Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Dažniausiai užduodami klausimai > REACH > Registracija

 

Registracija

1.1.  Kas turi registruoti chemines medžiagas?

Registruotoju gali būti tik fizinis ar juridinis asmuo įsisteigęs Bendrijos teritorijoje. Registracija turi būti atliekama kai registruotojas:

1) cheminę medžiagą gamina Bendrijos teritorijoje,

2) cheminę medžiagą importuoja į Bendrijos teritoriją,

3) vadovaujantis REACH reglamento 8 str. yra paskirtas vieninteliu atstovu.

Kiekvienos ES valstybės narės nacionalinė teisė nustato fizinio ir juridinio asmens teises bei steigimą valstybės teritorijoje.

Įmonei labai svarbu tiksliai nustatyti savo vaidmenį (vaidmenis) tiekimo grandinėje, kadangi pagal šį kriterijų apibrėžiami REACH reglamento reikalavimai.

Daugiau informacijos apie galimų registruotojų vaidmenis galite rasti REACH reglamento 3 str. 7-

11 dalyse, rekomendacijose registravimui (prieiga internetu http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.5 skyrius – Kas turi registruoti) arba naudojantis Navigatoriumi (prieiga internetu http://reach.jrc.it/navigator_lt.htm).

Atkreipiame dėmesį, kad ne Bendrijoje įsisteigusi įmonė neturi tiesioginių įsipareigojimų pagal REACH reglamento reikalavimus. REACH reglamento reikalavimus privalo vykdyti importuotojai įsisteigę Bendrijos teritorijoje. Norėdami palengvinti importuotojų reikalavimų vykdymą ne Bendrijoje įsisteigę gamintojai gali paskirti vienintelį atstovą (taip pat žžiūrėkite atsakymus 4 skyriuje pateikiamus klausimus).

1.2.  Kas privalo registruoti cheminę medžiagą tarptautinės įmonės atveju?

Tuo atveju, kai įmonę sudaro keli fiziniai ar juridiniai asmenys, kiekvienas iš jų pats turi nuspręsti ar jiems taikomi registravimo reikalavimai pagal REACH reglamento 3 str. 7 dalį. Tarptautinės įmonės dažnai turi keletą dukterinių įmonių Bendrijos teritorijoje, dažnai šios įmonės yra įsisteigusios skirtingose valstybėse. Jei dukterinės įmonės įformintos kaip atskiri juridiniai objektai (pagal nacionalinės teisės nuostatas) – tokiu atveju jos gali turėti įsipareigojimą registruoti cheminę medžiagą. Taip pat žžiūrėkite atsakymą į 6.1 klausimą.

1.3.  Kokios cheminės medžiagos turi būti registruojamos?

Registruoti reikia visas chemines medžiagas:

·         kurios apibrėžtos REACH reglamento 3 str. 1 dalyje;

·         gaminamas Bendrijos teritorijoje  arba importuojamas į Bendrijos teritoriją 1 tonos ir didesniais kiekiais per metus tenkančiais vienam registruotojui;

·         išskyrus chemines medžiagas, kurioms taikomos registravimo išimtys pagal REACH reglamento 2 str. 1-3 dalis, IV ir V priedus bei taikomos išimtys iš dalies pagal REACH reglamento 2 str. 5-9 dalis;

·         nepriklausomai nuo to ar cheminė medžiaga klasifikuojama kaip pavojinga ar ne.

Norėdami išsiaiškinti ar turite registruoti cheminę medžiagą pirmiausia perskaitykite rekomendacijas   registravimui   (prieiga internetu http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.6 skyrius – Kas turi būti registruojama). Šiose rekomendacijose pateikiami apibrėžimai, išaiškinimai, taip pat informacija apie chemines  medžiagas, kurioms netaikomi registracijos reikalavimai. Taip pat siūlome pasinaudoti Navigatoriumi, kuris padės išsiaiškinti ar Jūs turite įsipareigojimų pagal REACH reglamentą. Navigatorius taip pat padės išsiaiškinti konkrečios cheminės medžiagos registravimo detales.

1.3.1.         Ar turi būti registruojami lydiniai?

Vadovaujantis REACH reglamento 3 str. 2 dalimi lydiniai yra laikomi preparatais. Vadinasi turi būti registruojamas kiekvienas atskiras cheminis elementas esantis lydinyje, tačiau ne pats lydinys. Rekomendacijose registravimui (prieiga   internetu http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.4 skyrius – Apibrėžimai) pateikiamas išsamus preparato apibrėžimo išaiškinimas bei paaiškinamas skirtumas tarp preparato ir sudėtinės medžiagos. Turėtų būti parengtos rekomendacijos preparatams, šiame dokumente bus pateikiami išaiškinimai dėl cheminių medžiagų esančių specifiniuose preparatuose, kaip pavyzdžiui dėl metalų lydiniuose (žr. 31 REACH reglamento konstatuojamąją dalį).

1.3.2.         Ar turi būti registruojamos tarpinės cheminės medžiagos?

Vadovaujantis REACH reglamento 3 str. 15 dalimi, tarpinė medžiaga – tai cheminė medžiaga, pagaminta ir panaudota cheminiam technologiniam procesui, kur vykdant ji paverčiama kita chemine medžiaga. Tarpinės medžiagos  neturi likti galutiniame produkte, išskyrus priemaišas. Priklausomai nuo tarpinės medžiagos rūšies šioms cheminėms medžiagoms gali būti taikomi skirtingi reikalavimai:

a) Neišsiskiriančios cheminės medžiagos

Šioms cheminėms medžiagoms nėra taikomi REACH reglamento reikalavimai.

b) Gamybos vietoje izoliuotos tarpinės medžiagos

Gamintojai, kurie gamina per metus 1 toną ir daugiau gamybos vietoje izoliuotos tarpinės medžiagos, privalo šią cheminę medžiagą užregistruoti (jei šiai cheminei medžiagai netaikomos REACH reglamento išimtys registracijai (taip pat žr. atsakymą 6.3 klausimą)). Tačiau remiantis REACH reglamento 17 str. 2 dalies reikalavimais, registruojant gamybos vietoje izoliuotą tarpinę medžiagą leidžiama pateikti mažiau informacijos nei bendru cheminės medžiagos registravimo atveju (jei gamintojas patvirtina, kad cheminė medžiaga gaminama ir naudojama tik griežtai kontroliuojamomis sąlygomis (REACH reglamento 17 str. 3 dalis)).

c) Gabenamos izoliuotos tarpinės medžiagos

Gabenamos izoliuotos  tarpinės  medžiagos gamintojas ar  importuotojas  gaminantis ar importuojantis daugiau nei 1 toną šios cheminės medžiagos per metus turi užregistruoti šią cheminę medžiagą (jei šiai cheminei medžiagai netaikomos REACH reglamento išimtys registracijai (taip patžžr. atsakymą 6.3 klausimą)). Tačiau remiantis REACH reglamento 18 str. 2 dalies reikalavimais, registruojant gabenamą izoliuotą tarpinę medžiagą leidžiama pateikti mažiau informacijos nei bendru cheminės medžiagos registravimo atveju (jei gamintojas/importuotojas patvirtina, arba teigia, kad jis yra gavęs naudotojo patvirtinimą, kad šios cheminės medžiagos naudojamos griežtai kontroliuojamomis sąlygomis, kurios nurodytos REACH reglamento 18 str. 4 dalyje. Už teisingos informacijos apie naudojimo sąlygas pateikimą atsakingas tiek registruotojas, tiek cheminės medžiagos naudotojas).

Daugiau informacijos pateikiama rekomendacijose  tarpinėms medžiagoms (prieiga internetu - http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/intermediates_en.htm).

1.3.3.         Ar turi būti registruojama gamtoje randama cheminė medžiaga, jei šiai cheminei medžiagai išgauti naudojamas ekstrahavimas (pvz. lanolino ekstrahavimas iš vilnos)?

Randamoms gamtoje cheminėms medžiagoms, jei jos nėra perdirbtos chemiškai arba nėra klasifikuojamos kaip pavojingos pagal 67/548/EEB direktyvą, netaikomi registravimo reikalavimai vadovaujantis REACH reglamento 2 str. 7b dalimi bei REACH reglamento V priedo 8 punktu. Jei cheminės medžiagos perdirbimo metodas  nurodytas REACH reglamento 3 str. 39 dalyje – ši cheminė medžiaga atitinka gamtoje randamą cheminių medžiagų apibrėžimą ir jos registruoti nereikia.

Remiantis klausime pateiktu pavyzdžiu iš pirmo žžvilgsnio atrodo, kad registravimo reikalavimai neturėtų būti taikomi, kadangi lanolinas – natūrali gamtoje randama medžiaga. Tačiau lanoliną šalinant iš vilnos gali būti naudojami detergentai, kadangi lanolinas netirpsta vandenyje. Tokiu atveju, kai naudojami detergentai iškyla klausimas ar tikrai ekstrahuotam lanolinui gali būti taikomos tos pačios sąlygos kaip gamtoje randamam lanolinui?

Kaip minėta anksčiau, gamtoje randamos medžiagos apdirbimui turi būti naudojamas vienas iš metodų nurodytų REACH reglamento 3 str. 39 dalyje. Tik tokiu atveju cheminė medžiaga priskiriama gamtoje randamoms cheminėms medžiagoms. Pavyzdžiui, jei lanolinas yra išgaunamas flotacijos būdu (šis būdas nurodytas REACH reglamento 3 str. 39 dalyje) naudojant detergentus – jis vis tiek traktuojamas kaip gamtoje randama cheminė medžiaga.

Bet kokiu atveju, pats gamintojas turi vertinti ar jo taikomi apdirbimo būdai tikrai atitinka REACH

reglamento 3 str. 39 dalyje nurodytuosius apdirbimo būdus.

1.3.4.         Kaip turi būti suprantamas apibrėžimas „produkto ir technologinis tyrimas bei plėtra“ (PTTP)?

Vadovaujantis REACH reglamento 3 str. 22 dalimi „produkto ir technologinis tyrimas bei plėtra (PTTP) – tai mokslinė veikla, susijusi su produkto kūrimu arba tolesniu rengimusi naudoti cheminę medžiagą – atskirą arba esančią preparatų ar gaminių sudėtyje, kurio metu eksperimentiniais arba gamybiniais bandymais plėtojamas gamybos procesas ir (arba) tiriamos cheminės medžiagos naudojimo galimybės ir sritys“.

Bet kurie cheminės medžiagos moksliniai tyrimai, kaip pavyzdžiui naujo produkto eksperimentinės serijos gamyba, produkto gamybinio proceso tobulinimas bandomajame renginyje, šios gamybos bandymai pilnu pajėgumu, įvairūs bandymai susiję su šios cheminės medžiagos naudojimu. Visi moksliniai tyrimai atliekami su chemine medžiaga laikomi PTTP, nepriklausomai nuo naudojamos cheminės medžiagos kiekio.

Siekiant skatinti inovacijas REACH reglamento 9 str. numato, kad penkerius metus netaikoma prievolė registruoti cheminei medžiagai (atskirai, esančiai preparatuose ar gaminiuose), kurių gamintojas, importuotojas gamina, importuoja produkto ir technologinių tyrimų bei plėtros tikslais. Tam, kad ši išimtis būtų taikoma, įmonėms Europos cheminių medžiagų agentūrai turi atsiųsti PTTP pranešimą. Agentūra, pagal pareikalavimą, gali nuspręsti šį atleidimo nuo prievolės registruoti laikotarpį pratęsti daugiausiai dar penkeriems arba, jei cheminė medžiaga bus naudojama tik kuriant žįmonėms skirtus ir veterinarinius vaistus arba nebus teikiama rinkai – ne ilgesniam kaip dešimties metų laikotarpiui.

Daugiau informacijos pateikiama rekomendacijose cheminėms medžiagoms, naudojamoms moksliniams tyrimams bei technologijų plėtrai (MTTP) bei produkto ir technologiniams tyrimams bei plėtrai (PTTP) (prieiga internetu - http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/ppord_en.pdf).

1.3.5.         Ar „produkto tyrimui“ (PORD) taikomos išimtys, nustatytos Direktyva 67/548/EEB, bus perkeliamos į REACH reglamentą?

Iki šiol PORD taikytos išimtys pranešimams apie chemines medžiagas, nustatytos remiantis Direktyva 67/548/EEB, nuo 2008 m. birželio 1 d. negalioja, kadangi REACH reglamente tai nėra nustatyta. Nuo 2008 m. birželio 1 d. cheminių medžiagų ar gaminių gamintojai, naudojantys chemines medžiagas produkto tyrimams, norėdami tęsti savo veiklą privalo Europos cheminių medžiagų agentūrai pateikti  informaciją, nurodytą REACH reglamento 9 str. Pateikus minėtą informaciją registracija gali būti atidedama. Informacija  apie chemines medžiagas  naudojamas produkto ir technologiniams tyrimams bei plėtrai Europos cheminių medžiagų agentūrai gali būti teikiama tiesiogiai REACH IT sistemoje arba persiunčia per REACH IT sistemą ICLID 5 programa užpildytą failą. Europos cheminių medžiagų agentūra kartu su valstybėmis narėmis ieško bendro sutarimo, pagal kurį PORD išimtys būtų taikomos kol pateikta dokumentacija dėl PPORD bus peržiūrima. Detalesnės informacijos kreipkitės į nacionalinę pagalbos tarnybą.

Daugiau informacijos pateikiama rekomendacijose cheminėms medžiagoms, naudojamoms moksliniams tyrimams bei technologijų plėtrai (MTTP) bei produkto ir technologiniams tyrimams bei plėtrai (PTTP) (prieiga internetu - http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/ppord_en.pdf).

1.3.6.         Ar privaloma registruoti gaminamas arba importuojamas chemines medžiagas, apie kurias buvo pranešęs pagal Direktyvos 67/548/EEB reikalavimus kitas gamintojas ar importuotojas ir šios cheminės medžiagos laikomos registruotos pagal REACH reglamentą?

Jei apie chemines medžiagas buvo pranešta laikantis Direktyvos 67/548/EEB (aktuali redakcija Direktyva 92/32/EEB) reikalavimų  registracija užskaitoma tik pranešimą pateikusiajam importuotojui ar gamintojui. Kiti gamintojai ar importuotojai gaminantys ar/ir importuojantys tą pačią cheminė medžiagą didesniais kiekiais nei 1 tona per metus privalo atlikti cheminės medžiagos registraciją, išskyrus tuos atvejus kai konkrečiai cheminei medžiagai taikomos registracijos išimtys. Daugiau informacijos apie chemines medžiagas, apie kurias pateikti pranešimai galite rasti rekomendacijose registravimui (prieiga internetu http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.6.5.3  skyrius  – Cheminės medžiagos apie kurias pranešta pagal Direktyvos 67/548/EEB reikalavimus) ir REACH reglamento 24 str. 2 dalyje.

1.3.7.         Ar reikia registruoti ES gaminamas chemines medžiagas, kurios 100 % eksportuojamos užžES ribų?

Taip. Pagal REACH reglamento 6 str. cheminių medžiagų gamintojai, per metus pagaminantys daugiau nei vieną toną cheminės medžiagos privalo atlikti cheminės medžiagos registraciją, nepriklausomai nuo to ar cheminė medžiaga bus eksportuojama užžES ribų. Registracija privaloma jei cheminei medžiagai netaikomos išimtys išvardytos REACH reglamento 2 str., pagaminama daugiau nei 1 tona cheminės medžiagos ir vėliau ši cheminė medžiaga eksportuojama iš ES. Pagrindinė tokio reikalavimo priežastis – gaminant ar vykdant kitą veiklą su chemine medžiaga prieš eksportą gali būti padarytas poveikis ES darbuotojams ir aplinkai.

Svarbu pažymėti, kad jei ta pati cheminė medžiaga buvo užregistruota, eksportuota iš ES, o vėliau reimportuota ES – tokiai cheminei medžiagai taikomos registracijos ir vertinimo išimtys. Daugiau informacijos rekomendacijose registravimui (prieiga internetu http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.6.4.6 skyrius – Reimportuojamos cheminės medžiagos).

Daugiau informacijos apie cheminių medžiagų registravimo prievolės vykdymą rekomendacijose registravimui (prieiga internetu http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.5.2 skyrius – Tiekimo grandinės dalyviai, kuriems taikoma cheminės medžiagos registravimo prievolė).

1.3.8.         Ar reikia registruoti chemines medžiagas, kurių paviršius yra apdorotas chemiškai?

Cheminių medžiagų paviršiaus apdorojimas tai erdvinė makroskopinių dalelių modifikacija. Erdvine modifikacija vadinama cheminė reakcija tarp funkcinių grupių, esančių ant cheminės medžiagos makroskopinių dalelių paviršiaus, ir cheminės medžiagos, kuria apdorojamas paviršius. Pagal aukščiau pateiktą paaiškinimą aišku, kad reaguoja labai nedidelė cheminės medžiagos dalis t.y. didžioji dalis cheminės medžiagos lieka nepakitusi. Cheminės medžiagos, kurių paviršius chemiškai apdorotas nepriskiriamos preparatams bei nėra aprašomos rekomendacijose cheminių medžiagų  identifikavimui ir  vardinimui pagal REACH reglament (http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/substance_id_en.htm?time=1221568275 ).  Tokioms cheminėms medžiagoms nėra suteikiamas EINECS numeris bei apie jas nėra pranešama laikantis Direktyvos  67/548/EEB reikalavimų, kadangi tiek cheminė medžiaga, kurios paviršius yra apdorojamas, tiek cheminė medžiaga, kuria apdorojamas paviršius, turi atskirus EINECS numerius. Laikantis nuostatų, kuriomis buvo vadovaujamasi ir anksčiau, cheminių medžiagų, kurių paviršius apdorotas chemiškai, registruoti pagal REACH reglamento reikalavimus nereikia, jei tenkinamos šios sąlygos:

1. cheminė medžiaga, kurios paviršius bus apdorojamas, yra užregistruota;

2. cheminė medžiaga, kuria bus apdorojamas paviršius, yra užregistruota;

3. abiejų cheminių medžiagų (tiek tos, kuri chemiškai apdorojama, tiek tos, kuria apdorojamas paviršius)  registracijos  dokumentacijoje  turi  būti nurodytas naudojimo būdas „paviršiaus apdorojimas“;

4. jei atsiranda ypatingas pavojus ar rizika, kuriuos gali sukelti cheminė medžiaga, apdorojus jos paviršių chemiškai, klasifikavimas ir ženklinimas turi būti atitinkamas bei turi būti atliekamas cheminės saugos vertinimas ir parengiamas poveikio scenarijus.

1.4.  Kada reikia registruoti turimas chemines medžiagas?

Cheminių medžiagų registravimo terminas priklauso nuo daugelio aspektų, tokių kaip kiekis, pavojingumas, pereinamo laikotarpio taikymas ir kt. Detali informacija pateikiama rekomendacijose registravimui  (http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.7.1.1 skyrius – Cheminės medžiagos, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis):

  • REACH reglamente numatytas pereinamasis laikotarpis tam tikroms cheminėms medžiagoms    (rekomendacijos registravimui, http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.7.1.1 skyrius – Cheminės medžiagos, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis). Siekdami pasinaudoti registracijos termino nukėlimu chemines medžiagas, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, 2008 m. birželio 1 d. – gruodžio 1 d.  privalu preliminariai užregistruoti (rekomendacijos registravimui, http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.7.2 skyrius –  Registravimo terminai). Priklausomai nuo cheminės medžiagos kiekio ir būdingųjų savybių registracijos terminas bus nukeliamas iki 2010 m. gruodžio 1 d. arba 2013 m. birželio 1 d., arba 2018 m. birželio 1 d.
  • Cheminės medžiagos, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, bet kurios nebus preliminariai užregistruotos  privalės būti užregistruotos  prieš šias chemines medžiagas gaminant ar importuojant (t. y. turės būti pateikta išsami registracijos dokumentacija). Taigi, jei cheminė medžiaga nebus preliminariai užregistruota, norint šią cheminę medžiagą gaminti ar importuoti privalu ją užregistruoti. Įmonei gali tekti laukti 3 savaites prieš gaunant leidimą toliau gaminti ar importuoti cheminę medžiagą (REACH reglamento 21 str.). Prieš pradėdama cheminės mediagos registraciją įmonė turi užklausti Europos cheminių medžiagų agentūros, dėl pateiktų tos pačios cheminės medžiagos registracijos dokumentacijų.
  • Cheminės  medžiagos,  kurioms netaikomas pereinamasis laikotarpis privalo būti užregistruotos prieš gamybą ar importą. Šis reikalavimas taikomas nuo 2008 m. birželio 1 d. Prieš pradėdama cheminės medžiagos registraciją įmonė turi užklausti Europos cheminių medžiagų  agentūros, dėl pateiktų  tos pačios cheminės   medžiagos   registracijos dokumentacijų.
  • Po 2008 m. gruodžio 1 d. kai cheminė medžiaga, kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis, pradedama pirmą kartą gaminti (importuoti) didesniais nei 1 tona per metus kiekiais šešių mėnesių laikotarpyje nuo gamybos (importo) pradžios, bet ne vėliau nei 12 mėnesių prieš numatytą atidėtos registracijos termino pabaigą, gamintojas (importuotojas) gali atlikti preliminarią registraciją (taip patžžr. atsakymą 5.2 klausimą).

„Navigator“ – ECHA tinklapyje pateikiama interaktyvi priemonė, kuri padės nustatyti Jūsų įsipareigojimus pagal REACH reglamento reikalavimus (prieiga internetu http://reach.jrc.it/navigator_lt.htm). 

1.5.  Kaip apskaičiuoti cheminės medžiagos kiekį?

Registracijos dokumentacijoje turės būti nurodomas cheminės medžiagos kiekis, kurį kiekvienas gamintojas (importuotojas) pagamina (importuoja) per metus, nebent nurodyta REACH reglamente kitaip. Cheminėms  medžiagoms, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, nustatomas vidutinis per pastaruosius trejus metus pagamintas (importuotas) kiekis (REACH reglamento 3 str. 30 dalis). Detali informacija pateikiama rekomendacijose registravimui (prieiga internetu http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.6.2 skyrius –  Registruojamos medžiagos kiekio apskaičiavimas).

1.6.  Kaip reikia registruoti chemines medžiagas ar būtina naudotis IUCLID 5 programa?

Visa registracijos dokumentacija turi būti persiunčiama Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA)  naudojantis  REACH   IT  sistema,  prie  kurios   prisijungiama  ECHA   tinklavietėje http://echa.europa.eu/reachit_en.asp.

Vadovaujantis REACH reglamento 111 str. registracijos dokumentacija privalo būti pateikiama IUCLID  (International Uniform Chemical Information Database) formatu. IUCLID 5 – tai kompiuterinė programa, kurioje galima kurti turimų cheminių medžiagų duomenų bazę bei kaupti informaciją apie šių cheminių medžiagų savybes. Registruotojai neprivalo naudotis IUCLID 5 programa, tačiau privalo pateikti duomenis ECHA IUCLID formatu.

IUCLID 5 programą galite nemokamai atsisiųsti iš  IUCLID tinklapio (prieiga internetu http://ecbwbiu5.jrc.it/).

1.7.  Kiek kainuoja registracija?

REACH reglamento 74 str. nustatyti pagrindiniai mokesčių principai. Konkretūs mokesčiai nurodomi 2008 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 340/2008 dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, vertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2008%3A107%3ASOM%3ALT%3AHTML)

Mokestis nėra renkamas už cheminės medžiagos, kurios gamybos ar importo kiekis per metus sudaro 1-10 tonų, registracijos dokumentacijos pagal VII priedo reikalavimus pateikimą. Taipogi mažesni mokesčiai nustatyti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Daugiau informacijos Europos Komisijos tinklapyje http://ec.europa.eu/enterprise/reach/reach_fees_en.htm.

1.8.  Ar gali ne Bendrijoje esantis gamintojas arba importuotojas registruoti chemines medžiagas?

Negali. Reikalavimas registruoti chemines medžiagas taikomas tik Europos Sąjungoje (ES) esančioms įmonėms. Registruoti ES importuojamas chemines medžiagas (atskiras, preparatuose ar gaminiuose) privalo ES įsisteigęs  importuotojas. Kiekvienas importuotojas turi užregistruoti importuojamą cheminę medžiagą. Tačiau vadovaujantis REACH reglamento 8 str. 1 dalimi cheminių medžiagų, preparatų ar gaminių gamintojai, esantys ne ES gali paskirti Europos Sąjungoje įsisteigusią įmonę vieninteliu atstovu, kuri privalės atlikti registraciją. Tokiu atveju kiti tos pačios tiekimo grandinės importuotojai registruoti šios cheminės medžiagos nebeturi. Tokie importuotojai laikomi tolesniais naudotojais. Tačiau jei importuojama cheminė medžiaga pagaminta kito ne ES gamintojo (kita tiekimo grandinė) – tokią cheminę medžiagą reikia registruoti. Daugiau apie vienintelį atstovą pateikiama 4 DUK skyriuje ir rekomendacijose registravimui (http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.5.3.4 skyrius).

1.9.  Ką turi daryti preparato importuotojas, jei gamintojas nesuteikia pilnos informacijos apie preparato sudėtį?

REACH reglamentas taikomas tiek atskiroms cheminėms medžiagoms, tiek cheminėms medžiagoms preparatuose. Preparatų importuotojas, norėdamas registruoti chemines medžiagas, esančias  preparatuose, privalo turėti pakankamai informacijos apie preparato sudėtį. Tokie reikalavimai galiojo ir anksčiau cheminėms medžiagoms, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos. Pagal REACH reglamento reikalavimus  preparato importuotojas turi žinoti bent cheminės medžiagos pavadinimą ir procentinę dalį preparate, jei tokios cheminės medžiagos kiekis sudarys daugiau nei 1 toną per metus.

Jei ne Bendrijoje įsikūręs gamintojas neatskleidžia preparato sudėties importuotojas gali:

  • nustatyti preparato sudėtį analitiniais metodais;
  • ne Bendrijoje įsikūrusiam gamintojui pasiūlyti paskirti vienintelį atstovą (vadovaujantis REACH

reglamento 8 str.);

  • surasti alternatyvų preparato tiekėją, kuris sutinka suteikti visą reikalingą informaciją;
  • jei turite tik preparatų sudarančią cheminių medžiagų pavadinimus, preliminariai užregistruokite šias chemines medžiagas ir tik atėjus registravimo terminui (pagal REACH reglamento 23 str.), nutraukite šio preparato importą. Jei cheminės medžiagos, esančios preparate, nebus užregistruotos preliminariai, toks preparatas negalės būti tiekiamas rinkai neatlikus pilnos registracijos (išskyrus išimtis pagal REACH reglamento 28 str. 6 dalį – pirmą kartą importuojamoms cheminėms medžiagoms).

1.10.      Ar gali atlikti registraciją trečiosios šalies atstovas (t.y. ne gamintojas ir ne importuotojas)?

Negali. Reikalavimas registruoti chemines medžiagas taikomas tik Europos Sąjungoje (ES) esančioms įmonėms. Registruoti ES importuojamas chemines medžiagas (atskiras, preparatuose ar gaminiuose) privalo ES įsisteigęs  importuotojas. Kiekvienas importuotojas turi užregistruoti importuojamą cheminę medžiagą. Tačiau vadovaujantis REACH reglamento 8 str. 1 dalimi cheminių medžiagų, preparatų ar gaminių gamintojai, esantys ne ES gali paskirti Europos Sąjungoje įsisteigusią įmonę vieninteliu atstovu, kuri privalės atlikti registraciją. Tokiu atveju kiti tos pačios tiekimo grandinės importuotojai registruoti šios cheminės medžiagos nebeturi. Tokie importuotojai laikomi tolesniais naudotojais. Tačiau jei importuojama cheminė medžiaga pagaminta kito ne ES gamintojo (kita tiekimo grandinė) – tokią cheminę medžiagą reikia registruoti. Daugiau apie vienintelį  atstovą  pateikiama 4 DUK skyriuje ir rekomendacijose registravimui (http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.5.3.4 skyrius).