Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Dažniausiai užduodami klausimai > REACH > Informacija tiekimo grandinėje

 

Informacija tiekimo grandinėje

1.1. Ar galima toliau naudoti cheminę medžiagą, jei ji nebuvo preliminariai užregistruota?

Tolesnieji naudotojai gali toliau naudoti ir tiekti rinkai tuos cheminių medžiagų kiekius, kurie buvo įsigyti iki 2008 m. birželio 1 d., t.y. iki pradedant galioti REACH reglamentui, kadangi iki REACH reglamento sigaliojimo reikalavimo registruoti chemines medžiagas nebuvo.

Po preliminarios registracijos pradžios, preliminariai neužregistruoti gaminamų, importuojamų ar tiekiamų tolesniems naudotojams cheminių mediagų kiekiai, gali būti traktuojami kaip neteisėtai tiekiami rinkai (jei valstybėje narėje nustatytos kokios nors sankcijos šiuo atžvilgiu). Sankcijas dėl REACH reglamento nevykdymo kiekviena valstybė nustato savarankiškai.

Tolesni naudotojai raginami kuo greičiau susisiekti su cheminės medžiagos tiekėjais ir išsiaiškinti ar jie atliks preliminarią registraciją . Kitu atveju siūloma ieškoti alternatyvių tiekėjų. Tolesniems naudotojams patariama sudaryti su tiekėjais sutartis, kuriose tiekėjaiį sipareigotų atlikti preliminarią registraciją iki preliminarios registracijos termino pabaigos.

Šie reikalavimai taikomi tik toms cheminėms medžiagoms, kurių 1 gamintojas/importuotojas pagamina/importuoja daugiau nei 1 toną per metus, kitu atveju reikalavimas preliminariai registruoti  (įregistruoti) cheminę medžiagą nėra taikomas. Daugiau informacijos galite rasti rekomendacijose dalijimuisi duomenimis (prieiga internetu http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/data_sharing_en.htm?time=1218004399, 3.2 skyrius – Preliminarios registracijos nauda).

1.2. Ar vadovaujantis REACH reglamentu reikia keisti saugos duomen lapus (SDL)?

Vadovaujantis REACH reglamento 31 ir 32 str. kai kurie pakeitimai saugos duomenų lapuose (SDL) turi būti atlikti.

Pagrindiniai reikalavimai, kada reikia rengti SDL, kas turi ruošti SDL, kam ir kada SDL turi būti pateikiamas, nesikeičia. Tačiau yra ir keli pakeitimai, jei registruotojas pagal reikalavimus rengia poveikio scenarijų kaip cheminės saugos vertinimo dalį, privalo šį poveikio scenarijų pridėti prie SDL. Taip pat SDL reikalaujama ne tik pavojingoms cheminėms medžiagoms ir preparatams, bet ir patvarioms, bioakumuliacinėms bei toksiškoms (PBT), labai patvarioms ir labai bioakumuliacinėms (vPvB) cheminėms medžiagoms, atitinkančioms XIII REACH reglamento  priede nustatytus kriterijus. Be to SDL turi būti rengiamas cheminėms medžiagoms, įtrauktoms į kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą (potencialiai trauktinoms XIV REACH reglamento pried). SDL turi būti pateikiamas el. paštas darbuotojo, kuris yra atsakingos užž SDL rengimą. Papildomai 2 ir 3 SDL dalys turi būti sukeičiamos vietomis – 2 dalis „Galimi pavojai“, o 3 dalis „Sudėtis/informacija apie komponentus“. Šie pakeitimai detaliau išnagrinėti rekomendacijose registravimui (http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 3.1.1 skyrius – SDL teikimas klientams).

1.2.1. Kokie skirtumai tarp „naujų “ ir „senų“ reikalavimų saugos duomenų lapams (SDL)?

Esami reikalavimai saugos duomenų lapams (SDL) išlieka. Papildomas reikalavimas – kai rengiamas  poveikio  scenarijus vykdant cheminės   saugos vertinimą  vadovaujantis REACH reglamento 14 str., šis poveikio scenarijus turi būti pridedamas prie SDL ir perduodamas tiekimo grandinėje. Poveikio scenarijuje turi būti nurodoma kaip tinkamai kontroliuoti tam tikru naudojimo būdu (arba naudojimo būdais) cheminės medžiagos keliamą riziką. Rizikos valdymo priemonės – privaloma poveikio scenarijaus dalis. Taip pat SDL reikalaujama ne tik pavojingoms cheminėms medžiagoms ir preparatams, bet ir patvarioms, bioakumuliacinėms bei toksiškoms (PBT), labai patvarioms ir labai bioakumuliacinėms (vPvB) cheminėms medžiagoms, atitinkančioms XIII REACH reglamento priede nustatytus kriterijus. Be to SDL turi būti rengiamas cheminėms medžiagoms, įtrauktoms į kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą (potencialiai įtrauktinoms XIV REACH reglamento priedą).

Pagrindinis SDL tekstas turi atspindėti tam tikrą poveikio scenarijaus informaciją:

·         Rizikos valdymo priemonės nustatytų naudojimo būdų atvejais, tiekžžmogaus sveikatai keliamos rizikos, tiek aplinkai turi būti nurodomi trumpai 8 (ir 7) SDL skyriuje (detaliau REACH reglamento II priede – Saugos duomenų lapo pildymo nurodymai). Šioje vietoje turi būti tolesniam naudotojui – preparatų ar gaminių gamintojui – pateikta informacija dėl rizikos valdymo. Taip pat turi būti nurodomos ir tokios ribinės vertės kaip DNEL ir PNEC.

·         12 skyriuje turi būti pateikiami cheminės medžiagos kaip PBT arba vPvB vertinimo rezultatai.

·         1.2 skyriuje turi būti nurodomi cheminės medžiagos naudojimo būdai,  sutampantys su trumpaisiais pavadinimais poveikio scenarijuje, pridedamame kaip priedas, nurodant kurį naudojimo būdą apima kiekvienas poveikio scenarijus.

·         Informacija apie fizikines chemines savybes, toksikologiniai ir ekotoksikologiniai rezultatai turi atitikti REACH reglamento VI – XI prieduose pateikiamus reikalavimus informacijai.

·         16 skyriuje pateikiami „rekomenduojami  naudojimo apribojimai“ turi būti atnaujinami pagal gamintojo gautus cheminės medžiagos saugos vertinimo (CSV) rezultatus.

·         Kadangi vadovaujantis REACH reglamentu gamintojas SDL turi pateikti atliekų tvarkymo nuostatas,  13  SDL  skyrius  turi  atitikti  specialiuosius   atliekų   tvarkymo  patarimus pateikiamus poveikio scenarijuje.

Reikalavimai saugos duomenų lapų struktūrai taip pat pasikeitė:

·         Informacija apie galimus pavojus turi būti pateikiama prieš informaciją apie sudėtį/informaciją apie komponentus, anksčiau buvo atvirkščiai.

·         12 skyriaus pavadinimas pakeistas „Ekologinė informacija“ anksčiau buvo „Aplinkosauginė informacija“.

Be to SDL turi būti pateikiama papildoma informacija pvz. užregistruotos cheminės medžiagos registracijos numeris, už SDL atsakingo kontaktinio asmens el. pašto adresas, nurodyti kada pagalbos telefonas veikia.

Vadovaujantis REACH reglamento 31 str. 9 dalimi SDL turi būti atnaujinamas pvz. kai tampažžinoma nauja informacija apie rizikos valdymą ar klasifikavimą, kai suteikiama arba nesuteikiama autorizacija, kai vedami ribojimai. Reikalavimai naujai SDL formai taikomi nuo 2007 m. birželio 1 d. Tačiau valstybių narių institucijos atsakingos už REACH reglamento reikalavimų vykdymo užtikrinimą susitarė, kad pirmiausia dėmesys turi būti kreipiamas į SDL turinį.

Daugiau informacijos rekomendacijose informacijos teikimui (prieiga internetu - http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm?time=1223993740) ir rekomendacijose registravimui (http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 3.1.1 skyrius). Taip pat rekomendacijose tolesniems naudotojams  (prieiga   internetu - http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/du_en.htm?time=1223995761) galite rasti naujų reikalavimų informacijos teikimui SDL (25 lentelė 124 psl.).

 

 

12. Kada SDL forma turi būti pakeista?

REACH reglamento reikalavimai saugos duomenų lapams (SDL), nurodyti 31 str. ir II priede, galioja nuo 2007 m. birželio 1 d. Formaliai jau dabar turi būti padaryti pakeitimai SDL formoje. Tačiau šių reikalavimų vykdymo tikrinimas priklauso nuo kiekvienos valstybės REACH reglamento reikalavimų vykdymo priežiūrą atliekančių institucijų. SDL turinys turi atitikti reikalavimus bet kuriuo atveju, jei atsiranda naujos informacijos apie keliamą pavojų arba rizikos valdymo priemones – SDL turi būti atnaujinamas neatidėliojant (vadovaujantis REACH reglamento 31 str. 9 dalimi) tuo pačiu turi būti atnaujinama ir SDL forma.

1.4. Kokia kalba turi būti pateikiamas saugos duomenų lapas?

Vadovaujantis REACH reglamento 31 str. 5 dalimi, saugos duomen lapas (SDL) pateikiamas oficialia valstybės narės, kurioje cheminė medžiaga ar preparatas tiekiami rinkai, kalba, nebent atitinkama valstybė narė nusprendžia kitaip. Tiekimas rinkai – cheminės medžiagos tiekimas arba bet koks perdavimas kitam asmeniui už mokestį arba nemokamai. Importas laikomas tiekimu rinkai (REACH reglamento 3 str. 12 dalis).

1.5 Transportavimo įmonių darbuotojai pakraudami ar iškraudami chemines medžiagas, atidarydami ar  uždarydami tiekimo linijas, gali būti paveikti šių cheminių medžiagų. Ar transportavimo šmonės laikomos „tolesniais naudotojais“?

Vadovaujantis REACH reglamento 2 str. 1 (d) dalimi, šis reglamentas netaikomas pavojingų medžiagų ir pavojingų preparatų sudėtyje esančių pavojingų medžiagų gabenimui geležinkeliu, keliais, vidaus vandenų , jūrų ar oro transportu. Transportavimas (krovinio pakrovimas ir iškrovimas) pagal REACH reglamentą nelaikomas „naudojimu“.

Krovinio pakrovimą ir iškrovimą transportuojant pavojingas chemines medžiagas reglamentuoja teisės aktai dėl pavojingų krovinių gabenimo, todėl šie veiksmai nėra reglamentuojami REACH reglamentu. Tuo tarpu gamybos vietoje visi su šiomis cheminėmis medžiagomis atliekami veiksmai laikomi „naudojimu“ pagal REACH reglamentą, kuriems gali būti reikalingi poveikio scenarijus ir cheminės saugos vertinimas.

Be to cheminės medžiagos ar preparato transportavimas gamyklos viduje reglamentuojamas REACH reglamentu, net jei transportavimo paslaugas atlieka samdyta įmonė.

1.6 Kaip galima sužinoti, kad cheminė medžiaga jau yra arba bus preliminariai užregistruota?

REACH reglamente numatoma, kad 2009 m. birželio 1 d. bus skelbiamas preliminariai užregistruotų cheminių medžiagų sąrašas, kuris padės tolesniems naudotojams sužinoti ar jų naudojama cheminė medžiaga yra preliminariai užregistruota. Tačiau šiame sąraše nebus pateikiami preliminarių registracijų atlikusių įmonių pavadinimai, nei preparatų, kurių sudėtyje šios cheminės medžiagos naudojamos, pavadinimai.

Tolesnis naudotojas, tam, kad žžinotų ar naudojama cheminė medžiaga, atskira arba esanti preparate, yra preliminariai užregistruota, turi susidaryti naudojamų cheminių medžiagų sąrašą. Jei perkami preparatai, gali būti sunku nustatyti sudėtyje esančias chemines medžiagas, todėl rekomenduojama iš anksto susisiekti su preparatų tiekėjais ir paklausti ar jie ketina preliminariai registruoti chemines medžiagas esančias preparate.

Vadovaujantis REACH reglamento 28 str. 5 dalimi, jei  tolesnis naudotojas paskelbtame preliminariai užregistruotų cheminių medžiagų sąraše neranda jį dominančios cheminės medžiagos, jis gali pranešti Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA), kad norėtų gauti informacijos apie ją, bei nurodyti savo kontaktinius duomenis. ECHA paskelbia tos cheminės medžiagos pavadinimą savo  interneto  svetainėje ir paprašyta  perduoda potencialiam registruotojui tolesnio naudotojo kontaktinius duomenis.

1.7 Kokią informaciją tolesni naudotojai gali pateikti tiekėjams, rengdamiesi REACH reglamento gyvendinimui?

Prieš gamintojui ar importuotojui pateikiant registracijos dokumentaciją tolesni naudotojai jam turėtų pranešti apie cheminės medžiagos savo naudojimo būdus. Tam tikrais atvejais geriausia tai atlikti kartu, su kitais tos pačios šakos (pvz. dangų pramonės, alyvų pramonės, detergentų pramonės) atstovais. Tačiau jei   tolesnis naudotojas naudoja cheminę medžiagą specifiniu naudojimo būdu arba nėra asociacijos atstovas, jam teks bendrauti su tiekėju tiesiogiai. REACH reglamento 37 str. 2 dalyje numatoma, kad bet kuris tolesnis naudotojas turi teisę pateikti savo naudojimo būdo aprašymą gamintojui, importuotojui, tolesniam naudotojui ar platintojui, kuris tiekia jam cheminę medžiagą – atskirą arba preparato sudėtyje, siekdamas, kad jo naudojimo būdas taptų nustatytu naudojimo būdu. Pranešdamas apie naudojimo būdą tolesnis naudotojas turi pateikti pakankamai informacijos, kuri leistų gamintojui, importuotojui, ar tolesniam naudotojui, kuris pateikė cheminę medžiagą, parengti naudojimo būdo poveikio scenarijų.

Jei tolesnis naudotojas nenori tiekėjui atskleisti naudojimo būdo – laiko jį konfidencialiu, jis gali:

1. Aprašyti naudojimo būdą bendrai, nedetalizuojant (daugiau informacijos rekomendacijose informacijos teikimui, skyriuje R12, prieiga internetu - http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm?time=122399

3740). Naudojimo būdo aprašymas turėtų leisti gamintojui atlikti cheminės saugos vertinimą, tačiau nebūtina atskleisti techninių naudojimo būdo detalių.

2. Įtraukti trečiąją šalį. Manoma, kad tiekėjai dažniausiai siūlys naudoti šį būdą, norėdami neprarasti savo klientų.

Vadovaujantis REACH reglamento 37 str. 4 dalimi, tolesnis naudotojas gali rengti cheminės saugos ataskaitą tam tikram naudojimo būdui tik tuo atveju, jei:

·         naudojimo būdas neatitinka sąlygų aprašytų saugos duomenų lape pateiktame poveikio scenarijuje, arba;

·         šio naudojimo būdo nerekomenduoja tiekėjas.

Daugiau informacijos  galite rasti  rekomendacijose tolesniems  naudotojams (prieiga internetu - http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/du_en.htm?time=1223995761). Taip pat tolesniems naudotojams patariama susisiekti su atitinkamos pramonės šakos asociacija.