Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Dažniausiai užduodami klausimai > REACH > Cheminės medžiagos gaminiuose

 

Cheminės medžiagos gaminiuose

1.1.   Ar reikia registruoti chemines medžiagas, esančias gaminių sudėtyje?

Vadovaujantis REACH reglamento 7 str. 1 dalimi registruoti chemines medžiagas, esančias gaminių sudėtyje, reikia, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

·         numanoma, kad tos cheminės medžiagos išsiskirs įprastinėmis arba pagrįstai numanomomis gaminių naudojimo sąlygomis; ir

·         gaminių sudėtyje esančios cheminės medžiagos kiekis per metus sudaro daugiau nei vieną toną vienam gamintojui ar importuotojui; ir

·         cheminė medžiaga dar nėra užregistruota konkrečiam naudojimo būdui.

Tam tikrais atvejais Europos cheminių medžiagų agentūrai reikia pateikti pranešimą apie chemines medžiagas, keliančias labai didelį susirūpinimą, esančias gaminio sudėtyje. Išsamiau atsakyme į 8.2 klausimą.

1.2.  Kada reikia pranešti apie gaminių sudėtyje esančias chemines medžiagas, kurios kelia ypač didelį susirūpinimą (terminai, prielaidos, pasikartojantis naudojimo būdas)?

Cheminės medžiagos, atitinkančios kriterijus, nurodytus REACH reglamento 57 str., apibūdinamos kaip keliančios ypač didelį susirūpinimą. Pagal REACH reglamento 7 str. 2 dalies nuostatas Europos cheminių medžiagų agentūrai reikia pateikti pranešimą, jei gaminio sudėtyje yra ypač didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų ir tenkinamos šios sąlygos:

·         cheminė medžiaga įtraukta į kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą (siūloma įrašyti į XIV

priedą – Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą);

·         tų gaminių sudėtyje esančios cheminės medžiagos koncentracija viršija 0,1 % masės (masės %);

·         tų gaminių sudėtyje esančios cheminės medžiagos kiekis per metus sudaro daugiau kaip vieną toną vienam gamintojui ar importuotojui;

·         cheminė medžiaga nėra užregistruota konkrečiam naudojimo būdui.

Bet kokiu atveju, pranešimo pateikti nereikia, jei gamintojas ar importuotojas užtikrina, kad naudojant ir šalinant cheminę medžiagą įprastinėmis ir pagrįstai numatomomis sąlygomis, ši cheminė medžiaga neturės poveikio žįmonėms ar aplinkai.

REACH reglamento 7 str. 7 dalyje nurodoma, kad pranešimas apie ypač didelį susirūpinimą keliančias medžiagas gaminiuose turi būti pateikiamas per 6 mėnesius, nuo cheminės medžiagos įtraukimo į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą. Šis reikalavimas taikomas nuo 2011 m. birželio 1 d. Vadovaujantis REACH reglamento 33 str., gaminių, kurių sudėtyje yra ypač didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos, tiekėjai privalo pateikti gaminių gavėjams pakankamai savo turimos informacijos iš karto kai tik cheminė medžiaga įtraukiama į kandidatinį sąrašą. Kandidatinis sąrašas bus nuolat papildomas nustačius, kad cheminė medžiaga atitinka REACH reglamento 57 str. išvardintus kriterijus.

1.3.  REACH reglamento 7 str. 6 dalyje nurodoma „1-5 dalys netaikomos cheminėms medžiagoms, kurios jau buvo įregistruotos tam pačiam naudojimo būdui“. Ar ši nuostata taikoma tik tai pačiai tiekimo grandinei, ar galioja ir kitoje tiekimo grandinėje esančiai cheminei medžiagai?

Tokiu atveju, jei bet kuris gamintojas ar importuotojas užregistravo konkrečią cheminę mežiagą tam tikram naudojimo būdui, REACH reglamento 7 str. 1-5 dalies reikalavimai tam pačiam cheminės medžiagos naudojimo būdui nebėra taikomi. Nėra svarbu kurioje tiekimo grandinėje ši cheminė medžiaga ir naudojimo būdas yra užregistruoti. Daugiau informacijos rekomendacijose gaminiuose esančioms medžiagoms (prieiga internetu http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/articles_en.htm?time=1217937493 ).

1.4.  Ar galima vadovautis REACH reglamento 7 str. 6 dalies nuostatomis, jei cheminė medžiaga esanti gaminyje yra preliminariai užregistruota?

Ne, REACH reglamento 7 str. 6 dalies nuostatos taikomos tik tokioms cheminėms medžiagoms, kurios yra registruotos konkrečiam naudojimo būdui.

Rekomenduojama preliminariai užregistruoti tokias chemines medžiagas esančias gaminiuose, kurios atitinka REACH reglamento 7 str. 1 dalyje išvardintas sąlygas – taip galės būti pratęstas registracijos terminas. Jei preliminarios registracijos laikotarpiui gamintojas ar importuotojas preliminariai neužregistruos tokios cheminės medžiagos, norėdamas toliau gaminti ar importuoti gaminius, iš kurių cheminės medžiagos išsiskiria įprastinėmis ar pagrįstai numanomomis sąlygomis, privalės iš karto pateikti registracijos dokumentaciją.

Taip pat skaitykite atsakymą į 5.2 klausimą.

1.5.  Kaip atskirti numatomą ir atsitiktinį cheminės medžiagos išsiskyrimą iš gaminio?

Cheminės medžiagos išsiskyrimas iš gaminio laikomas numatomu, kai išsiskirianti medžiaga susijusi su gaminio funkcijomis arba kokybe. Numatomas cheminės medžiagos išsiskyrimas gaminiui suteikia „pridedamąją vertę“. Pavyzdys: kvapo išsiskyrimas iš kvepiančio trintuko (gaminio funkcija = trinti, pridedamoji vertė = malonus kvapas).

Cheminės medžiagos išsiskyrimas iš gaminio laikomas atsitiktiniu kai:

·         cheminė medžiaga išsiskiria šalinant „priemaišas“ iš pusgaminio ar gaminio gamybos proceso metu. Pavyzdys: pridedama klijų į audinį, norint, kad audinys būtų tvirtesnis. Klijai išsiskiria tolesniu audinio apdorojimo metu;

·         cheminė medžiaga išsiskiria naudojant ar eksploatuojant gaminį siekiant pagerinti produkto kokybę arba saugumą, tačiau išsiskyrusi cheminė medžiaga ne įtakoja gaminio funkcijų. Pavyzdys: plaunant rūbus per kelis plovimo ciklus pasišalina skirtingų cheminių medžiag likučiai (dažų, minkštiklių, krakmolo ir panašiai);

·         cheminės medžiagos išsiskyrimas iš gaminio yra kaip neišvengiamas šalutinis efektas. Pavyzdys:kai medžiagos naudojamos ir susidėvi dėl smarkios trinties (stabdžiai, padangos);

·         cheminė medžiaga susidaro dėl gaminio naudojimo metu vykstančios cheminės reakcijos ir ši cheminė reakcija neišvengiama naudojant gaminį pagal paskirtį. Pavyzdys: ozono išsiskyrimas iš kopijavimo aparato;

·         cheminės medžiagos išsiskyrimas atsitiktinis, atsiranda netinkamai naudojant gaminį. Tai galioja ir tais atvejais kai cheminės medžiagos išsiskyrimas buvo numanomas, tačiau gaminio naudojimo būdas neatitinka instrukcijose nurodytų naudojimo būdų. Pavyzdys: cheminės medžiagos išsiskiria kai termometras nukrinta ir sudūžta.

Daugiau informacijos rekomendacijose gaminiuose esančioms medžiagoms (prieiga internetu http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/articles_en.htm?time=1217937493 ).