Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Dažniausiai užduodami klausimai > REACH > Vertinimas

 

Vertinimas

1.       Kaip patikrinti, ar jūsų cheminė medžiaga yra atnaujintame CoRAP?

CoRAP – tai trejų metų laikotarpio koreguojamasis veiksmų planas, į kurį įrašomos cheminės medžiagos, kurios turi būti vertinamos. CoRAP atnaujinamas kiekvienais metais. Ne visos į jį įrašytos cheminės medžiagos vertinamos kartu. Pirmiausia vertinamos cheminės medžiagos, į planą įrašytos pirmaisiais trejų metų plano metais. Šių pirmųjų metų cheminių medžiagų vertinimas pradedamas kiekvieną pavasarį tą dieną, kai paskelbiama galutinė atnaujinta CoRAP versija. Rengiantis atnaujinti CoRAP, jo projektas iš anksto (rudenį) paskelbiamas ECHA svetainėje. CoRAP projektas skelbiamas tik susipažinti, jis nėra skirtas viešajai konsultacijai. Skelbiami kiekvienos į galutinį CoRAP įrašytos cheminės medžiagos pagrindžiamieji dokumentai. Vertinimą atliekančios valstybės narės kontaktiniai duomenys taip pat skelbiami CoRAP.

2.       Kaip pasirengti dalyvauti cheminės medžiagos vertinimo procese?

• Iš anksto susisiekite su vertinančia valstybe nare Jei turite klausimų, ypač dėl pirmųjų metų cheminių medžiagų, proceso pradžioje susisiekite su vertinančios valstybės narės kompetentinga institucija. Tai gali padėti išsiaiškinti, kodėl kilo susirūpinimas.

• Koordinuokite savo veiksmus su kitais registruotojais Tą pačią cheminę medžiagą, įrašytą į CoRAP, gali registruoti keli registruotojai, todėl svarbu, kad jie kuo anksčiau pradėtų koordinuoti savo veiksmus ir bendrauti su kitais registruotojais. Aptarkite su kitais registruotojais ir tolesniais naudotojais, kaip koordinuosite savo veiksmus cheminės medžiagos vertinimo procese.

• Prireikus kuo anksčiau atnaujinkite savo dokumentaciją Registracijos dokumentacijoje visada turi būti visa turima svarbi informacija. Tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, pasiekę kitą kiekio tonomis lygį, privalote atnaujinti savo registracijos dokumentaciją. Cheminės medžiagos įrašymas į CoRAP nėra savaime priežastis atnaujinti registracijos dokumentaciją. ECHA rekomenduoja visus dokumentacijos (ypač pirmųjų metų cheminių medžiagų) atnaujinimo aspektus, kurie yra svarbūs cheminės medžiagos vertinimui, aptarti su vertinančios valstybės narės kompetentinga institucija. Antrųjų ir trečiųjų metų cheminių medžiagų dokumentacijoms atnaujinti turima daugiau laiko. Tikslas yra įgyti bendrą supratimą, ar atlikdama vertinimą valstybės narės kompetentinga institucija galės atsižvelgti į naują informaciją. Vertinančios valstybės narės kompetentinga institucija gali nebegalėti atsižvelgti į naują informaciją, pateiktą pradėjus vertinimą. Atminkite, kad atnaujinti dokumentaciją yra jūsų pareiga, vertinančios valstybės narės kompetentinga institucija to nedaro. Dokumentacijos atnaujinimo Instrukcijos Jei dokumentaciją atnaujinate cheminės medžiagos vertinimo metu, ECHA rekomenduoja dokumentacijos antraštėje „dossier header“ vertinančios valstybės narės kompetentingai institucijai nurodyti, kad į tai reikėtų atsižvelgti vertinant cheminę medžiagą. Spontaniškam atnaujinimui, pasirinkite priežastį „other“ (kita). Paaiškinimą pateikite gretimame lange „information for substance evaluation“ (cheminės medžiagos vertinimo informacija). Norėdami apie tai pranešti vertinančios valstybės narės kompetentingai institucijai, lauke „remarks“ (pastabos) pridėkite žinutę „relevant for on-going substance evaluation“ (aktuali vykdomam cheminės medžiagos vertinimui). Bendrąsias registracijos dokumentacijos atnaujinimo instrukcijas rasite ECHA svetainėje pateiktame dokumente „Duomenų teikimo vadovas 5 dalis – Kaip parengti registracijos ir PPORD pranešimų techninę dokumentaciją“.

• Aptarkite planuojamus bandymus su vertinančia valstybe nare Informuokite vertinančios valstybės narės kompetentingą instituciją, ypač jei manote, kad būtina atlikti tolesnius pirmųjų metų cheminių medžiagų bandymus. Vertinančios valstybės narės kompetentinga institucija nustatys, ar reikia papildomos informacijos, ir parengs atitinkamą sprendimą. Todėl šiame etape ECHA nenagrinėja registruotojų pateiktų pasiūlymų atlikti bandymus dėl kilusio susirūpinimo į CoRAP įrašyta chemine medžiaga.

• Tolesni naudotojai turi dalytis visa svarbia informacija Tolesni naudotojai gali turėti naudingos informacijos, susijusios su kilusiu susirūpinimu, pavyzdžiui, informacijos apie cheminės medžiagos poveikį. Jei turite tokios informacijos, pateikite ją atitinkamam registruotojui, kad šis įtrauktų ją į savo registracijos dokumentaciją, arba atnaujinkite savo tolesnio naudotojo ataskaitą. Naudinga informacija pasidalykite kuo anksčiau, net tada, kai CoRAP projektas jau paskelbtas.

3.       Kaip koordinuoti savo pastabas formalaus sprendimo priėmimo proceso metu?

Jei vertinanti valstybė narė nusprendžia, kad reikia pareikalauti papildomos informacijos, per 12 mėnesių nuo CoRAP paskelbimo ji parengia sprendimo projektą. Šis sprendimas paprastai skirtas visiems cheminės medžiagos registruotojams, tačiau jo adresatai priklauso nuo reikalaujamos informacijos. Tam tikrais atvejais sprendimas gali būti adresuojamas tik konkretiems cheminės medžiagos registruotojams arba konkretiems tolesniems naudotojams. Savo pastabas dėl cheminės medžiagos vertinimo sprendimo projekto adresatai turi pateikti per 30 dienų. Tada jie turi dar 30 dienų pastaboms dėl vėliau institucijų ir (arba) ECHA pasiūlytų pakeitimų pateikti. Gavus sprendimo projekto pakeitimo pasiūlymų, jis pateikiamas derinti Valstybių narių komitetui. Jei tokių pasiūlymų nėra, sprendimo projektas tampa galutiniu sprendimu, kurį skelbia ECHA.

• Kalbėkite vienu balsu Sprendimo projekto adresatams ECHA pataria paskirti vieną atstovą, kuris siųstų pastabas visos grupės vardu.

• Teikite pastabas dėl sprendimo projekto Instrukcijos, kaip teikti pastabas dėl sprendimo projekto, pateikiamos pranešime, kuris pridedamas prie sprendimo projekto. Jei turite daugiau duomenų, dėl kurių sprendimo projektas turėtų būti keičiamas arba netektų galios, nurodykite tai savo pastabose. Atnaujintą dokumentaciją su nauja informacija pateikite per pirmąsias 30 konsultacijos laikotarpio dienų. Vertinančios valstybės narės kompetentinga institucija apsvarstys jūsų pastabas ir galbūt pakeis sprendimo projektą. Atminkite, kad vertinančios valstybės narės kompetentinga institucija negali atsižvelgti į dokumentacijos atnaujinimus, gautus po to, kai pagal REACH reglamento 52 straipsnio 1 dalį kitos valstybės narės kompetentingai institucijai ir ECHA pateikiamas sprendimo projektas.

• Laikykitės nustatytų terminų Į pastabas, pateiktas po nustatyto termino, neatsižvelgiama.

• Jūsų atstovai Valstybių narių komitete Valstybių narių komitetas svarsto tik tuos sprendimo projekto aspektus, kuriuos institucijos pasiūlė keisti. Jei sprendimo dėl jūsų cheminės medžiagos projektas perduotas derinti Valstybių narių komitetui, jums gali būti suteikta galimybė atsiųsti savo atstovą į komiteto posėdį. Dėl organizacinių priežasčių posėdžio dalyvių skaičius yra ribotas. Paprastai ECHA į jį pakviečia pastabas pateikusį koordinatorių.

 

4.       Kaip pateikti reikalaujamą informaciją?

Kai ECHA, atlikusi cheminės medžiagos vertinimą, priima galutinį sprendimą, jo adresatai turi nuspręsti, kuris iš jų turėtų parengti reikalaujamą informaciją.

• Per 90 dienų nuo sprendimo gavimo susitarti, kas atliks reikalaujamus tyrimus Jei ECHA nepranešama apie tokį susitarimą, ji paskiria vieną iš adresatų atlikti tyrimą visų adresatų vardu.

• Susitarti dėl sąnaudų ir duomenų pasidalijimo Tyrimą atliekantis registruotojas (arba tolesnis naudotojas) pateikia visapusiškos tyrimų ataskaitos kopiją kitiems adresatams.

• Atnaujinti savo registracijos dokumentacijas Registracijos dokumentacijos turi būti atnaujintos (papildytos reikalaujama informacija) iki galutiniame sprendime nurodyto termino.