Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Dažniausiai užduodami klausimai > REACH > Autorizacija

 

Autorizacija

1.1.    Kas yra didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos?

Didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos (SVHC) – tai cheminės medžiagos, kurios yra:

·         kancerogeninės, mutageninės ar toksiškos reprodukcijai (CMR), priskiriamos 1 arba 2 kategorijai;

·         patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) arba labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) pagal REACH reglamento XIII priedo kriterijus, ir (arba);

·         remiantis mokslinių tyrimų duomenimis, kiekvienu konkrečiu atveju atskirai nustatomos medžiagos, galinčios turėti didelį kenksmingą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai, prilygstantį minėtųjų medžiagų poveikiui (pvz., endokrininę sistemą ardančios medžiagos).

 

1.2.    Koks yra autorizacijos tikslas?

Užtikrinti gerą vidaus rinkos veikimą, tinkamai kontroliuojant didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (SVHC) riziką ir palaipsniui pakeičiant šias chemines medžiagas tinkamomis alternatyviomis cheminėmis medžiagomis ar technologijomis, kai tai racionalu ekonominiu ir techniniu požiūriu (REACH 55 str.).

1.3.    Kokie yra autorizacijai reikalavimai?

1. Autorizacija visada susijusi su naudojimo būdu;

2. Autorizacija apima visus naudojimo būdus išskyrus:

·         būdus, kuriems netaikomas reikalavimas gauti autorizaciją;

·         kai taikoma išimtis pagal REACH reglamento XIV priedo reikalavimus.

3. Autorizacijos įpareigojimai siejami su išvardytomis cheminėmis medžiagomis:

·         atskiromis cheminėmis medžiagomis;

·         esančiomis mišinių sudėtyje;

·         esančiomis gaminiuose.

4. Cheminės medžiagos naudojimas autorizuojamas nepriklausomai nuo jos kiekio.

5. Autorizacija suteikiama ribotam laiko tarpui;

6. Paraiškos autorizacijai gauti yra mokamos.

1.4.    Naudojimo būdai, kuriems netaikomas reikalavimas gauti autorizaciją

·         Gamybos vietoje izoliuotos tarpinės medžiagos ir gabenamos tarpinės medžiagos;

·         Naudojimas maisto produktuose ar pašaruose;

·         Naudojimas žmonėms skirtuose ar veterinariniuose vaistuose;

·         Naudojimas augalų apsaugos produktuose ir biocidiniuose produktuose;

·         Naudojimas kaip variklių degalų ir kuro vežiojamuose ar stacionariuose mineralinės naftos produktų deginimo įrenginiuose ir kaip degalų uždarosiose sistemose;

·         Cheminių medžiagų naudojimas mišiniuose, kai jų koncentracija tuose mišiniuose mažesnė už ribinę koncentraciją, kuri lygi 0,1 % masės;

·         Cheminių medžiagų naudojimas mišiniuose, kai jų koncentracija tuose mišiniuose mažesnė už nurodytas mažiausias ribines koncentracijas, pagal kurias mišinys klasifikuojamas kaip pavojingas;

·         Naudojimas moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai;

·         Naudojimas kosmetikos gaminiuose;

·         Naudojimas medžiagose, kurios liečiasi su maistu.

 

1.5.    Cheminių medžiagų išbraukimas iš REACH reglamento XIV priedo:

·         Jeigu atsiranda naujos informacijos, kuri rodo, kad cheminė medžiaga nebeatitinka 57 straipsnyje nustatytų kriterijų, cheminė medžiaga išbraukiama iš XIV priedo.

·         Cheminės medžiagos, kurių visi naudojimo būdai uždrausti pagal reglamento VIII antraštinėje dalyje nustatytą apribojimo procedūrą arba pagal kitus Bendrijos teisės aktus, neįtraukiamos į XIV priedą arba iš jo išbraukiamos.

 

1.6.    Kaip vykdoma autorizacija?

Autorizacijos procesas vykdomas keturiais etapais:

1. Didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų nustatymas (vykdo valdžios institucijos);

2. Prioritetų nustatymas (vykdo valdžios institucijos);

3. Prašymai suteikti autorizaciją (teikia pramonė);

4. Autorizacijų suteikimas (vykdo Europos Komisija).

Pramonės įsipareigojimai yra susiję tik su trečiuoju iš jų. Tačiau visos suinteresuotosios šalys galės įtakoti tiek 1, tiek 2 autorizacijos etapą.

 

1 etapas: Didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų nustatymas (vykdo valdžios institucijos)

Didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos gali būti nustatytos pagal pirmiau aprašytuosius kriterijus. Tai atliks valstybių narių kompetentingosios institucijos arba Europos

cheminių medžiagų agentūra (Europos Komisijos vardu), parengdamos dokumentaciją pagal REACH reglamento XV priedą. Suinteresuotosios šalys galės pateikti savo pastabų apie chemines

medžiagas, kurių dokumentacija parengta. Atlikus šį procesą, gaunamas nustatytų cheminių medžiagų, kurios laikomos kandidatėmis į prioritetines medžiagas, sąrašas („kandidatinis cheminių medžiagų sąrašas“).

 

Kandidatinis autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas

Cheminės medžiagos, priskirtos labai didelį susirūpinimą keliančioms cheminėms medžiagoms, įtraukiamos į kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą. Jas kontroliuoti būtina, nes šių medžiagų kenksmingas poveikis žmonėms ir aplinkai gali būti labai didelis ir dažnai neatitaisomas. Todėl į kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą įtrauktoms cheminėms medžiagoms gali būti taikoma autorizacijos procedūra. Šiuo metu kandidatiniame cheminių medžiagų sąraše yra 84 cheminės

medžiagos. Sąrašas reguliariai atnaujinamas.

Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH reglamentas) (OL 2006 L 396, p. 1, su pataisymais OL L 136, 2007, p. 281) (59 str.), Europos cheminių medžiagų agentūros tinklapyje paskelbtas Kandidatinis autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas (prieiga internetu http://echa.europa.eu/lt/candidate-list-table).

 

Įsipareigojimai įmonėms atsižvelgiant į Kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą (1)

Gaminių gamintojai ar importuotojai privalo pateikti pranešimą ECHA apie gaminių sudėtyje esančią, į kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą įtrauktą, cheminę medžiagą, jei tenkinamos šios abi sąlygos:

·         tų gaminių sudėtyje esančios cheminės medžiagos kiekis per metus sudaro daugiau kaip vieną toną vienam gamintojui ar importuotojui;

·         tų gaminių sudėtyje esančios cheminės medžiagos koncentracija viršija 0,1 % masės (masės %).

Įmonės privalo pranešti apie tokią jų gaminiuose esančią cheminę medžiagą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo jos įrašymo į kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą dienos. Pranešimai pateikiami IUCLID 5.4 formatu per REACH-IT sistemą.

 

Įsipareigojimai įmonėms atsižvelgiant į Kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą (2)

Gaminių gamintojai, importuotojai ir tiekėjai, kurių sudėtyje yra į kandidatinį sąrašą įtrauktų cheminių medžiagų, kai jų koncentracija gaminiuose viršija 0,1 proc. (masės %), pateikia gaminių gavėjams ir

vartotojams (pateikus prašymą) atitinkamą turimą informaciją (bent cheminės medžiagos pavadinimą), kad gaminį būtų galima saugiai naudoti. Pastarasis įsipareigojimas taikomas ir kai cheminės medžiagos

kiekis nesiekia 1 tonos per metus.

·         Informacija gaminių gavėjams pateikiama, kai tik cheminė medžiaga

įtraukiama į kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą;

·         Informacija vartotojams apie didelį susirūpinimą keliančias medžiagas

pateikiama jų prašymu, nemokamai per 45 dienas nuo prašymo gavimo

dienos.

 

2 etapas: Prioritetų nustatymas (vykdo valdžios institucijos)

Šiame etape ECHA iš kandidatinio cheminių medžiagų sąrašo rekomenduoja prioritetines chemnines medžiagas, kurias reikėtų įtraukti į REACH reglamento XIV priedą („Autorizacijos sąrašą“).

Pirmenybė paprastai teikiama cheminėms medžiagoms:

·         pasižyminčioms PBT arba vPvB savybėmis; arba

·         kurių naudojimas paplitęs; arba

·         kurių naudojami dideli kiekiai.

Priimami tokie sprendimai:

·         ar reikės autorizuoti atitinkamą medžiagą;

·         kuriems iš sąraše esančių medžiagų naudojimo būdų nereikės autorizacijos (pvz., jei vykdoma pakankama jų kontrolė, nustatyta kitais teisės aktais);

·         „saulėlydžio terminas“, nuo kurio šios medžiagos nebebus galima naudoti prieš tai negavus autorizacijos.

Šiuo metu ECHA, įvertinusi turimą informaciją, ketina

rekomenduoti šias prioritetines chemines medžiagas, kad jas įtrauktų į REACH XIV priedą:

1. formaldehidą, oligomerinius reakcijos produktus su anilinu (techninį MDA) CAS Nr.: 25214-70-4

2. arseno rūgštį CAS Nr.: 7778-39-4

3. dichromo tri(chromatą) CAS Nr.: 24613-89-6

4. stroncio chromatą CAS Nr.: 7789-06-2

5. kalio hidroksioktaoksodicinkato dichromatą CAS Nr.: 11103-86-9

6. pentacinko chromatą oktahidroksidą CAS Nr.: 49663-84-5

7. bis(di-metoksietilo) eterį (diglimą) CAS Nr.: 111-96-6

8. N,N-dimetilacetamidą (DMAC) CAS Nr.: 127-19-5

9. 1,2-dichloroetaną (EDC) CAS Nr.: 107-06-2

10. 2,2'-dichloro-4,4'-metilendianiliną (MOCA) CAS Nr.: 101-14-4

 

 

 

REACH reglamento XIV priedas Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas

Priede nurodyta:

·         Cheminės medžiagos, kurioms reikia autorizacijos;

·         REACH reglamento 57 str. nurodyta būdinga savybė (toksiška, kancerogeninė, PBT ar vPvB);

·         Pereinamojo laikotarpio priemonės:

a)       Galutinis paraiškos pateikimo terminas;

b)       Saulėlydžio terminas.

·         Naudojimo būdai arba jų kategorijos, kuriems netaikomi reikalavimai;

·         Peržiūros laikotarpiai.

 

REACH reglamento XIV priedas (Komisijos Reglamentas Nr. 125/2012)

Autorizuotinos cheminės medžiagos:

1. 5-tert-butil-2,4,6-trinitro- m ksilenas (Muskuso ksilenas) CAS Nr.: 81–15–2

2. 4,4’-diamindifenilmetanas (MDA) CAS Nr.: 101–77–9

3. Heksabromciklododekanas (HBCDD) CAS Nr.: 3194–55–6; 25637–99–4

alfa heksabromciklododekanas CAS Nr.: 134237–50–6,

beta heksabromciklododekanas CAS Nr.: 134237–51–7

gama heksabromciklododekanas CAS Nr.: 134237–52–8

4. Bis(2-etilheksil)ftalatas (DEHP) CAS Nr.: 117–81–7

5. Benzilbutilftalatas (BBP) CAS Nr.: 85–68–7

6. Dibutilftalatas (DBP) CAS Nr.: 84–74–2

7. Diizobutilftalatas (DIBF) CAS Nr.: 84-69-5

8. Diarseno trioksidas CAS Nr.: 1327-53-3

9. Diarseno pentoksidas CAS Nr.: 1303-28-2

10. Švino chromatas CAS Nr.: 7758-97-6

11. Geltonasis švino sulfochromatas (geltonasis pigmentas Nr. 34) CAS Nr.:

1344-37-2

12. Raudonasis švino chromato molibdato sulfatas (raudonasis pigmentas Nr.

104) CAS Nr.: 12656-85-8

13. Tris(2-chloretil) fosfatas (TCEF) CAS Nr.: 115-96-8

14. 2,4-dinitrotoluenas (2,4 DNT) CAS Nr.: 121-14-2

 

Jei cheminė medžiaga įtraukta į REACH reglamento XIV priedą

Gamintojas, importuotojas ar tolesnis naudotojas negali tiekti rinkai naudoti skirtos cheminės medžiagos arba pats jos naudoti, jei ši cheminė medžiaga įtraukta į XIV priedą, nebent:

·                 Buvo autorizuotas(-i) šios cheminės medžiagos – atskiros ar esančios preparato sudėtyje, naudojimo būdas (-ai), dėl kurio(-ų) ji tiekiama rinkai arba dėl kurio jis pats ją naudoja, arba jos įtraukimas į gaminio sudėtį;

·                 XIV priede nurodyta, kad reikalavimas gauti autorizaciją šios cheminės medžiagos naudojimo atskirai arba preparato sudėtyje, arba jos įtraukimo į gaminio sudėtį būdui (-ams), kuriam (-iems) ji tiekiama rinkai arba kuriam (-iems) jis pats ją naudoja, yra netaikomas;

·                 Data (-os), nuo kurios draudžiama tiekti cheminę medžiagą rinkai arba ją naudoti, jei nėra autorizacijos (saulėlydžio terminas) nurodytas terminas dar nesuėjo;

·                 Saulėlydžio terminas jau suėjo, ir jis pateikė paraišką likus 18 mėnesių iki tos datos, tačiau sprendimas dėl paraiškos autorizacijai gauti nebuvo priimtas;

·                 Cheminė medžiaga patiekta rinkai, o autorizacija tam naudojimui buvo

suteikta artimiausiam tolesniam naudotojui.

3 etapas: Paraiškos autorizacijai gauti pateikimas (teikia pramonė)

 Paraiškas suteikti autorizaciją gali teikti:

·         cheminės medžiagos gamintojas (-ai),

·         importuotojas (-ai),

·         tolesnis (-i) naudotojas (-ai).

 Paraiškas gali teikti vienas arba keli asmenys;

 Paraiškos gali būti teikiamos vienai ar kelioms cheminėms medžiagoms, atitinkančioms cheminių medžiagų grupės apibrėžimą;

 Paraiškos gali būti teikiamos vienam ar keletui naudojimo būdų;

 Paraiškos gali būti teikiamos cheminės medžiagos naudojimui paties pareiškėjo reikmėms ir (arba) naudojimo būdui (-ams), dėl kurių jis ketina patiekti cheminę medžiagą rinkai.

 

Paraiškoje autorizacijai gauti turi būti nurodoma:

1. Cheminės medžiagos tapatybė;

2. Asmuo (-enys), teikiantis paraišką;

3. Naudojimo būdas (-ai), kuriam prašoma autorizacijos;

4. Cheminės saugos ataskaita (jei ji nebuvo pateikta registruojant medžiagą) apie cheminės medžiagos naudojimo keliamą riziką, susijusią su tomis savybėmis, dėl kurių ši cheminė medžiaga laikoma autorizuotina;

5. Galimų alternatyvių cheminių medžiagų ar technologijų analizė, kurioje, jei įmanoma, pateikiama informacija apie planuojamus arba vykdomus mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą, kuriais siekiama sukurti tokias alternatyvas.

6. Pakeitimo planas (jeigu alternatyvų analizė parodo, kad yra tinkama alternatyva), kuriame išdėsto, kaip jis planuoja pakeisti cheminę medžiagą šia alternatyva. Vertinant galimų alternatyvų tinkamumą, atsižvelgiama į visus svarbius aspektus – taip pat ir į tai, ar ši alternatyva padėtų sumažinti bendrą riziką ir ar ji yra perspektyvi techniniu bei technologiniu požiūriu.

Paraiškoje autorizacijai gauti gali būti nurodoma:

1. Socialinė ir ekonominė analizė. Jeigu paraiškos teikėjas negali įrodyti, jog rizika pakankamai

kontroliuojama, ir nėra tinkamų alternatyvų, šią analizę pateikti būtina.

2. Pagrindimas, kodėl nereikia atsižvelgti į riziką žmonių sveikatai ir aplinkai, kurią kelia:

- cheminės medžiagos išsiskyrimas iš įrenginio; arba

- cheminės medžiagos išleidimas iš sutelktojo šaltinio.

 

Etapai:

1. Paraiškos autorizacijai gauti užpildymas naudojant internetinę formą. Pildydamas pareiškėjas privalo identifikuoti savo chemines medžiagas, nurodyti jų skaičių, medžiagų naudojimo būdus, kuriems prašoma autorizacijos bei el. pašto adresą, kuriuo ECHA pateiks paraiškos formą pdf formatu su nurodytu paraiškos pateikties numeriu;

2. Autorizacijos dokumentacijos sukūrimas naudojant IUCLID5.4 programą. IUCLID5.4 formatu taip pat pateikiama cheminės saugos ataskaita, galimų alternatyvių cheminių medžiagų ar technologijų

analizė, pakeitimo planas, socialinė ir ekonominė analizė;

3. Autorizacijos dokumentacijos pateikimas naudojant internetinę formą. Pildydamas pareiškėjas pateikia el. paštu gautą pateikties numerį, įmonės UUID kodą (suteikiamas automatiškai susikūrus REACH-IT paskyrą), REACH-IT paskyros vartotojo vardą, REACH-IT juridinio vieneto pavadinimą bei autorizacijos dokumentaciją IUCLID5.4 formatu;

4. ECHA pateiktos sąskaitos faktūros apmokėjimas;

5. Galimybė pareikšti pastabas ECHA Rizikos vertinimo bei Socialinės ir ekonominės analizės komitetų pateiktiems nuomonių projektams

6. Suteiktos autorizacijos naudojimas.

 

Jeigu paraiška autorizacijai gauti jau pateikta arba jeigu autorizacija kokiam nors cheminės medžiagos naudojimo būdui jau suteikta, paskesnis pareiškėjas gali daryti nuorodą į atitinkamas ankstesnes

paraiškos dalis, jeigu jis turi tam ankstesnio pareiškėjo leidimą.

Ankstesnės paraiškos dalys, į kurias galima daryti nuorodą, apima šiuos aspektus:

·         cheminės saugos ataskaita,

·         alternatyvų analizė,

·         pakeitimo planas,

·         socialinė ir ekonominė analizė.

Šiuo atveju paskesnis pareiškėjas atnaujina pirminėje paraiškoje pateiktą informaciją, jeigu tai būtina. Kitą paraiškai reikalingą informaciją pateikia paskesnis pareiškėjas. Jeigu paraiška dėl tos pačios cheminės medžiagos jau pateikta, ECHA nagrinėja visas paraiškas kartu, jeigu pirmosios paraiškos atžvilgiu gali būti laikomasi nustatytų terminų.

 

4 etapas: Autorizacijų suteikimas (vykdo Europos Komisija)

Autorizacija suteikiama tada, kai paraiškos pateikėjas įrodo, jog dėl šios cheminės medžiagos naudojimo atsirandanti rizika yra tinkamai kontroliuojama. Šis „tinkamos kontrolės“ kriterijus netaikomas toms medžiagoms, kurių kiekių ribų neįmanoma nustatyti, ir PBT arba vPvB savybių turinčioms medžiagoms. Jeigu rizika nėra tinkamai kontroliuojama, autorizacija vis tiek gali

būti suteikta, jeigu įrodoma, kad šios cheminės medžiagos teikiama socialinė ir ekonominė nauda yra didesnė už keliamą riziką ir kad nėra jokių tinkamų alternatyvių medžiagų ar technologijų, šiai

medžiagai pakeisti.

 

1.7.    Kas autorizacijoje nurodoma?

1. Asmuo (-enys), kuriam (-iems) suteikiama autorizacija;

2. Cheminės medžiagos tapatybė;

3. Naudojimo būdas (-ai), kuriam (-iems) suteikiam autorizacija;

4. Autorizacijos suteikimo sąlygos;

5. Ribotos trukmės peržiūros laikotarpis;

6. Stebėsenos priemonės.

 

1.8.    Kokie taikomi reikalavimai suteikus autorizacija?

1.       Atnaujinti registracijos dokumentaciją atsižvelgiant į suteiktą autorizaciją;

2.       Atnaujinti saugos duomenų lapą arba pateikti tolesniems naudotojams ir (arba) platintojams išsamią informaciją apie autorizaciją;

3.       Nurodyti autorizacijos numerį atitinkamoje cheminės medžiagos ir (arba) mišinių, kurių sudėtyje yra ta cheminė medžiaga, etiketėje;

4.       Pranešti apie cheminės medžiagos naudojimą cheminės medžiagos tiekėjui suteiktos autorizacijos pagrindu.

1.9. Kokie reikalavimai taikomi atsisakius suteikti autorizaciją?

1. Pareiškėjas turi atnaujinti registracijos dokumentaciją atsižvelgdamas į sprendimą ir laikydamasis tame sprendime nustatyto termino. Registracijos dokumentacijos dalys, kurias gali reikėti atnaujinti, nustatytos REACH reglamento 22 straipsnio 1 dalyje.

2. Pareiškėjas turi nedelsiant atnaujinti saugos duomenų lapą (informacija apie atsisakymą suteikti autorizaciją turi būti pateikiama saugos duomenų lapo 15 skiltyje).

Jeigu saugos duomenų lapo nereikalaujama, išsami informacija apie autorizaciją, kurią suteikti atsisakyta, tolesniems naudotojams ir (arba) platintojams pateikiama kitokiu būdu.

2.0. Kada autorizacija gali būti peržiūrėta?

·         Pasikeičia pirminės autorizacijos aplinkybės, dėl kurių pakistų rizika žmonių sveikatai ir aplinkai arba socialinis ir ekonominis poveikis;

·         Sužinoma nauja informacija apie galimus pakaitalus;

·         Nesilaikoma IPPC direktyvoje nurodytos aplinkos kokybės normos;

·         Su autorizuotu naudojimu susijusiame upės baseine neįvykdyti Vandens pagrindų direktyvoje nurodyti aplinkos apsaugos tikslai;

·         Tam tikros cheminės medžiagos naudojimas vėliau uždraudžiamas arba kitaip apribojamas Reglamente dėl patvariųjų organinių teršalų.

 

2.1. Ar jau yra autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas?

Spręsdama, kurios medžiagos turėtų būti įtrauktos į autorizacijos sąrašą ir joms būtų reikalinga autorizacija, ECHA nustato į kandidatinį sąrašą įtrauktų cheminių medžiagų prioritetus (žr. REACH XIV priedą). ECHA reguliariai teikia rekomendacijas Europos Komisijai, kuri priima sprendimus dėl medžiagų įtraukimo į autorizacijos sąrašą.

Paprastai prioritetas teikiamas PBT arba vPvB savybėmis pasižyminčioms, plačiai arba dideliais kiekiais naudojamoms medžiagoms. Tačiau atsižvelgiama ir į privalomos autorizacijos kaip žmonių sveikatos bei gamtos apsaugos priemonės efektyvumą.

Į rekomendacijos projektą, be kita ko, įtraukiama ši informacija:

·         „saulėlydžio" data, nuo kurios medžiagos tiekimas rinkai ir naudojimas uždraudžiamas, išskyrus atvejus, kai suteikta autorizacija arba naudojimo sritis išimties tvarka atleista nuo autorizacijos;

·         paskutinis terminas, iki kurio turi būti gautos paraiškos, jeigu pareiškėjas pageidauja po „saulėlydžio" datos ir toliau tiekti medžiagą rinkai arba ją naudoti;

·         konkrečių naudojimo sričių peržiūros terminai (jeigu yra);

·         naudojimo sritys, išimties tvarka atleistos nuo autorizacijos reikalavimų (jeigu yra).

Visi norintys pateikti pastabas dėl rekomendacijos projekto, gali tai daryti tris mėnesius nuo jo paskelbimo datos.

Valstybių narių komitetas, įvertinęs gautas pastabas, parengia savo išvadą dėl rekomendacijos projekto.

Komiteto nuomonė ir viešųjų konsultacijų metu gautos pastabos padeda ECHA parengti galutinį rekomendacijos variantą, kuris pateikiamas Europos Komisijai sprendimui dėl medžiagų įtraukimo į autorizacijos sąrašą priimti.

Išimtys

Yra kelios bendrosios autorizacijos reikalavimų išimtys. Šalia to ECHA gali pasiūlyti išimtis konkrečioms medžiagoms ir naudojimo sritims, jeigu kiti Bendrijos teisės aktai nustato minimalius tinkamo rizikos valdymo ir žmonių sveikatos bei aplinkos apsaugos reikalavimus. Šios išimtys nustatomos remiantis rekomendacijomis, kurias ECHA pateikia Europos Komisijai.