Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Dažniausiai užduodami klausimai > CLP > Tikslas

 

Tikslas

1.1.  Kas yra klasifikavimas? Ir kas yra suderintas klasifikavimas?

Medžiagos ar mišinio klasifikavimas atspindi pavojaus tipą ir stiprumą, pvz.: gali kelti pavojų žmogui ar aplinkai. Specifinis klasifikavimas išreiškiamas standartizuotais aprašymais, pvz.: „stipriai toksinis, kategorija 1 (prarijus)“ ar „degūs skysčiai, kategorija 2”. Informacija pateikiama  standartinėmis frazėmis ar simboliais etiketėse ar saugos duomenų lapuose (SDL), pvz.: klasifikavimas „stipriai toksinis, kategorija 1 (prarijus)“ yra pateikiama pavojaus fraze „Mirtina prarijus“, signaliniu žodžiu „Pavojus“ ir kaukolės su dviem sukryžiuotais kaulais simboliu.

Sprendimas būtent tokio medžiagų ir mišinių klasifikavimo yra pačių medžiagų ir mišinių tiekėjų („savarankiškas klasifikavimas“). Kai kuriais atvejais medžiagų ir mišinių klasifikavimas yra Bendrijos lygmeniu – žiūrėkite 2.3 klausimą ir skyrių apie suderintą klasifikavimą. Klasifikavimas, dėl kurio susitarta Bendrijos lygmenyje yra vadinamas „suderintu klasifikavimu“. Tiekėjai turi taikyti suderintą klasifikavimą atitinkamoms medžiagoms. Apie  8,000 medžiagų klasifikavimas, kuris buvo suderintas Bendrijos lygmenyje per paskutines dekadas, yra įtrauktas į CLP VI priedą.

 

1.2.  Koks yra skirtumas tarp pavojaus vertinimo ir rizikos vertinimo?

Pavojaus vertinimas reiškia medžiagų esminių sąvybių vertinimą. Jis neturėtų būti painiojamas su rizikos vertinimu, kuris susieja medžiagos keliamą pavojų su faktiniu poveikiu žmogui ar aplinkai.

 

1.3.  Kokie pagrindiniai pakeitimai, lyginant su ankstesniais įstatymais, pvz.: Pavojingų medžiagų direktyva 67/548/EEC (DSD) ir Pavojingų preparatų direktyva 1999/45/EC (DPD)?

Nors pagrindiniai DSD/DPD ir CLP klasifikacijos ir ženklinimo bruožai yra panašūs, yra tam tikrų skirtumų, kurie atsirado dėl  JT GHS terminologijos, klasifikavimo kriterijų ir ženklinimo elementų bei reglamento (EC) Nr. 1907/2006 (REACH) procedūrų integravimo.                             Svarbiausi skirtumai įtraukti į žemiau esančią lentelę ir paaiškinti tekste po lentele:

DSD/DPD

CLP

DSD terminologija, pvz.: preparatas, pavojingas (dangerous), pavojaus kategorija, rizikos frazė, saugumo frazė

JT GHS terminologija, pvz.: mišinys, pavojingas (hazardous), pavojaus klasė, pavojaus frazė, atsargumo frazė

DSD fizinio, žmogui ar aplinkai pavojaus kategorijos

JT GHS pavojaus (rizikos) klasės, įskaitant atskyrimą tų, kurios geriausiai atspindi DSD pavojaus kategorijas; CLP pavojaus klasių skaičius didesnis nei DSD pavojaus kategorijų

DPD skaičiavimo metodai („tradicinis metodas“) preparatų klasifikavimui

JT GHS skaičiavimo metodai (pridėjimas, sumavimas) skiriasi nuo DPD skaičiavimo metodų

Testavimas, patirtis ar skaičiavimas mišinių klasifikavimui

Toks pat kaip DPD; be to apjungia principus, kurie leidžia klasifikuoti mišinius remiantis, tais pačiais būdais testuotų mišinių, duomenų baze ir individualia ingredientų pavojaus informacija.

DSD pavojaus kategorija plius papildomi ženklinimo elementai, pvz.: R1 (“Sausas sprogsta”)

JT GHS pavojaus klasės plius papildomas ženklinimas elementais paimtais iš DSD, pvz.: EUH001  (“Sausas sprogsta”)

Jeigu suderintas klasifikavimas, tai  visoms pavojaus kategorijoms

Jeigu suderintas klasifikavimas, tai medžiagoms, kurios yra kancerogeninės, mutageninės, toksiškos reprodukcijai ar kvėpavimo takus jautrinančios; kt. efektai pagal atvejis-atvejui duomenis

Suderinto klasifikavimo pagrindas Šalių narių pasiūlymas

Suderinto klasifikavimo pagrindas Šalių narių (nuostatos, susijusios su REACH), gamintojų, importuotojų ar tolesnių naudotojų pasiūlymai

Nenumatyta notifikacijos procedūra

Medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo notifikacija pagal klasifikavimo ir ženklinimo inventorių nustatytas  ECHA (nuostatos, susijusios su REACH)

 

 • Vienas iš formalių pakeitimų – terminologijos. Terminologija tiesiogiai paimta iš JT GHS, pvz.: pagal CLP „preparatai“ vadinami „mišiniais“, „rizikos frazės“ ir „saugos frazės“ dabar vadinamos „pavojaus frazėmis“ ir „atsargumo frazėmis“, o „pavojaus klasės“ formaliai perkeliamos į, puikiai žinomas, DSD „pavojaus kategorijas“.
 • Iš JT GHS Europos Sąjunga į CLP perkėlė tas pavojaus klases, kurios geriausiai atspindėjo DSD pavojaus kategorijas. Šios pavojaus klasės toliau suskaidytos į pavojaus kategorijas su pakeitimais, atsižvelgiant į poveikio lygį. Nors klasifikavimo pagrindas pagal CLP ir DSD yra panašus, pavojaus klasių skaičius išaugo, ypač fizikinio pavojaus (nuo 5 iki 16).
 • Pavojaus klasių ir kategorijų kriterijai taikomi ir medžiagoms, ir mišiniams. Sveikatos ir aplinkosaugos atžvilgiu mišinių klasifikavime pakito skaičiavimo taisyklės lyginant su DPD; taip pat yra pristatomas naujas, taip vadinamas,  „tilto principas“, klasifikuojant mišinius.
 • Dalis elementų, kurių nėra JT GHS, yra pasiskolinta iš DSD ir DPD, pvz.: ES pavojaus klasė „Pavojinga ozono sluoksniui“ ar kiti pavojai, kurie reikalauja papildomo ženklinimo pagal DSD, pvz.: „ R1 – Sausas sprogsta”. Šie elementai yra kaip papildoma ženklinimo informacija ir gali būti randami CLP I priedo 5 dalyje ir II  priede. Tam, kad parodyti jog šie papildomi ženklinimo elementai nėra iš JT klasifikavimo, jie yra koduojami kitaip nei CLP pavojaus frazės. Pvz.: DSD papildomas ženklinimas R1 („Sausas sprogsta”) tampa EUH001 vietoj H001.
 • Siekiant suderinti medžiagų klasifikavimą ir ženklinimą Bendrijos lygmenyje, CLP nustato suderintą medžiagų, kurios yra kancerogeninės, mutageninės ar toksiškos reprodukcijai (CMR medžiagos) taip pat jautrinančios įkvėpus kategorija 1; pasiūlymai, susiję su kt. pavojaus klasėmis gali būti pateikiami  atvejis – atvejui bazėje, kur turi būti argumentuojami, demonstruojant suderinto klasifikavimo ir ženklinimo reikalingumą Bendrijos lygmenyje. Pasiūlymai tokiam suderintam klasifikavimui gali būti teikiami šalies naries kompetentingos institucijos arba, ir tai yra nauja pagal CLP, gamintojų, importuotojų ir tolesnių naudotojų. Pramonės pasiūlymai turėtų būti susiję su medžiagomis, kurios dar nėra įtrauktos į VI priedą. Suderinto klasifikavimo pasiūlymams, priskiriami ir tie, kurie buvo perkelti iš REACH reglamento  XI antraštinės dalies į CLP.
 • CLP įpareigoja pranešti apie medžiagų, esančių rinkoje, klasifikavimą ir ženklinimą į, Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) administruojamą, duomenų bazę - taip vadinamą klasifikavimo ir ženklinimo inventorių. Pranešimo sąlygos klasifikavimo ir ženklinimo inventoriui ECHA į CLP buvo perkeltos iš REACH reglamento XI antraštinės dalies.

 

1.4.  Ar bus saugumo  pasikeitimų pagal CLP?

Saugumo lygmuo nepakis kol CLP perims egzistuojančias DSD ir DPD sąlygas kaip ir JT GHS kriterijus, kurie labiausiai atitinka DSD kriterijus. Nepaisant to, jei kai kurie kriterijai klasifikavimo pagal GHS skiriaisi nuo ES, gali būti atskiros medžiagos  ir mišiniai, kurie bus klasifikuojami kaip pavojingi ateityje, nors dabar jie nėra taip klasifikuojami, ir atvirkščiai.

 

1.5.  Ar visos GHS saugumo kategorijos buvo perkeltos į CLP?

Ne. CLP reglamentas pagrindas yra kaip galima arčiau esančio ES sistemos. Todėl, nors CLP reglamente yra visos GHS pavojaus klasės, jame nėra tų pavojaus kategorijų, kurios nėra dabartinės ES teisės dalis, taip nei viena iš sekančių GHS pavojaus kategorijų nėra įtraukta į CLp:

 

 • „degūs skysčiai kategorija 4“
 • „stipriai toksiška kategorija 5”
 • “dirgina odą kategorija 3”
 • „pavojus įkvėpus kategorija 2“ ir
 • „stipriai toksiška vandens organizmams kategorija 2 ir 3“

 

1.6.  Kodėl nėra papildomo ženklinimo PBT ir vPvB2 medžiagoms?

Pagal REACH, cheminės medžiagos atitinkančios PBT/vPvB kriterijus turi būti kontroliuojamos ir kiek tik įmanoma jų emisija sumažinta, o tai reiškia, kad šios medžiagos plačiai naudojamos nebus. Dauguma  cheminių medžiagų, kurios atitinka šiuos kriterijus, jau yra klasifikuojamos ir ženklinamos kaip pavojingos aplinkai ir kai kuriais atvejais kaip toksiškos; taip ir toliau bus pagal CLP.  Tačiau teisinio proceso metu  būsimi veiksmai buvo įtraukti į CLP tekstą, 53(2) straipsnis: “Šalys narės ir Komisija, pasinaudodamos savo vaidmeniu atitinkamuose JT forumuose, skatina suderinti JT lygmeniu  patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų (PBT) arba labai patvarių ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo kriterijus“

 

1.7.  Ar CLP apims visas medžiagas ir mišinius?

Taip, daugumą iš jų. Apskritai, medžiagų ir mišinių klasifikavoms remesi tiek pačiu CLP, tiek REACH reglamentu (4(2) CLP straipsnis),  nebent medžiagai taikoma išimtis pagal šiuos aktus:

Rementis CLP, cheminių medžiagų ar mišinių, tiekiamų į rinką, gamintojas, importuotojas ar tolesnis  naudotojas privalo tas medžiagas ar mišinius suklasifikuoti prieš tiekimą į rinką, nepriklausomai nuo kiekio.

Rementis REACH, gamintojas ar importuotojas taip pat privalo suklasifikuoti medžiagas, kurios nėra rinkoje, jei jas reikia registruoti ar pranešti apie jas pagal 6, 9, 17 ar 18 REACH straipsnius. Tai apima monomerų, on-site izoliuotų tarpinių medžiagų, transportuojamų izoliuotų tarpinių medžiagų klasifikavimą kaip ir medžiagų, kurios naudojamos produkto bei technologiniam tyrimui bei plėtrai (PTTP).

Atkreipkite dėmesį, kad platintojas (mažmenininkas) ir tolesnis naudotojas (įskaitant mišinių ruošėją ar  medžiagų bei mišinių reimportuotoją) gali naudoti cheminių medžiagų ar mišinių klasifikavimą pagal CLP II antraštinę dalį, gautą iš kito tiekimo grandinės dalyvio, pavyzdžiui iš saugos duomenų lapo. Tokiu atvejų, tolesnis naudotojas negli keisti medžiagos ar mišinio sudėties.

 

1.8.  Ar gaminius reikia klasifikuoti?

Ne. Įprastai ne. Tačiau gamintojai ar importuotojai turi suklasifikuoti sprogius gaminius, kurie atitinka apibrėžimą, pateiktą I CLP priedo 2.1 dalyje, prieš tiekdami juos į rinką. Kitų gaminių nereikia nei klasifikuoti, nei ženklinti ar pakuoti pagal CLP. Be to, jei Jūs esate gaminio gamintojas ar importuotojas,  Jūs vis tiek turite suklasifikuoti jį sudarančias medžiagas pagal REACH 7 ir 9 straipsnius, medžiagų registracijai ar pranešimui apie jas, taip pat tas medžiagas, kurios nebuvo užregistruotos tokiam naudojimo būdui. Tai apima ir medžiagų, esančių gaminiuose, kurios naudojamos produkto bei technologiniam tyrimui bei plėtrai (PTTP) klasifikavimą.