracijos dokumentacijos pateikimas

 

Tais atvejais, kai cheminę medžiagą gamina arba importuoja ne viena įmonė, jos tam tikrą informaciją turi pateikti kartu. Registruotojai turi bendrai pateikti informaciją apie pavojingas cheminės medžiagos savybes, jos klasifikavimą ir ženklinimą bei siūlomus bandymus (jeigu tokių yra), taip pat gali, jeigu susitaria, bendrai pateikti cheminės saugos ataskaitą ir saugaus naudojimo rekomendacijas. Tai turi padėti bendradarbiaujantiems registruotojams sutaupyti lėšų rengiant dokumentaciją ir sumažinti bandymų, visų pirma su stuburiniais gyvūnais, poreikį.

 

Bendro pateikimo mechanizmai

 

Kai galimi registruotojai SIEF pasidalija turimais duomenimis ir juos įvertina, informaciją, kurią reikia pateikti bendrai, kitų vardu teikia vienas pagrindinis registruotojas. Kitą informaciją kiekvienas registruotojas turi pateikti atskirai. Pagrindiniu bendrai teikiamų duomenų registruotoju, pavyzdžiui, gali būti stambiausias gamintojas (t. y. gaminantis didelį kiekį tonomis). Pagrindinis registruotojas turės pirma pateikti savo registracijos dokumentaciją. Joje bus nurodyti kiti registruotojai, kurie bendrai teikia duomenis. Po to kitas registruotojas arba registruotojai turės pateikti savo registracijos dokumentaciją, kurioje būtina pateikti bent tą informaciją, kurią jie turi teikti atskirai.

 

Duomenų pateikimo atskirai galimybės

 

Gamintojas arba importuotojas gali atskirai pateikti bendras registracijos dokumentacijos dalis (atskirai teikiami bendri duomenys), jeigu tenkinama bent viena nurodyta sąlyga:

  • jam būtų neproporcingai brangu šią informaciją pateikti bendrai; arba
  • pateikiant informaciją bendrai būtų atskleista informacija, kurią jis laiko konfidencialia dalykine informacija (KDI); arba
  • jis nesutaria su pagrindiniu registruotoju dėl informacijos, pateikiamos pagrindinėje registracijos dokumentacijoje, atrankos.

Šiuo atveju registruotojas kartu su dokumentacija pateikia paaiškinimą, kodėl išlaidos būtų neproporcingos, kodėl informacijos atskleidimas gali sukelti didelės komercinės žalos ar tai, koks yra nesutarimo pobūdis.

 

Registracijos dokumentacijos

 

Registracijos dokumentaciją sudaro dvi pagrindinės dalys:

  • techninė dokumentacija, kurią visada būtina pateikti, jeigu cheminę medžiagą reikia registruoti. Techninė dokumentacija pateikiama IUCLID (Tarptautinės bendros informacijos apie chemines medžiagas duomenų bazės) formatu per REACH-IT sistemą. Techninėje dokumentacijoje pateikiama informacija apie cheminės medžiagos savybes bei klasifikaciją, taip pat apie jos naudojimo būdus ir saugaus naudojimo rekomendacijas. Reikalaujama informacija apie gaminamų ar importuojamų cheminių medžiagų savybes priklauso nuo kiekio. Kuo didesnis medžiagos kiekis, tuo daugiau informacijos apie cheminės medžiagos savybes reikia pateikti. Informacijos pateikimo reikalavimai yra nustatyti reglamento VI-XI prieduose;
  • cheminės saugos ataskaita, kurią reikia pateikti, jeigu registruotojas per metus pagamina arba importuoja ne mažiau kaip 10 tonų cheminės medžiagos, išskyrus chemines medžiagas, kurių koncentracija preparatų sudėtyje nesiekia ribinių koncentracijų, nurodytų Direktyvoje 1999/45/EB (dėl preparatų klasifikavimo ir ženklinimo), ir prie kurių registracijos dokumentacijos nereikia pridėti CRA, net jeigu kiekis tonomis yra didesnis nei 10 tonų per metus.

Prireikus, registruotojai privalo atnaujinti savo registracijos dokumentaciją, pvz., jeigu gamyba arba importas pasiekia didesnį kiekį arba gaunama naujos informacijos, dėl kurios būtina pakoreguoti dokumentaciją.

 

Užklausa

                                                                                      

Kiekvienas cheminės medžiagos, kuriai netaikomas pereinamasis laikotarpis, potencialus registruotojas arba cheminės medžiagos, kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis, potencialus registruotojas, kuris nėra preliminariai jos įregistravęs, pateikia ECHA užklausą, ar registracijos dokumentacija tai pačiai cheminei medžiagai jau buvo pateikta. Taip siekiama užtikrinti, kad visos atitinkamos šalys dalytųsi duomenimis. 

Užklausą reikia pateikti, prieš pradedant cheminės medžiagos registraciją net ir tais atvejais, kai potencialus registruotojas turi visus duomenis, reikalingus informacijai keliamiems reikalavimams tenkinti, ir tais atvejais, kai potencialus registruotojas ECHA turi pasiūlyti atlikti bandymus, kaip numatyta REACH reglamente. Todėl tais atvejais, kai potencialus registruotojas nori greitai patekti į rinką, jis turi būti suinteresuotas užklausą pateikti kuo anksčiau.

 

Užklausos dokumentacijos rengimas ir pateikimas

 

Galimi 2 užklausos parengimo ir pateikimo būdai:

  • parengimas ir pateikimas internete (šis parengimo būdas - paprastesnis ir rekomenduojamas tiems, kurie dar nesusipažinę su IUCLID 5 programa), naudojant REACH-IT žiniatinklio taikomąją programą, arba
  • parengimas, naudojant IUCLID 5 programą, o pateikimas per REACH-IT sistemą.

 

Užklausos proceso schemos (1 ir 2 pav.), priklausomai nuo pasirinkto dokumentacijos rengimo būdo

 

1 pav. Užklausos parengimas ir pateikimas per REACH-IT

 

 

 

2 pav. Užklausos parengimas, naudojant IUCLID 5 programą, o pateikimas per REACH-IT

 

Gavusi užklausos dokumentaciją ECHA patikrins, ar nėra ankstesnių cheminės medžiagos registruotojų arba potencialių registruotojų. Jei nustatoma, kad ta pati cheminė medžiaga anksčiau nebuvo įregistruota arba jeigu nėra reikalingos informacijos, potencialus registruotojas informuojamas, jog gali pradėti registraciją. Jeigu ta pati cheminė medžiaga buvo įregistruota mažiau nei prieš 12 metų, ECHA potencialų registruotoją informuoja apie ankstesnio registruotojo ar registruotojų pavadinimą ir adresus, taip pat apie tai, ar jie jau yra pateikę atitinkamas tyrimų santraukas arba išsamias tyrimų santraukas.

 

Trukmė nuo užklausos pateikimo iki patvirtinimo gavimo iš ECHA REACH reglamente nenustatyta, tačiau ECHA stengiasi, kad šis procesas vyktų kuo greičiau ir sklandžiau.