Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Klasifikavimas Ženklinimas Pakavimas (CLP) > Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas > Atsargumo frazės pagal CLP reglamentą

 

Atsargumo frazės pagal CLP reglamentą

Atsargumo frazės pagal CLP reglamentą

 

Atsargumo frazių sąrašą 23 Europos kalbomis rasite CLP reglamento IV priede.

 

1. Bendrosios

P101

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę

P102

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje

P103

Prieš naudojimą perskaityti etiketę

 

2. Prevencinės

P201

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas

P202

Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai

P210

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/karštų paviršių/žiežirbų/atviros liepsnos. Nerūkyti.

P211

Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius

P220

Laikyti/sandėliuoti atokiau nuo drabužių/.../degiųjų medžiagų

P221

Imtis visų atsargumo priemonių, kad nebūtų sumaišyta su degiomis medžiagomis

P222

Saugoti nuo kontakto su oru

P223

Saugoti nuo sąlyčio su vandeniu

P230

Laikyti sudrėkintą (kuo)

P231

Tvarkyti inertinėse dujose

P232

Saugoti nuo drėgmės

P233

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą

P234

Laikyti tik originalioje talpykloje

P235

Laikyti vėsioje vietoje

P240

Įžeminti/įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą

P241

Naudoti sprogimui atsparią elektros/ventiliacijos/apšvietimo/.../ įrangą

P242

Naudoti tik kibirkščių nekeliančius įrankius

P243

Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti

P244

Saugoti, kad ant redukcinių vožtuvų nepatektų riebalų ir tepalų

P250

Nešlifuoti/netrankyti/.../netrinti

P251

Slėginis indas. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto

P260

Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio

P261

Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio

P262

Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių

P263

Vengti kontakto nėštumo metu/maitinant krūtimi

P264

Po naudojimo kruopščiai nuplauti...

P270

Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti

P271

Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje

P272

Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos

P273

Saugoti, kad nepatektų į aplinką

P280

Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones

P282

Mūvėti nuo šalčio izoliuojančias pirštines/naudoti veido skydelį/akių apsaugos priemones

P283

Dėvėti ugniai/liepsnai atsparius/antipireninius drabužius

P284

[Esant nepakankamam vėdinimui] naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones

P231+P232

Tvarkyti inertinėse dujose. Saugoti nuo drėgmės

P235+P410

Laikyti vėsioje vietoje. Saugoti nuo saulės šviesos

 

3. Atoveikis

P301

PRARIJUS:

P302

PATEKUS ANT ODOS:

P303

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų):

P304

ĮKVĖPUS:

P305

PATEKUS Į AKIS:

P306

PATEKUS ANT DRABUŽIŲ:

P308

Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas poveikis:

P310

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/...

P311

Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/...

P312

Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/...

P313

Kreiptis į gydytoją

P314

Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją

P315

Nedelsiant kreiptis į gydytoją

P320

Būtinas skubus specialus gydymas (žr. ... šioje etiketėje)

P321

Specialus gydymas (žr. ... šioje etiketėje)

P330

Išskalauti burną

P331

NESKATINTI vėmimo

P332

Jeigu sudirginama oda:

P333

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia

P334

Įmerkti į vėsų vandenį/apvynioti šlapiais tvarsčiais

P335

Neprilipusias daleles nuvalyti nuo odos

P336

Prišalusias daleles atitirpinti drungnu vandeniu. Netrinti paveiktos zonos

P337

Jei akių dirginimas nepraeina:

P338

Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis

P340

Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą: jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti

P342

Jeigu pasireiškia respiraciniai simptomai:

P351

Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes

P352

Plauti dideliu vandens kiekiu/...

P353

Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle

P360

Prieš nuvelkant užterštus drabužius, nedelsiant juos ir odą nuplauti dideliu kiekiu vandens

P361

Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius

P362

Nuvilkti užterštus drabužius

P363

Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant

P370

Gaisro atveju:

P371

Didelio gaisro ir didelių kiekių atveju:

P372

Sprogimo pavojus gaisro atveju

P373

NEGESINTI gaisro, jeigu ugnis pasiekia sprogmenis

P374

Gaisrą gesinti laikantis įprastinio atsargumo pakankamu atstumu

P375

Gaisrą gesinti iš toli dėl sprogimo pavojaus

P376

Sustabdyti nuotėkį, jeigu galima saugiai tai padaryti

P377

Dujų nuotėkio sukeltas gaisras:

Negesinti, nebent nuotėkį būtų galima saugiai sustabdyti

P378

Gesinimui naudoti...

P380

Evakuoti zoną

P381

Pašalinti visus uždegimo šaltinius, jeigu galima saugiai tai padaryti

P390

Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos

P391

Surinkti ištekėjusią medžiagą

P301+P310

PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/...

P301+P312

PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/...

P301+P330+P331

PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo

P302+P334

PATEKUS ANT ODOS: Įmerkti į vėsų vandenį/apvynioti šlapiais tvarsčiais

P302+P352

PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu

P303+P361+P353

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu

P304+P340

ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti

P305+P351+P338

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis

P306+P360

PATEKUS ANT DRABUŽIŲ: Prieš nuvelkant užterštus drabužius, nedelsiant juos ir odą nuplauti dideliu kiekiu vandens

P308+P311

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/...

P308+P313

Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją

P332+P313

Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją

P333+P313

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją

P335+P334

Neprilipusias daleles nuvalyti nuo odos. Įmerkti į vėsų vandenį/apvynioti šlapiais rankšluosčiais

P337+P313

Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją

P342+P311

Jeigu pasireiškia respiraciniai simptomai: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/...

P361+P364 Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant
P362+P364 Nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant

P370+P376

Gaisro atveju: sustabdyti nuotėkį, jeigu galima saugiai tai padaryti

P370+P378

Gaisro atveju: gesinimui naudoti...

P370+P380

Gaisro atveju: evakuoti zoną

P370+P380+P375

Gaisro atveju: evakuoti zoną. Gaisrą gesinti iš toli dėl sprogimo pavojaus

P371+P380+P375

Didelio gaisro ir didelių kiekių atveju: evakuoti zoną. Gaisrą gesinti iš toli dėl sprogimo pavojaus

 

4. Sandėliavimas

P401

Laikyti...

P402

Laikyti sausoje vietoje

P403

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje

P404

Laikyti uždaroje talpykloje

P405

Laikyti užrakintą

P406

Laikyti korozijai atsparioje talpykloje/..., turinčioje atsparią vidinę dangą

P407

Palikti oro tarpą tarp eilių/palečių

P410

Saugoti nuo saulės šviesos

P411

Laikyti ne aukštesnėje kaip...°C/...°F temperatūroje

P412

Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje

P413

Didesnius kaip ... kg/... lbs medžiagos kiekius laikyti ne aukštesnėje kaip...°C/...°F temperatūroje

P420

Laikyti atokiau nuo kitų medžiagų

P422

Turinį laikyti...

P402+P404

Laikyti sausoje vietoje. Laikyti uždarytoje talpykloje

P403+P233

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą

P403+P235

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje

P410+P403

Saugoti nuo saulės šviesos. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje

P410+P412

Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje

P411+235

Laikyti ne aukštesnėje kaip...°C/...°F temperatūroje. Laikyti vėsioje vietoje

 

5. Šalinimas

P501

Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) į ...                                      .