Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Klasifikavimas Ženklinimas Pakavimas (CLP) > Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas

 

Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas

Klasifikavimas

 

Cheminės medžiagos ar mišinio (preparato) klasifikacija atspindi tos cheminės medžiagos ar mišinio (preparato) keliamo pavojaus tipą ir rimtumą, t. y. potencialią žalą žmonėms ir aplinkai. CLP reglamente, kaip ir pavojingų cheminių medžiagų direktyvoje 67/548/EEB (angl. DSD) bei pavojingų preparatų direktyvoje 1999/45/EB (DPD), nurodomi kriterijai, kuriais remiantis nustatoma, ar cheminės medžiagos arba mišinio (preparato) klasifikavimas yra tinkamas. Klasifikavimo metu turi būti įvertintos visos fizikinės ir cheminės, toksikologinės ir ekotoksikologinės savybės, kurios gali sukelti pavojų žmogui ar aplinkai įprasto cheminių medžiagų ar mišinių (preparatų) tvarkymo metu.

Cheminės medžiagos, kurios bus tiekiamos rinkai, turi būti klasifikuojamos taikant vieną ar abu šiuos metodus:

  • suderintą klasifikavimą;
  • savarankišką klasifikavimą (pagrįstą CLP reglamento II antraštinėje dalyje nurodytomis taisyklėmis) taikant atitinkamus kriterijus.

Mišiniai (preparatai) visuomet klasifikuojami taikant savarankiško klasifikavimo metodą, t. y. turi būti vertinama, ar jie atitinka klasifikavimo kriterijus. Šio vertinimo metu turi būti atsižvelgiama į kiekvienos mišinio (preparato) sudėtyje esančios cheminės medžiagos suderintą klasifikavimą, jei toks yra.

Jei reikalaujama REACH reglamente, gamintojai ir importuotojai turėtų taip pat klasifikuoti ir tas chemines medžiagas, kurios nėra tiekiamos rinkai. Ši nuostata taikoma klasifikuojant gamybos vietoje izoliuotas tarpines chemines medžiagas, gabenamas tarpines medžiagas ir chemines medžiagas, naudojamas produkto ir technologiniams tyrimams bei plėtrai (PPORD).

Gamintojai taip pat privalo klasifikuoti tam tikrus konkrečius gaminius, kurie atitinka sprogiųjų medžiagų apibrėžimą pagal CLP reglamento I priedo 2.1 skyrių.

Platintojai (taip pat ir mažmenininkai) ir tolesni naudotojai gali perimti cheminės medžiagos ar mišinio klasifikaciją (pavyzdžiui, iš saugos duomenų lapo), kurią yra nustatęs kitas tiekimo grandinės dalyvis, su sąlyga, kad jie nekeičia atitinkamos cheminės medžiagos ar mišinio sudėties.

Tiekėjas privalo saugoti visą informaciją, kurią jis naudojo cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų) klasifikavimui ir ženklinimui pagal CLP, ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės atitinkamos cheminės medžiagos ar mišinio (preparato) tiekimo rinkai dienos. Valstybės narės, kurioje yra įsiteigęs tiekėjas, kompetentinga institucija (Aplinkos apsaugos agentūra) arba ECHA gali pareikalauti, kad tiekėjas pateiktų tokią informaciją. Jei kompetentingos institucijos reikalaujama informacija yra nurodyta tiekėjo pranešime klasifikavimo ir ženklinimo inventoriui (arba jo registracijos dokumentuose pagal REACH), su tokia informacija gali susipažinti ECHA, o kompetentinga institucija turėtų nusiųsti prašymą ECHA.

 

Gavę atitinkamą prašymą, importuotojai ir tolesni naudotojai privalo pateikti informaciją apie mišinio sudėtį paskirtiems valstybių narių organams. Ekstremaliose sveikatai situacijose reikalinga informacija apie mišinius (preparatus) išskirtinai naudojama tik kuriant prevencines ir gydymo priemones, ypač skubios medicinos pagalbos atveju. Ji apima rinkai tiekiamų ir dėl poveikio sveikatai ir fizinio poveikio pavojingoms medžiagoms priskiriamų mišinių cheminę sudėtį. Tiekėjas taip pat privalo nurodyti tokių mišinio, kuriam buvo suteiktas alternatyvus cheminis pavadinimas, sudėtyje esančių cheminių medžiagų cheminę tapatybę.

 

Iki 2015 m. birželio 1d., kol direktyvos 67/548/EEB (DSD) ir 1999/45/EB (DPD) nėra galutinai pakeistos CLP reglamento nuostatomis, galioja klasifikavimo ir ženklinimo tvarka (parengta įvertinus šias direktyvas) Lietuvos Respublikoje patvirtinta aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000-12-19 įsakymu Nr. 532/742. (Žin., 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81(1)-3703, Nr. 81(2)-3703, Nr. 81(3)-3703; 2005, Nr. 115-4196; Nr. 141-5095; 2008, Nr. 66-2517, 2009, Nr. 157-7112; 2010, Nr.63-3081).

 

Rekomendacijos dėl reglamento (EB) Nr. 1271/2008 dėl medžiagų ir mišinių klaisifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP) -

Šiuo dokumentu siekiama padėti naudotojams vykdyti įsipareigojimus pagal CLP reglamentą. Vis dėlto naudotojams primename, kad vienintelis autentiškas teisės šaltinis yra CLP reglamentas. Šiame dokumente pateikiama informacija nelaikytina teisine konsultacija. Atsakomybė už jos naudojimą tenka tik jos naudotojui. Europos cheminių medžiagų agentūra neatsako už šiame dokumente pateiktos informacijos naudojimą.

Atsakomybės apribojimas: šis dokumentas - tai Europos cheminių medžiagų agentūros parengtų gairių vertimas iš anglų į lietuvių kalbą. Esant skirtumams tarp versijų kitomis kalbomis, turi būti remiamasi angliškąja versija (neoficialus vertimas, v2017.10).

 

Terminologija

 

Įsigaliojus CLP reglamentui atsirado daugiau pavojingumo klasių:

 

  • Fiziniai pavojai - 16 klasių
  • Pavojai žmonių sveikatai - 10 klasių
  • Pavojai aplinkai - 2 klasės (1 skirta ozono sluoksniui pavojingoms medžiagoms).

 

Signaliniai žodžiai („Atsargiai" ir „Pavojus") turi būti vartojami vietoj pavojingumo nuorodų, pavojingumo frazės (pvz., H318 Smarkiai pažeidžia akis) vietoj rizikos frazių, atsargumo frazės (pvz., P235 Laikyti vėsioje vietoje) vietoj saugos frazių bei vartojamos EUH frazės, kurios nurodo papildomą informaciją apie pavojų (pvz., EUH 044 Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta).

 

Pasikeitė klasifikavimo ir ženklinimo terminologija:

 

DSD; DPD

CLP

"Preparatai"

"Mišiniai"

"Pavojingumo simboliai"

"Piktogramos"

"Pavojingumo nuorodos"

"Signaliniai žodžiai"

"Rizikos frazės"

"Pavojingumo frazės"

"Saugos frazės"

"Atsargumo frazės"

"Dangerous"

"Hazardous"

Pasikeitė egzistuojančių pavojingumo simbolių išvaizda.

 

 

 

Pereinamieji laikotarpiai

 

Cheminės medžiagos

 

Nuo 2010 m. gruodžio 1 d. cheminės medžiagos turi būti klasifikuojamos, ženklinamos ir pakuojamos pagal CLP reglamento reikalavimus. Medžiagas, kurios buvo pateiktos rinkai iki 2010 m. gruodžio 1 d. ir, kurios paženklintos ir supakuotos pagal pavojingų cheminių medžiagų direktyvos (67/548/EEB) reikalavimus, iš naujo paženklinti ir supakuoti pagal CLP reikalavimus reikia iki 2012 m gruodžio 1 d.

Tiekimas rinkai pagal REACH tai - „cheminės medžiagos tiekimas arba bet koks perdavimas kitam asmeniui už mokestį arba nemokamai. Importas laikomas tiekimu rinkai"

Nuo 2010 m. gruodžio 1 d. iki 2015 m. birželio 1 d. (pereinamuoju laikotarpiu) cheminių medžiagų klasifikacija saugos duomenų lape turi būti nurodyta pagal abi sistemas: pagal pavojingų cheminių medžiagų direktyvą (67/548/EEB) ir pagal CLP reglamentą.

Nuo 2015 m. birželio 1 d. cheminių medžiagų klasifikacija saugos duomenų lape turės būti nurodyta tik pagal CLP reglamentą, nes bus galutinai panaikinta pavojingų cheminių medžiagų direktyva (67/548/EEB).

 

Mišiniai (preparatai)

 

Iki 2015 m. birželio 1 d. mišinius toliau galima klasifikuoti, ženklinti ir pakuoti pagal pavojingų preparatų direktyvos (1999/45/EB) reikalavimus. Saugos duomenų lape (SDL) mišinio klasifikacija turi būti nurodyta tik pagal direktyvų reikalavimus (senąją sistemą). Jeigu nusprendžiama savanoriškai klasifikuoti mišinį pagal CLP reglamentą, SDL klasifikacija turi būti nurodoma pagal abi sistemas: pagal pavojingų preparatų direktyvą (1999/45/EB) ir pagal CLP reglamentą.

Po 2015 m. birželio 1 d. mišiniai turės būti klasifikuojami, ženklinami ir pakuojami tik pagal CLP reglamento reikalavimus, nes bus galutinai panaikinta pavojingų preparatų direktyva (1999/45/EB). SDL mišinio klasifikacija turės būti nurodyta tik pagal CLP reglamentą.

Mišinius, kurie buvo pateikti rinkai iki 2015 m. birželio 1 d. ir kurie buvo suklasifikuoti, paženklinti ir supakuoti pagal pavojingų preparatų direktyvos reikalavimus, paženklinti ir supakuoti pagal CLP reglamento reikalavimus reikės iki 2017 m birželio 1 d.

 

 

Pavojingumo frazės pagal CLP reglamentą

Atsargumo frazės pagal CLP reglamentą

Papildoma informacija apie pavojų ( EUH frazės ) pagal CLP reglamentą

Pavojaus piktogramos pagal CLP reglamentą

 

Rizikos frazės pagal Direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB

Saugos frazės pagal Direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB

Pavojingumo simboliai pagal Direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-07-28

Pavojingumo simboliai pagal Direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB

 

2011-07-28

Saugos frazės pagal Direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB

 

2011-07-28

Rizikos frazės pagal Direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB

 

2011-07-28

Pavojaus piktogramos pagal CLP reglamentą

 

2011-07-28

Papildoma informacija apie pavojų ( EUH frazės ) pagal CLP reglamentą

 

2011-07-28

Atsargumo frazės pagal CLP reglamentą

 

2011-07-28

Pavojingumo frazės pagal CLP reglamentą