Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Dažniausiai užduodami klausimai > CLP > CLP reglamentas

 

CLP reglamentas

1.1.  Kas yra CLP?

„CLP“ arba „CLP reglamentas“ yra Reglamentas (EB) Nr.1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH). Jis perkėlė 2-ąją Jungtinių Tautų globaliai suderintos klasifikavimo ir ženklinimo  sistemos (GHS) redakciją į ES teisinę sistemą.

CLP reglamentas įsigaliojo 2009 m. sausio 20 d. Jis palaipsniui, per pereinamuosius laikotarpius, pakeis pavojingų cheminių medžiagų Direktyvą 67/548/EEB (DSD) ir pavojingų preparatų Direktyvą 1999/45/EB (DPD).

 

1.2.  Ar CLP taikomas man?

CLP taikomas Jums, jeigu Jūs gaminate, importuojate, naudojate ar platinate chemines medžiagas ar mišinius. Jūs turite suklasifikuoti, paženklinti ir supakuoti visas chemines medžiagas ir mišinius pagal CLP reglamentą, prieš tiekdami ES rinkai nepriklausomai nuo kiekio tonomis per metus. Cheminės medžiagos ar mišinio tiekimas rinkai reiškia, kad jie fiziškai prieinami trečiosioms šalims, nesvarbu ar už atlygį ar nemokamai.

Jeigu Jūs esate gamintojas ar importuotojas, pagal CLP turite klasifikuoti chemines medžiagas, kurias reikia registruoti ar apie jas pranešti pagal 7 ar 9 REACH straipsnį, net jei jų netiekiate rinkai. Įskaitant pvz.: cheminių medžiagų naudojamų gaminio ar gamybos proceso tyrimams ir plėtrai (PTTP) klasifikavimą.

Jeigu Jūs esate gamintojas ar importuotojas, turite pranešti apie pavojingas chemines medžiagas, kurias tiekiate rinkai atskiras ar pavojingo mišinio sudėtyje, jei viršija taikomas ribines

koncentracijos vertes, Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA; toliau Agentūra) sukurtam klasifikavimo ir ženklinimo inventoriui, nepriklausomai nuo pagaminto ar importuoto kiekio tonomis per metus kaip ir nepriklausomai nuo to, ar medžiagą reikia registruoti pagal REACH.

 

1.3.  Kas atsitiks su cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo ir ženklinimo direktyvomis?

Direktyvos dėl cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo 67/548/EEB (pavojingų cheminių medžiagų direktyva DSD) bei 1999/45/EB (pavojingų preparatų direktyva DPD) galios iki 2015 m. birželio 1 d. Kol jos galutinai bus panaikintos 2015 m. birželio 1 d., jų nuostatos bus palaipsniui perkeltos pereinamųjų laikotarpių, kurie nustatyti CLP reglamente, metu: medžiagos vis dar turi būti klasifikuojamos pagal DSD kriterijus iki  2015 m. birželio 1 d., o klasifikacija pagal CLP turi būti pateikta vėliausiai iki 2010 m. gruodžio 1 d. Mišinių atveju, jie vis dar turi būti klasifikuojami vadovaujantis DPD kriterijais iki 2015 m. birželio 1 d., o jų klasifikacija pagal CLP turi būti pateikiama vėliausiai iki 2015 m. birželio 1 d. Tolesnės pereinamųjų laikotarpių taisyklės nustato kada cheminių medžiagų ir mišinių ženklinimas ir pakavimas pagal DSD ir DPD atitinkamai turi būti pakeisti  ženklinimu ir pakavimu pagal CLP.

 

1.4.  Kas atsitiks su DSD I priedu?

DSD I priedas, kuriame yra apie 8000 medžiagų suderintų klasifikacijų ir ženklinimo sąrašas, buvo panaikintas įsigaliojus CLP 2009 m. sausio 20 d. Tačiau  suderinta klasifikacija iš šio priedo buvo perkelta į CLP VI priedo 3.2 lentelę ir yra teisiškai įpareigojanti. Tai reiškia, kad tiekėjas turi ir toliau ją naudoti po 2009 m. sausio 20 d. iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, 2015 m. birželio 1 d.