Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Dažniausiai užduodami klausimai > Apskaita ir duomenų teikimas > Cheminių medžiagų/mišinių apskaita

 

Cheminių medžiagų/mišinių apskaita

1.       Kokia yra cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos esmė?

Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos esmė - inventorizuoti ir surašyti kiek ir kokių cheminių medžiagų priklauso ūkio subjektui, kokiomis savybėmis jos pasižymi, kokiu būdu ir iš kur įsigyjamos, pasitikrinti ar yra visi saugos duomenų lapai ir kada jie atnaujinti. Cheminių medžiagų ir preparatų apskaita yra pagrindas tolesniems ūkio subjekto veiksmams, užtikrinant visų pirma prievolių, nustatytų ES teisės reglamentais taikomais tiesiogiai Lietuvoje ir nacionaliniais teisės aktais, vykdymą, susijusį su cheminių medžiagų registracija, autorizacija, pranešimais, atitinkamos informacijos rinkinio apie šias medžiagas teikimu Aplinkos apsaugos agentūros informacinei cheminių medžiagų duomenų bazei ir Europos cheminių medžiagų agentūrai, taip pat saugų jų naudojimą.

Atsižvelgiant į tai, kad tolesniems naudotojams REACH reglamentu numatytos tam tikros pareigos (pranešti savo tiekėjui cheminės medžiagos naudojimo būdą, kad jis būtų užregistruotas, tam tikrais atvejais atlikti cheminės saugos įvertinimą ir parengti cheminės saugos ataskaitą, pateikti informaciją Europos cheminių medžiagų agentūrai), o Europos Tarybos ir Parlamento reglamentu (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų – eksportuotojams, todėl cheminių medžiagų ir preparatų apskaitą privalo vesti ne tik tiekiantys rinkai asmenys, bet ir chemines medžiagas ir preparatus naudojantys pramoninėje, profesinėje, žemės ūkio, paslaugų teikimo ar kitoje ūkinėje veikloje ir eksportuojantys asmenys.

 

 

2.       Kodėl reikalinga cheminių medžiagų ir preparatų duomenų suvestinė?

Cheminių medžiagų ir preparatų suvestinės sudarymu siekiama, kad ūkio subjektas galėtų:

·         sekti iš kur įsigyjama cheminė medžiaga (ES valstybių, ne ES valstybių, Europos ekonominei erdvei priklausančių valstybių) ir aiškiai identifikuoti savo prievoles, nustatytas atitinkamuose teisės aktuose (gamintojo, importuotojo, tolesnio naudotojo atvejai),

·         sekti cheminių medžiagų kiekius, t. y. cheminių medžiagų tonomis ribinį lygį, nuo kurio priklauso tam tikrų registracijos  ir kitų prievolių vykdymas:

a)       kurį pasiekus (cheminės medžiagos - atskiros ar esančios preparato ar tam tikrais nustatytais atvejais gaminio sudėtyje pagaminama arba importuojama 1 tona ir daugiau per metus (vienam gamintojui ar importuotojui) būtina registruoti cheminę medžiagą,

b)       kurį pasiekus atitinkamai sukomplektuoti reikalingą registracijai informaciją (priklausomai nuo kiekių ir savybių) ir pateikti Europos cheminių medžiagų agentūrai,

c)       kad galėtų spręsti, kada vėliausiai gali registruoti cheminę medžiagą (2010 m. lapkričio 30 d., 2013 m. gegužės 31 d., 2018 m. gegužės 31 d.),

d)       pasiekus aukštesnį tonažo lygį – sukomplektuoti papildomą šiam tonažui lygiui reikalaujamą informaciją ir pateikti Europos cheminių medžiagų agentūrai,

·         kontroliuoti kiekių pokyčius, kad pakaktų laiko artėjant ribai, apsispręsti ar pačiam registruoti gaminamą arba importuojamą cheminę medžiagą, ar atlikti naudojamos cheminės medžiagos cheminės saugos įvertinimą (parengti cheminės saugos ataskaitą), ar naudingiau ieškoti kitų tiekimo šaltinių arba naudoti kitas alternatyvias medžiagas.

 

 

3.       Kokioms cheminėms medžiagoms ir kokiais atvejais sudaroma suvestinė?

Pagal tvarkos aprašą reikalaujama parengti metinę ūkio subjekto cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos apskaitos suvestinę nepriklausomai nuo jų kiekio, savybių ir nuo to, kokią apskaitos politiką atsižvelgdamas į savo poreikius metų bėgyje (per metus) įgyvendina ūkio subjektas.

Cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos suvestinė sudaroma laisva forma (t.y. nėra nustatyta privaloma standartinė forma) rašytiniu ar elektroniniu būdu. Į šią metinę apskaitos suvestinę  įtraukiamos visos ūkio subjekto cheminės medžiagos ir preparatai, išskyrus polimerus ir chemines medžiagas įtrauktas į 2008 m. spalio 8 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 987/2008, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) IV ir V priedai (OL 2008 L 268, p. 14). Minimame reglamente išvardintos cheminės medžiagos (gamtinės kilmės, chemiškai nemodifikuotos), kurių nereikia registruoti, nes turima pakankamai informacijos, kad jos dėl savo savybių kelia minimalią riziką. Kyla klausimas, ar reikia vesti apskaitą gaminių, savo sudėtyje turinčių chemines medžiagas. Pagal Tvarkos aprašą nereikalaujama vesti apskaitą gaminių, tačiau gaminio gamintojai ir importuotojai, t.y. asmenys, kurie pagal REACH reglamentą priskiriami registruotojams, šio Reglamento 7 straipsnyje numatytais atvejais privalo vesti gaminiuose esančių cheminių medžiagų apskaitą.

Nuo prievolės sudaryti cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos suvestinę atleidžiami ūkio subjektai, naudojantys galutiniam vartojimui skirtas chemines medžiagas ir preparatus su gamyba ar kita ūkine veikla nesusijusiu tikslu, t. y. savo reikmėms ir (ar) vidaus poreikiams tenkinti.

Keletas charakteringų pavyzdžių, kai chemines medžiagas ar preparatus nereikia įrašyti į duomenų ir informacijos apskaitos suvestinę naudojamas žemiau išvardintiems tikslams:

a) einamam ar kapitaliniam ūkio subjektui priklausančių gamybinių ar kitų patalpų remontui;

b) sanitariniais higieniniais tikslais;

c) laikinam patalpų dezinfekavimui ir kt.

 

 

4.       Kokie duomenys surašomi į suvestinę?

Cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos apskaitos suvestinėje turi būti įrašyti šie duomenys:

1) ūkio subjekto tapatybė ir ryšio duomenys;

2) dokumento, patvirtinančio atsakingo už cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos suvestinės tvarkymą asmens paskyrimą, pavadinimas, data, numeris; asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas;

3) cheminės medžiagos atskiros ir preparato ar gaminio sudėtyje esančios pavadinimas pagal IUPAC nomenklatūrą arba kitas tarptautinis cheminis pavadinimas, kiti pavadinimai (įprastas pavadinimas, prekinis pavadinimas, santrumpa);

4) cheminio preparato pavadinimas arba prekinis pavadinimas;

5) cheminės medžiagos atskiros ir preparato ar gaminio sudėtyje esančios CAS numeris;

6) iš kur (šalies pavadinimas), tiekėjo pavadinimas (-ai) gauta (įsigyta) cheminė medžiaga ir preparatas;

7) įsigytas, pagamintas, importuotas, patiektas rinkai, sunaudotas, eksportuotas atskiros cheminės medžiagos ir cheminio preparato kiekis tonomis per kalendorinius metus ir metinis likutis;

8) pagamintas, importuotas cheminės medžiagos preparato ar gaminio sudėtyje esančios kiekis tonomis per kalendorinius metus (pildo tik gamintojai ir importuotojai šio Tvarkos aprašo 10 punkte numatytais atvejais).

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) nustatyta, jog privaloma registruoti ne tik atskiras chemines medžiagas, bet ir chemines medžiagas, esančias preparatų ar gaminių (tam tikrais atvejais) sudėtyje. Todėl cheminės medžiagos ar preparato gamintojai ir importuotojai arba gaminio gamintojai ir importuotojai turi apskaityti ir įrašyti į suvestinę ne tik metinius atskiros cheminės medžiagos ir preparato kiekius, bet ir pagamintos ar importuotos cheminės medžiagos, esančios preparate ar gaminyje metinius kiekius.

Pažymėtina, kad gaminio gamintojai ar importuotojai privalo registruoti cheminę medžiagą, jeigu tenkinamos tokios sąlygos (REACH reglamento 7.1 str.):

- jeigu cheminės medžiagos kiekis tuose gaminiuose viršija vieną toną per metus (vienam gamintojui ar importuotojui) ir

- numatoma, kad cheminė medžiaga išsiskirs iš gaminio įprasto naudojimo metu.

Gaminių gamintojai arba importuotojai taip pat privalo pranešti Europos cheminių medžiagų agentūrai, jeigu jų gaminamo arba importuojamo gaminio sudėtyje yra cheminių medžiagų, įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą. Ši prievolė taikoma, jeigu cheminės medžiagos koncentracija tame gaminyje viršija 0,1% masės (masės %) ir cheminės medžiagos bendras kiekis pagamintuose/importuotuose gamininiuose viršija vieną toną per metus (vienam gamintojui ar importuotojui).

Tuo atveju, kai ūkio subjektas tą pačią cheminę medžiagą - atskirą ar esančią gaminio ar preparato sudėtyje metų bėgyje įsigyja iš įvairių Europos Sąjungos šalių (EEB), nereikalaujama nurodyti metinį kiekį įsigyjamą iš kiekvienos ES šalies atskirai, pakanka nurodyti bendrą tos medžiagos metinį kiekį ir nurodyti ES šalis.

Nurodant ūkio subjekto tapatybę ir ryšio duomenis suvestinėje įrašoma: pavadinimas, adresas, telefono numeris, fakso numeris ir elektroninio pašto adresas, kontaktinis asmuo.

Nauja Tvarkos apraše yra tai, kad keičiasi cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos suvestinėje įrašomų duomenų ir informacijos kiekis ir apimtys (sumažinta duomenų įrašomų į apskaitos suvestinę apimtis), panaikintas reikalavimas į suvestinę įrašyti duomenis iš saugos duomenų lapo ar kitos tiekėjo gavėjui pateiktos informacijos apie cheminę medžiagą ar preparatą, padaryta išimtis neįtraukti į duomenų ir informacijos apskaitos suvestinę kai kurias aukščiau minėtas chemines medžiagas. Tačiau išlieka reikalavimas, kad visa, susijusi su cheminių medžiagų ir preparatų apskaita informacija, taip pat duomenų ir informacijos apskaitos suvestinė būtų laikoma ir saugoma tvarkinga, patogia naudojimui forma (įrašai įskaitomi, lengvai suprantami, patikimi ir t.t.) nustatytą laiką, kad pareikalavus nedelsiant galima būtų pateikti kontrolę vykdantiems pareigūnams ar nustatyta tvarka kitiems asmenims, kuriems reikia tokios informacijos.

 

 

5.       Susijusia su cheminių medžiagų ir preparatų apskaita informacija laikoma:

·         Saugos duomenų lapas ar tuo atveju, kai saugos duomenų lapo pateikti nebūtina - kita tiekėjo gavėjui pateikta informacija, leidžianti cheminės medžiagos ar preparato naudotojui imtis būtinų priemonių žmonių sveikatai ir aplinkai apsaugoti bei saugai užtikrinti. Gaminio, kurio sudėtyje yra į kandidatinį autorizuotinų medžiagų sąrašą įrašyta cheminė medžiaga (tarp jų - 1 arba 2 kategorijos kancerogeninė, mutageninė, toksiška reprodukcijai arba patvari-bioakumuliatyvi-toksiška (PBT), labai patvari-stiprios bioakumuliacijos (vPvB)) ir kurios koncentracija viršija 0,1% masės (masės %), atveju „susijusi informacija“ suprantama tiekėjo pateikta gaminio gavėjui jo turima informacija (bent cheminės medžiagos pavadinimas), kad gaminį būtų galima saugiai naudoti;

·         Cheminių medžiagų ir preparatų klasifikuojamų kaip pavojingi atveju informacija apie klasifikaciją (pavojingumo simbolis, pavojingumo nuoroda, rizikos frazės) ir ženklinimą (cheminės medžiagos ar preparato pavadinimas, pavojingumo simboliai, rizikos ir saugos frazės);

·         Informacija ir duomenys apie cheminių medžiagų ir preparatų fizikines chemines, toksikologines ir ekotoksikologines savybes;

·         Apskaitos dokumentai, patvirtinantys įsigytų, pagamintų, importuotų, patiektų rinkai, sunaudotų, eksportuotų cheminių medžiagų ir preparatų kiekius suprantami taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme.

·         Informacija apie cheminės medžiagos arba preparato tapatybę suprantama taip:

a) cheminės medžiagos pavadinimas (pavadinimas(-ai) pagal IUPAC nomenklatūrą arba kitas (-i) tarptautinis (-iai) cheminis (-iai) pavadinimas (-ai), kiti pavadinimai (įprastas pavadinimas, prekinis pavadinimas, santrumpa), EINECS arba ELINCS numeris (jei toks yra ir tinka) CAS numeris(jei yra);

b) cheminio preparato prekinis arba kitoks pavadinimas, preparato sudėtyje esančių cheminių medžiagų pavadinimas (-ai) (pagal IUPAC nomenklatūrą arba kitas (-i) tarptautinis (-iai) cheminis (-iai) pavadinimas (-ai)), tų cheminių medžiagų EINECS arba ELINCS numeris (jei toks yra ir tinka) CAS numeris(jei yra);

c) cheminės medžiagos molekulinė formulė

d) cheminės medžiagos sudėtis (grynumo laipsnis (%), priemaišų rūšys, pagrindinių (svarbiausių) priemaišų procentinė dalis, priedų procentinė dalis) ar preparato sudėtis (preparato komponentų/į preparato sudėtį įeinančių cheminių medžiagų procentinės dalys);

Informacija apie cheminių medžiagų tapatybę, fizikines chemines, toksikologines ir ekotoksikologines savybes, klasifikavimą ir ženklinimą paprastai randama saugos duomenų lape arba gaunama iš cheminės medžiagos ar preparato gamintojo ar tiekėjo. Tačiau tais atvejais, kai ūkio subjektas pats gamina ar importuoja cheminę medžiagą ar preparatą, minėtą informaciją turi surinkti pats, remdamasis įvairiais informacijos šaltiniais, nacionalinėmis ir tarptautinėmis duomenų bazėmis. Pastarųjų nebaigtinis sąrašas pateikiamas šio straipsnio pabaigoje.

 

 

6.       Pakeistas Cheminių medžiagų duomenų ir informacijos apskaitos suvestinės sudarymo terminas (praėjusių kalendorinių metų duomenys įrašomi ne vėliau kaip iki vasario 15 d.), kad ūkio subjektas pasinaudodamas apskaitos duomenimis suspėtų laiku t. y. iki kovo 1 d. pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai duomenis ir informaciją Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka (Žiūrėti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymą Nr. D1-462 „Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir profesionaliai naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 111-4249; 2007, Nr. 22-855; 2008, Nr. 83-3317).

 

 

7.       Cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas

           Įmonės, veiklos metu naudojančios chemines medžiagas ir preparatus (mišinius), privalo turėti jų saugos duomenų lapus. Saugos duomenų lapus privalo pateikti šių medžiagų tiekėjai.

           Įmonės, veiklos metu naudojančios chemines medžiagas ir preparatus (mišinius), privalo vykdyti tokių medžiagų apskaitą. Kiekvienais metais iki vasario 15 d. privalo būti parengta cheminių medžiagu ir preparatų (mišinių) duomenų ir informacijos apskaitos suvestinę.

           Cheminių medžiagu ir preparatų (mišinių) apskaitos suvestinės pagrindu privaloma teikti duomenis Aplinkos apsaugos agentūrai jei suvartojo:

a)         daugiau negu 1000 kg per paskutinius kalendorinius metus, išskyrus:

b)         labai toksiškų cheminių medžiagų ir preparatų daugiau negu 10 kg;

c)         toksiškų cheminių medžiagų ir preparatų, priskirtų rizikos frazėms R23, R24, R25, R45, R46, R48, R49, R60, R61;

d)         cheminių medžiagų ir preparatų, priskirtų rizikos frazei R35;

e)         jautrinančių cheminių medžiagų ir preparatų, priskirtų rizikos frazėms R42, R43;

f)          aplinkai pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų, priskirtų rizikos frazėms R50 – R59 daugiau negu 100 kg.

           Visos veikloje naudojamos cheminės medžiagos ir preparatai (mišiniai) turi būti tinkamai suklasifikuoti bei paženklinti.

           Jeigu įmonė pati gamina ar importuoja vienos chmeninės medžiagos > 1 t per metus  tuomet tokias medžiagas privalo registruoti Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) registre.

Teisės aktai, susiję su cheminių medžiagų naudojimo veikla:

LR 2008 m. birželio 17 d. Nr. X-1606 Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas (Žin. 2008, Nr. 76-3000)

LR aplinkos ministro 2009 m. vasario 4 d. Įsakymas Nr. D1-47 Dėl Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkas patvirtinimo (Žin. 2009, Nr. 17-672)

LR aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. D1-462 Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos patvirtinimo (Žin. 2006, Nr. 111-4249; 2007, Nr. 22-855; 2008, Nr. 36-1315; 2008, Nr. 83-3317; 2009, Nr. 147-6609; 2010, Nr. 61-3019)

 

Klasifikavimo ir ženklinimo tvarka (parengta įvertinus direktyvas 67/548/EEC IR 1999/45/EC) Lietuvos Respublikoje patvirtinta aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000-12-19 įsakymu Nr. 532/742 (Žin., 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81(1)-3703, Nr. 81(2)-3703, Nr. 81(3)-3703; 2005, Nr. 115-4196; Nr. 141-5095; 2007 Nr. 22- 849, 2008, Nr. 66-2517; 2009 Nr. 157-7112, 2010, Nr.62-3081)

Europos parlamento ir tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, 2006 m. gruodžio 18 d., Dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1—850)- pagrindinis Europos Sąjungos naujosios cheminių medžiagų tvarkymo politikos teisės aktas.

 

 

8.       Papildomi informacijos apie cheminę medžiagą ar preparatą radimo šaltiniai:

 

·         CAS (Tarnyba, tvarkanti cheminių medžiagų sąrašą/Chemical Abstracts Service) registro pavadinimai ir suteikti cheminių medžiagų registracijos numeriai: http://www.cas.org/

·         Cheminių medžiagų žodynas ir struktūrizuota duomenų bazė (ChemIDplus), kurioje yra cheminių medžiagų pavadinimai, CAS ir kitų registrų numeriai, fizikinės cheminės ir toksikologinės savybės, nuorodos, kt.: http://chem2.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp

·         Tarptautinės teorinės ir taikomosios chemijos sąjungos cheminių medžiagų nomenklatūros terminologija ((IUPAC) International Union of Pure and Applied Chemistry Chemical nomenclature, terminology): http://www.iupac.org/dhtml_home.html

·         Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas (EINECS) (lietuvių kalba): http://oracle.am.lt/cmdb2/

·         Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąraše/duomenų bazėje yra 100196 cheminės medžiagos, CAS numeriai, EINECS numeriai, cheminės medžiagos pavadinimai

·         Europos cheminių medžiagų informacijos sistema ESIS (anglų kalba) (įeina Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas (EINECS), Europos naujų cheminių medžiagų sąrašas (ELINCS), NLP (Cheminių medžiagų, nepriskiriamų polimerams sąrašas), taip pat nurodoma informacija, susijusi su cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimu/ženklinimu, pavojingų cheminių medžiagų eksportu ir importu (Reglamento (EB) Nr. 689/2008 I priedas), kita informacija): http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?PGM=ein

·         Suklasifikuotų cheminių medžiagų sąrašas (privaloma pavojingų cheminių medžiagų klasifikacija ir ženklinimas):

1.       2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1) (GHS reglamentas arba CLP reglamentas) VI priedo 3.2 lentelė: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:LT:PDF;

2.       Suklasifikuotų cheminių medžiagų sąrašas lietuvių kalba (tik informacijai): http://www.am.lt/VI/index.php#r/510.

 

·         Informacijos apie cheminių medžiagų toksiškumą sausumos ir vandens gyvūnijos duomenų bazė: ECOTOX http://www.epa.gov/ecotox/ecotox_home.htm

·         Hazardous Chemical Database http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/ Informacija apie daugiau kaip 20 000 pavojingų cheminių medžiagų,

·         The N-Class Database http://www.kemi.se/nclass/default.asp Informacija apie daugiau kaip 7 000 medžiagų klasifikavimą, savybes,

·         Pavojingų cheminių medžiagų duomenų bankas (Hazardous Substances Data Bank (HSDB, National Libary of Medicine): http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB,

·         Toxline (Nacionalinė medicinos biblioteka/National Libary of Medicine): http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?TOXLINE,

·         Toksikologijos duomenų tinklas (TOXNET – pavojingų cheminių medžiagų, toksikologijos, aplinkos sveikatos, toksinių teršalų duomenų bazė): http://toxnet.nlm.nih.gov/

·         ChemFinder (Informacijos apie chemines medžiagas paieškos sistema): http://www.chemfinder.com/

·         Informacija apie chemines medžiagas (cheminių medžiagų paieška ChemExper Chemical Directory sistemoje):  http://www.chemexper.com/

·         Tarptautinės cheminių medžiagų saugos kortelės (ICSC (International safety data sheets), paieška pagal konkrečias chemines medžiagas:

1.       http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm

2.       Pesticide Action Network Database http://www.pesticideinfo.org/Index.html

Toksikologinė ir kita informacija apie pesticidus.

 

9.       Įmonė ir įveža prekes į Lietuvą, ir jomis prekiauja Lietuvoje, ir jas veža į kitas ES šalis. Klausimas būtų, ar visų šitų atskirų kategorijų apskaita turėtų būti išskiriama, ar užtenka, kad viskas būtų vienoje apskaitoje?

 

Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitą reglamentuoja Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašas (patvirtintas  LR aplinkos ministro 2009-02-04 įsakymu Nr. D1-47 (Žin., 2009, Nr. 17-672)) (toliau - Tvarka). Ūkio subjektas turi turėti apskaitos dokumentus, patvirtinančius įsigytų, pagamintų, importuotų, patiektų rinkai, sunaudotų, eksportuotų cheminių medžiagų ir preparatų kiekį, saugos duomenų lapus ar kitą informaciją Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 nustatytais atvejais, taip pat informaciją apie cheminių medžiagų ir preparatų tapatybę, klasifikaciją, ženklinimą, fizikines chemines, toksikologines, ekotoksikologines savybes ir sudėtį. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Tvarkos aprašą (9 Tvakos punktas) reikalaujama parengti metinę ūkio subjekto cheminių medžiagų ir preparatų Duomenų ir informacijos apskaitos suvestinę (nepriklausomai nuo jų kiekio, savybių ir nuo to, kokią apskaitos politiką atsižvelgdamas į savo poreikius metų bėgyje (per metus) įgyvendina ūkio subjektas. ) Kokie duomenys turi būti surašyti apskaitos suvestinėje nurodoma Tvarkos aprašo 15 punkte., o atvejai, kai suvestinė neprivaloma nustatyti 14 punkte. Tarp suvestinėje nurodytinų duomenų (15.7 punktas.) – įsigytas, pagamintas, importuotas, patiektas rinkai, sunaudotas, eksportuotas atskiros cheminės medžiagos ir cheminio preparato kiekis tonomis per kalendorinius metus. Tuo atveju, kai ūkio subjektas tą pačią cheminę medžiagą - atskirą ar esančią gaminio ar preparato sudėtyje  per metus  įsigyja iš įvairių Europos Sąjungos šalių, nereikalaujama nurodyti metinį kiekį įsigyjamą iš kiekvienos ES šalies atskirai, pakanka nurodyti bendrą tos medžiagos metinį kiekį ir nurodyti ES šalis. Tačiau tuo atveju jeigu įmonė importuoja cheminę medžiagą ar preparatą, t.y. įsigijo ne iš ES valstybių, bet pvz., Rusijos, Ukrainos, Kinijos, kt. – privalu nurodyti atkirai, kiek kokios cheminės medžiagos/preparato importuota iš kiekvienos valstybės.

 

10.    Įmonė pačių cheminių medžiagų neįveža ir jomis neprekiauja, tik preparatais ir gaminiais, kurių sudėtyje yra cheminių medžiagų. Klausimas – ar apskaita vedama pagal medžiagą, ar pagal preparatą, gaminį? Jei gerai suprantu, tai pagal medžiagą, bet tada jei ji įeina į kelių preparatų sudėtį, tada rašant medžiagos kilmę tiesiog surašomi keli preparatai?

 

Tvarkos apraše nustatyti reikalavimai privalomi ūkio subjektams, gaminantiems, importuojantiems, tiekiantiems rinkai, naudojantiems pramoninėje, profesinėje, žemės ūkio, paslaugų

Cheminių medžiagų ir preparatų suvestinės sudarymu siekiama, kad ūkio subjektas galėtų:

·         sekti iš kur įsigyjama cheminė medžiaga (ES valstybių, ne ES valstybių, Europos ekonominei erdvei priklausančių valstybių) ir aiškiai identifikuoti savo prievoles, nustatytas atitinkamuose teisės aktuose (gamintojo, importuotojo, tolesnio naudotojo atvejai),

·         sekti cheminių medžiagų kiekius, t. y. cheminių medžiagų tonomis ribinį lygį, nuo kurio priklauso tam tikrų registracijos  ir kitų prievolių vykdymas:

a)       kurį pasiekus (cheminės medžiagos - atskiros ar esančios preparato ar tam tikrais nustatytais atvejais gaminio sudėtyje pagaminama arba importuojama 1 tona ir daugiau per metus (vienam gamintojui ar importuotojui) būtina registruoti cheminę medžiagą,

b)       kurį pasiekus atitinkamai sukomplektuoti reikalingą registracijai informaciją (priklausomai nuo kiekių ir savybių) ir pateikti Europos cheminių medžiagų agentūrai,

c)       kad galėtų spręsti, kada vėliausiai gali registruoti cheminę medžiagą (2010 m. lapkričio 30 d., 2013 m. gegužės 31 d., 2018 m. gegužės 31 d.),

d)       pasiekus aukštesnį tonažo lygį – sukomplektuoti papildomą šiam tonažui lygiui reikalaujamą informaciją ir pateikti Europos cheminių medžiagų agentūrai,  kontroliuoti kiekių pokyčius, kad pakaktų laiko artėjant ribai, apsispręsti ar pačiam registruoti gaminamą arba importuojamą cheminę medžiagą, ar atlikti naudojamos cheminės medžiagos cheminės saugos įvertinimą (parengti cheminės saugos ataskaitą), ar naudingiau ieškoti kitų tiekimo šaltinių arba naudoti kitas alternatyvias medžiagas.

Pagal Tvarkos 15.3 punktą, informacija renkama pagal chemines medžiagas.

Pagal Tvarkos aprašą nereikalaujama vesti apskaitą gaminių, tačiau gaminio gamintojai ir importuotojai, t.y. asmenys, kurie pagal REACH reglamentą priskiriami registruotojams, šio Reglamento 7 straipsnyje numatytais atvejais privalo vesti gaminiuose esančių cheminių medžiagų apskaitą.

Be to, atsižvelgiant į tai, kad tolesniems naudotojams REACH reglamentu numatytos tam tikros pareigos (pranešti savo tiekėjui cheminės medžiagos naudojimo būdą, kad jis būtų užregistruotas, tam tikrais atvejais atlikti cheminės saugos įvertinimą ir parengti cheminės saugos ataskaitą, pateikti informaciją Europos cheminių medžiagų agentūrai), o Europos Tarybos ir Parlamento reglamentu (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų – eksportuotojams, todėl cheminių medžiagų ir preparatų apskaitą privalo vesti ne tik tiekiantys rinkai asmenys, bet ir chemines medžiagas ir preparatus naudojantys pramoninėje, profesinėje, žemės ūkio, paslaugų teikimo ar kitoje ūkinėje veikloje ir eksportuojantys asmenys.

 

11.    Ar reikia apskaityti visas chemines medžiagas, ar tik tas kurių kiekis siekia toną per metus?

 

Pagal Tvarkos 3 punktą, apskaita taikoma visoms cheminėms medžiagoms, išskyrus ketvirtame Tvarkos punkte numatytas išimtis dėl :

4.1. atliekų;

4.2. augalų apsaugos ir biocidinių produktų;

4.3. neišsiskiriančių tarpinių medžiagų;

4.4. cheminių medžiagų, naudojamų žmonėms skirtuose arba veterinariniuose vaistuose, maisto produktuose arba pašaruose;

4.5. galutiniam vartotojui skirtų cheminių medžiagų, preparatų ir gaminių: kosmetikos gaminių, maisto produktų, pašarų, žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų, taip pat invazinių medicinos įtaisų ar įtaisų, naudojamų tiesioginiam sąlyčiui su žmogaus kūnu;

4.6. radioaktyviųjų medžiagų ir jų turinčių preparatų;

4.7. cheminių medžiagų ir preparatų, kuriems privaloma muitinės kontrolė, jei jie nebuvo apdoroti ar perdirbti, ir kurie laikinai sandėliuojami ar saugomi laisvojoje zonoje arba laisvuosiuose sandėliuose, ketinant juos reeksportuoti, arba tranzitu gabenamų cheminių medžiagų ir preparatų;

4.8. pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų, jei jie gabenami oru, jūra, keliais, geležinkeliais ar vidaus vandenų keliais.

 

Prievolės pateikti duomenų ir informacijos apskaitos suvestinę nėra :

14.1. ūkio subjektams, užsiimantiems mažmenine prekyba cheminių medžiagų ir preparatų, kuriuos jie parduoda galutiniam vartotojui asmeniniams ar namų ūkio poreikiams tenkinti;

14.2. ūkio subjektams, užsiimantiems žemės ūkio veikla, išskyrus atvejus, kai jie patys yra cheminių medžiagų ir preparatų tiekėjai rinkai;

14.3. ūkio subjektams, vykdantiems mokslinius ar technologinius tyrimus, laboratorinius tyrimus, išskyrus atvejus, kai laboratoriniai tyrimai tiesiogiai susiję su gamyba ar kita ūkine veikla;

14.4. ūkio subjektams, užsiimantiems naftos produktų prekyba ir laikymu degalinėse, skirtose naftos produktus priimti, laikyti ir parduoti galutiniam vartojimui, įskaitant žinybinio pobūdžio degalines, kurios skirtos tik savo poreikiams tenkinti;

14.5. ūkio subjektams, naudojantiems galutiniam vartojimui skirtas chemines medžiagas ir preparatus savo reikmėms ir (ar) vidaus poreikiams, nesusijusiems tiesiogiai su gamyba ar kita ūkine veikla, tenkinti.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad  nuo prievolės sudaryti cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos suvestinę atleidžiami ūkio subjektai, naudojantys galutiniam vartojimui skirtas chemines medžiagas ir preparatus su gamyba ar kita ūkine veikla nesusijusiu tikslu, t. y. savo reikmėms ir (ar) vidaus poreikiams tenkinti. Keletas charakteringų pavyzdžių, kai chemines medžiagas ar preparatus nereikia įrašyti į duomenų ir informacijos apskaitos suvestinę naudojamas žemiau išvardintiems tikslams:

a) einamam ar kapitaliniam ūkio subjektui priklausančių gamybinių ar kitų patalpų remontui;

b) sanitariniais higieniniais tikslais;

c) laikinam patalpų dezinfekavimui ir kt.

Būtina pabrėžti, kad prievolė turėti apskaitos duomenis išlieka (žr. Tvarkos 7 punktą).

 

12.    Ne iki galo supratau informaciją apie registravimą pagal REACH sistemą: tas medžiagas, kurias reikia apskaityti, iš esmės reikia kiekvienam gamintojui, eksportuotojui, importuotojui, į rinką tiekėjui užregistruoti, kurių kiekis viršija 1 toną? ar čia vyko registracija ankstesniame laikotarpyje ir dabar registruojamos tik dar neregistruotos medžiagos?

 

REACH reglamentas nustato, kad cheminės medžiagos – atskiros, esančios preparatų ir gaminių (tam tikrais atvejais) sudėtyje, kurių pagaminama ar importuojama daugiau negu 1 tona per metus (vienam gamintojui/importuotojui), turi būti užregistruotos Europos cheminių medžiagų agentūroje. REACH reglamentas nustato, kad neregistruotų cheminių medžiagų negalima tiekti rinkai (importuoti, parduoti, perduoti kitam asmeniui už mokestį arba nemokamai), nebent jos buvo preliminariai užregistruotos (daugumoje atvejų – iki 2008 m. gruodžio 1 d.) arba yra nustatytos išimtys. Preliminari cheminės medžiagos registracija gamintojui arba importuotojui suteikia teisę užregistruoti cheminę medžiagą iki 2013 m. gegužės 31 d., 2018 m. gegužės 31 d. (priklausomai nuo kiekio ir pavojingųjų savybių).

Privaloma registruoti visas chemines medžiagas, nepriklausomai nuo to, ar jos pavojingos ar ne; t.y., jeigu gamintojas pagamina arba importuotojas importuoja cheminės medžiagos daugiau negu 1 toną per metus jis turi užregistruoti cheminę medžiagą.

Registruoti reikia: atskiras chemines medžiagas, chemines medžiagas esančias preparatų sudėtyje ir gaminių sudėtyje esančias naudojimo metu išsiskiriančias chemines medžiagas.Eksportuojamų cheminių medžiagų registruoti REACH reglamente nustatyta tvarka nereikia.

Registracijos procesas prasidėjo 2008 m. birželio 1 d. ir yra suskirstytas į tris etapus: 2010 m., 2103 m. ir 2018 m. Pirmasis registracijos etapas baigėsi 2010 m. lapkričio 30 d. Šiai datai reikėjo užregistruoti labiausiai pavojingas chemines medžiagas (1 ir 2 kategorijos kancerogenines, mutagenines, toksiškas reprodukcijai chemines medžiagas) kurių gaminama/importuojama 1 tona ir daugiau per metus (vienas gamintojas/importuotojas), potencialiai patvarias-bioakumuliacines-toksiškas medžiagas (PBT) bei labai patvarias-stipriai bioakumuliacines medžiagas (vPvB) (t.y. cheminės medžiagos, kurioms priskiriama rizikos frazė R50-53), kurių gaminama/importuojama daugiau 100 tonų per metus (vienas gamintojas/importuotojas) ir kitas chemines medžiagas, kurių gaminama/importuojama 1000 tonų ir daugiau per metus (vienas gamintojas/importuotojas).

Kiti cheminių medžiagų registravimo etapai/terminai:

2013 m. gegužės 31 d. turi būti užregistruotos cheminės medžiagos, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, ir kurių vienas gamintojas arba importuotojas pagamina arba importuoja nuo 100 tonų iki 1000 tonų per metus;

2018 m. gegužės 31 d. turi būti užregistruotos cheminės medžiagos, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, ir kurių vienas gamintojas arba importuotojas pagamina arba importuoja nuo 1 tonos iki 100 tonų per metus.

Registracijos išimtys :

REACH reglamentas ( 2 str. 7 dalies a punktas)  nustato, kad registracijos, įvertinimo ir tolesnių naudotojų nuostatos  netaikomos į IV priedą įtrauktoms cheminėms medžiagoms (pvz. fruktozė, laktozė ir pan.), nes turima pakankamai informacijos, kad jos dėl savo savybių kelia minimalią riziką. Be to, REACH reglamentas  (2 str. 7 dalies b punktas)  nustato, kad cheminėms medžiagoms, įrašytoms į V priedą (pvz., stiklas, augaliniai aliejai ir pan.), netaikomos registracijos, įvertinimo ir tolesnių naudotojų nuostatos , nes laikoma, kad tų cheminių medžiagų registracija netikslinga ar nebūtina, kadangi šios cheminės medžiagos ir jų išimtys nesumenkins REACH reglamento tikslų.

 

13.    Ir iš šito išplaukia kitas klausimas, dėl įsakymo „Dėl cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 10 str ir 15.8str – kada jais reikia vadovautis?

 

Tvarkos 10 punktas taikomas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) nustatyta tvarka registruotinoms cheminėms medžiagoms  ar medžiagoms, apie kurias būtina pranešti . Žr. atsakymą į ketvirtą klausimą.