Pirmasis puslapis > Teminė informacija > REACH > REACH reglamentas

 

REACH reglamentas

 

Rekomendaciniai dokumentai

Dažniausiai užduodami klausimai

Dokumentacijos pateikimo priemonės

Praktiniai vadovai

 

 

2007 m. birželio 1 d. įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų, įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB - REACH reglamentas (angl. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

 

Reglamentas grindžiamas principu, pagal kurį gamintojams, importuotojams ir tolesniems naudotojams tenka atsakomybė užtikrinti, kad jų gaminamos, tiekiamos rinkai ar naudojamos cheminės medžiagos neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.

 

Reglamento tikslas - užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, įskaitant cheminių medžiagų pavojaus vertinimo alternatyvių metodų skatinimą, taip pat laisvą cheminių medžiagų judėjimą vidaus rinkoje, tuo pačiu didinant konkurencingumą ir skatinant inovacijas.

 

REACH REGLAMENTO PROCESAI

 

Registracija

Gamintojai ir importuotojai pagal registracijos nuostatas turėtų surinkti duomenis apie jų gaminamas ar importuojamas chemines medžiagas, naudotis šiais duomenimis vertindami su tokiomis cheminėmis medžiagomis susijusią riziką ir parengti bei rekomenduoti tinkamas rizikos valdymo priemones. Siekiant užtikrinti, kad jie iš tikrųjų laikytųsi šių įpareigojimų, taip pat ir skaidrumo sumetimais, registruojant chemines medžiagas reikalaujama, kad jie ECHA‘ai pateiktų dokumentaciją su visa minėta informacija.

 

Neįregistruotas cheminės medžiagas – atskiras arba esančias mišinių ar gaminių sudėtyje – draudžiama Bendrijoje gaminti ar tiekti rinkai.

Daugiau apie registraciją skaitykite čia 

 

Įvertinimas

Įvertinimo procedūra gali būti skirta registracijos dokumentacijos arba cheminės medžiagos vertinimui.

  • Dokumentacijos įvertinimo metu tikrinama, ar techniniame dosjė pateikta informacija atitinka reikalavimus, taip pat atliekamas registracijos metu pateiktų tyrimo pasiūlymų peržiūrėjimas ir įvertinimas, siekiant išvengti nebūtinų tyrimų. Dokumentacijos įvertinimo procedūrą atlieka ECHA.
  • Cheminės medžiagos įvertinimo metu cheminė medžiaga vertinama atsižvelgiant į duomenimis apie cheminės medžiagos pavojingumą, informaciją apie poveikį, kiekį. Cheminių medžiagų įvertinimo procedūrą atlieka valstybinių narių kompetentingos institucijos. ECHA yra atsakinga už cheminių medžiagų įvertinimo proceso koordinavimą.

Įvertinimo rezultatai gali nulemti, kad cheminės medžiagos naudojimas bus ribojamas, arba reikės gauti leidimą naudojimui (autorizaciją).

Daugiau apie įvertinimą skaitykite čia 

 

Autorizacija

Autorizacijos tikslas yra užtikrinti, kad labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos būtų tinkamai kontroliuojamos ir palaipsniui keičiamos saugesnėmis medžiagomis ar technologijomis arba naudojamos tik tais atvejais, kai nustatoma, kad tokios medžiagos naudojimas yra naudingas visuomenei.

Daugiau apie autorizaciją skaitykite čia 

 

Apribojimai


Apribojimai taikomi cheminėms medžiagoms ar gaminyje esančioms cheminėms medžiagoms, kurie kelia nepriimtiną riziką Bendrijos mastu. Apribojimas gali reikšti draudimą naudoti cheminę medžiagą arba ja prekiauti, arba apribojimą naudoti medžiagą vienam ar keliems tikslams. Cheminę medžiagą ir mišinio ar gaminio sudėtyje esančią cheminę medžiagą, kuriai taikomas apribojimas, draudžiama gaminti, tiekti rinkai arba naudoti, jei ji neatitinka to apribojimų sąlygų.

Daugiau apie apribojimus skaitykite čia 

 

Mokesčiai pagal REACH reglamentą

 

Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal REACH reglamentą sandara, dydis bei mokėjimo tvarka pateikiama 2008 m. balandžio 16 d. Komisijos Reglamente (ES) Nr. 340/2008 dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).

2013 m. kovo 22 d. įsigaliojo Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr.254/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 340/2008 dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).

 

REACH REGLAMENTO REKOMENDACINIAI DOKUMENTAI


Rekomendacijos registracijai. Dokumente aprašoma, kada ir kaip reikia užregistruoti cheminę medžiagą pagal REACH reglamentą. Jį sudaro dvi dalys: vienoje rašoma apie registracijos užduotis bei reikalavimus, kitoje apie techninės dokumentacijos rengimą.

 

            Rekomendacijos, kaip pildyti saugos duomenų lapus. Šiose rekomendacijose pateikiama informacija apie tai, į ką reikia atsižvelgti pildant saugos duomenų lapus (SDS), ir paaiškinami reikalavimai informacijai, kurią reikia nurodyti kiekviename SDS skirsnyje – ypač išsamiai aprašomi pakeitimai, padaryti peržiūrėjus REACH reglamento II priedą, ir pereinamieji laikotarpiai šiems pakeitimams įgyvendinti. Čia taip pat bendrai paaiškinama, kurioms cheminėms medžiagoms ir mišiniams reikia pateikti SDS, ir kas juos turi teikti.


            Rekomendacijos cheminių medžiagų identifikavimui ir įvardinimui pagal REACH ir CLP reglamentą. Dokumente aprašoma, kaip reikia pavadinti ir identifikuoti cheminę medžiagą pagal REACH ir CLP reglamentų reikalavimus.

 

            Rekomendacijos dėl V priedo. Dokumente aprašomos prievolės registruoti išimtys pagal REACH reglamento 2 straipsnio 7 dalies b punktą.

 

Rekomendacijos dėl atliekų ir regeneruotų medžiagų. Dokumente aprašomos sąlygos, kuriomis iš atliekų chemines medžiagas regeneruojantys juridiniai asmenys gali pasinaudoti REACH reglamento 2 straipsnio 7 dalies d punkte numatyta išimtimi, ir išsamiau paaiškinama apie prievolę keistis informacija tiekimo grandinėje, kaip nurodyta REACH reglamento IV antraštinėje dalyje.

 

Rekomendacijos dalijimuisi duomenimis. Dokumente aprašomi dalijimosi duomenimis apie chemines medžiagas, kurioms taikomas arba netaikomas pereinamasis laikotarpis, principai pagal REACH reglamentą. Aprašomas informacijos apsikeitimas SIEF ir pateikiama rekomendacijų dėl išlaidų pasidalijimo. Taip pat aptariami konfidencialios verslo informacijos ir konkurencijos teisės klausimai.

 

Rekomendacijos tarpinėms medžiagoms. Dokumente aprašoma, kada ir kaip galima pasinaudoti konkrečiomis nuostatomis, taikomomis tarpinių cheminių medžiagų registravimui.  

 

Rekomendacijos monomerams ir polimerams. Dokumente aprašomi konkretūs REACH reglamento reikalavimai, taikomi polimerams ir monomerams.

 

Rekomendacijos cheminėms medžiagoms, naudojamoms moksliniams tyrimams bei technologijų plėtrai (MTTP) bei produkto ir technologiniams tyrimams bei plėtrai (PTTP). Dokumente aprašomos konkrečios REACH reglamento nuostatos, taikomos medžiagoms, kurios gaminamos, importuojamos arba naudojamos mokslinių tyrimų bei technologijų plėtrai (MTTP) arba produktų bei technologiniams tyrimams ir plėtrai (PTTP).

 

Rekomendacijos gaminiuose esančioms medžiagoms. Dokumentas padės gaminių gamintojams ir importuotojams nustatyti, ar jie turi kokių nors įsipareigojimų pagal REACH reglamentą, ypač susijusių su registracija ir pranešimais pagal 7 straipsnį, taip pat informacijos perdavimu gaminio tiekimo grandinėje pagal 33 straipsnį.

 

Rekomendacijos tolesniems naudotojams. Dokumente aprašomi tolesnių naudotojų vaidmenys bei įsipareigojimai ir jiems pateikiama patarimų, kaip pasirengti REACH reglamento reikalavimų įgyvendinimui.


Rekomendacijos autorizacijos prašymo rengimui. Dokumente aprašoma, kaip parengti autorizacijos prašymą, ir pateikiamos rekomendacijos kaip atlikti alternatyvų analizes bei sudaryti pakeitimo planą. Jame taip pat aprašoma, kaip trečiosios šalys gali parengti ir pateikti informaciją apie esamas alternatyvas.

 

Rekomendacijos dėl socialinės ir ekonominės analizės - Autorizacija. Dokumentas padės pareiškėjams teikiantiems autorizacijos paraišką parengti socialinę ir ekonominę analizę.

 

Rekomendacijos dėl socialinės ir ekonominės analizės - Apribojimai. Šis dokumentas padės valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Agentūrai (Komisijai pareikalavus) parengti ir panaudoti socialinę ir ekonominę analizę rengiant XV priede nustatytą apribojimo dokumentaciją. Be to, jis padės suinteresuotoms šalims parengti socialinę ir ekonominę analizę arba pateikti informaciją jai parengti. 

 

Rekomendacijos dėl informacijos teikimo ir cheminės saugos vertinimo. Dokumentų rinkinyje pateikiamos rekomendacijos informacijos apie registruotinų medžiagų savybes rinkimui bei vertinimui, trūkstamų duomenų nustatymui ir papildomos informacijos, reikalingos reglamento reikalavimams vykdyti, rinkimui. Be to, šiuose dokumentuose patariama, kaip atlikti cheminės medžiagos (atskiros, esančios preparate arba išsiskyrusios iš gaminio) cheminės saugos vertinimą ir parengti cheminės saugos ataskaitą rengiant registracijos dokumentaciją, autorizacijos prašymą arba vykdant tolesnio naudotojo įsipareigojimus. Dokumentuose taip pat nustatomi pagrindiniai principai, kuriais turi vadovautis valdžios institucijos, rengiančios rizikos įvertinimą, kurio pagrindu  gali būti teikiamas siūlymas nustatyti apribojimus arba kurio reikia atliekant cheminės medžiagos vertinimą.

 

Rekomendacijos labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų nustatymui. Šiame dokumente aprašoma, kaip institucijos (valstybių narių kompetentingos institucijos arba ECHA) gali parengti dokumentaciją pagal XV priedą, skirtą didelį susirūpinimą keliančių medžiagų nustatymui.

 

Rekomendacijos dėl informacijos teikimo apie cheminių medžiagų keliamus pavojus ir saugų naudojimą. Šis rekomendacinis dokumentas skirtas valstybių narių kompetentingoms institucijoms informacijai apie cheminių medžiagų keliamus pavojus teikti, kaip nustatyta REACH reglamente.

 

Rekomendacijos dėl XV priedo dokumentacijos, skirtos apribojimams, rengimo. Šiame dokumente aprašoma, kaip institucijos (valstybių narių kompetentingos institucijos arba Agentūra, Komisijai paprašius) gali parengti dokumentaciją pagal XV priedą, skirtą pasiūlyti cheminių medžiagų ribojimus.

 

 

Praktiniai vadovai

 

Šiuose dokumentuose pateikiama praktinė informacija apie REACH ir CLP reglamentų reikalavimus ir geriausią jų vykdymo praktiką.

Praktinis vadovas: Kaip parengti registracijos dokumentacijas, į kurias įtrauktos nanoformos: geriausia patirtis.

Praktinis vadovas: Kaip įvykdyti savo informacijai keliamus reikalavimus, kai cheminės medžiagos kiekis tonomis yra 1 - 10 ir10 - 100 tonų per metus.

Praktinis vadovas: Kaip, siekiant įvykdyti jūsų pateiktinai REACH registracijos informacijai keliamus reikalavimus, taikyti bandymams su gyvūnais alternatyvius metodus.

Praktinis vadovas: Kaip taikyti (Q)SAR modelius ir apie juos pranešti.

Praktinis vadovas 3: Kaip pateikti išsamias tyrimų santraukas.

Praktinis vadovas 7: Kaip į klasifikavimo ir ženklinimo inventorių siųsti pranešimą apie chemines medžiagas.

Praktinis vadovas 8: Kaip pranešti apie juridinio asmens tapatybės pakeitimus.

Praktinis vadovas 12: Kaip bendrauti su ECHA atliekant dokumentacijos vertinimą.

Praktinis vadovas 13: Kaip tolesni naudotojai gali naudoti poveikio scenarijus.

Praktinis vadovas 14: Laip parengti toksikologinės informacijos santraukas IUCLID ir kaip nustatyti DNEL.

Praktinis vadovas 15: Kaip atlikti žmonių sveikatos įvertinimą bei dokumentuoti tai cheminės saugos ataskaitoje.

Praktinis vadovas 16: Kaip įvertinti, ar cheminė medžiaga naudojama kaip tarpinė medžiaga griežtai kontroliuojamomis sąlygomis ir kaip pranešti informaciją IUCLID registruojant tarpinę cheminę medžiagą.

Praktinis vadovas 17: Kaip parengti tolesnio naudotojo cheminės saugos vertinimą ir ataskaitą.

VMĮ skirtas vadovas: Cheminė sauga jūsų versle.

 

Dokumentacijos pateikimo priemonės

 

REACH-IT -  centrinė informacinių technologijų (IT) sistema naudojama REACH-IT pateikti.

IUCLID - programinė įranga, leidžianti kaupti, tvarkyti ir keistis duomenimis apie cheminių medžiagų savybes.

CHESAR – cheminės saugos vertinimo ir ataskaitų teikimo priemonė

ECHA debesijos paslauga - saugi internetinė platforma, skirta naudotis ECHA IT programomis debesies aplinkoje.

 

Duomenų teikimo / Pramoninio naudotojo vadovai

 

Šiais vadovais, kuriuose pateikiama informacija kaip paruošti REACH ir CLP dokumentų rinkinius, siekiama įmonėms padėti parengti, kurti ir atnaujinti IUCLID dokumentaciją.

Šie vadovai pakeičia buvusius Duomenų teikimo vadovus. REACH ir CLP dokumentacijos rengimo senieji ir naujieji vadovai.

·       Duomenų pateikimo vadovas: Kaip parengti registracijos ir PORD dokumentacijas.

Informacija apie rankinį duomenų patikrinimą atliekant išsamumo patikrą.

 

·       Duomenų pateikimo vadovas: Kaip parengti užklausos dokumentaciją.

 

·       Duomenų pateikimo vadovas: Kaip parengti pranešimą apie klasifikaciją ir ženklinimą.

 

·      Duomenų pateikimo vadovas: Kaip parengti prašymą dėl mišinio cheminės medžiagos alternatyvaus cheminio pavadinimo naudojimo.

 

·        Duomenų pateikimo vadovas: Kaip pranešti apie gaminių sudėtyje esančias chemines medžiagas.

 

·        Duomenų pateikimo vadovas: Kaip parengti tolesnio naudotojo ataskaitą.

 

·        Duomenų pateikimo vadovas: Kaip parengti paraišką autorizacijai gauti.

 

·        Duomenų pateikimo vadovas: Platinimas ir konfidencialumas pagal REACH reglamentą.

 

·        Techninė informacija esamiems registruotojams: Kaip pasiruošti perėjimui prie naujų IT priemonių.

 

 

Dažniausiai užduodami klausimai (DUK) apie REACH reglamentą

 

Europos cheminių medžiagų agentūros ir Europos Komisijos atstovai drauge su nacionalinėmis REACH pagalbos tarnybomis parengė dažnai užduodamų klausimų dokumentą, kuris nuolat yra atnaujinamas. DUK - tai bandymas suteikti praktinių ir techninių patarimų, kaip taikyti REACH reglamente nustatytus reikalavimus.

Dažniausiai užduodami klausimai (DUK).

 

REACH naujienlaiškiai

Nacionalinės REACH-CLP pagalbos tarnybos leidžiamuose REACH naujienlaiškiuose pateikiama daugiau aktualios praktinės informacijos, skirtos Lietuvos įmonėms įgyvendinant šio reglamento nuostatas.

 

REACH lankstinukai

Lankstinukuose rasite glaustai pateiktą aktualią informaciją apie REACH reglamento nuostatas ir jų laikymąsi.