Pirmasis puslapis > Teminė informacija > REACH > IT priemonės: REACH-IT, IUCLID 5 ir CHESAR

 

IT priemonės: REACH-IT, IUCLID 5 ir CHESAR

REACH-IT sistema - tai centrinė informacinių technologijų (IT) sistema, skirta Europos cheminių medžiagų agentūros efektyvios veiklos užtikrinimui. Ši IT sistema suteikia galimybes visoms suinteresuotosioms šalims (Europos cheminių medžiagų agentūrai, Europos Komisijai, valstybių narių kompetentingoms institucijoms, pramonei, NVO, plačiajai visuomenei) pateikti (pagrinde pramonei), gauti, dalintis, vertinti, toliau tvarkyti (pagrinde valdžios institucijoms) ir peržiūrėti (plačiajai visuomenei) informaciją apie chemines medžiagas.

REACH-IT sudaro trys pagrindinės dalys, skirtos trims svarbiausioms jos naudotojų grupėms: pramonei, valdžios institucijoms ir plačiajai visuomenei.

 

Pramonės tinklalapis yra skirtas gamintojams, importuotojams ir tolesniems naudotojams. Šiame tinklalapyje įmonė gali preliminariai užregistruoti chemines medžiagas arba prašyti informacijos apie jas, užregistruoti chemines medžiagas, parsisiųsti sąskaitas ir sužinoti pateiktų registracijų bei mokėjimų būseną. Be to, bus galimybė internete parengti tam tikrų rūšių dokumentaciją, pvz., PTTP pranešimą, klasifikavimo ir ženklinimo pranešimą, tolesnių naudotojų pranešimą. Kiekvienas šio tinklapio registruotas vartotojas galės susikurti savo asmeninę paskyrą, kurioje galės ruošti dokumentaciją.

 

Valdžios institucijų darbų koordinavimo sistema yra skirta Agentūros ir valstybių narių kompetentingų institucijų personalui. Ši REACH-IT dalis padeda perduoti informaciją tarp Europos cheminių medžiagų agentūros bei valstybių narių kompetentingų institucijų bei vykdyti nustatytas užduotis, susijusias su cheminių medžiagų registracija, įvertinimu, autorizacija, apribojimų nustatymu, klasifikavimu ir ženklinimu.

 

Visuomenės informavimo tinklavietė yra skirta plačiajai visuomenei. Ši REACH IT dalis yra vieša tinklavietė, kurioje skelbiami nekonfidencialūs duomenys apie chemines medžiagas (pvz., fizikiniai ir cheminiai duomenys, toksikologinių ir ekotoksikologinių tyrimų duomenys, klasifikavimo ir ženklinimo inventorius), taip pat informacija apie tų cheminių medžiagų būseną (pvz., ar jos yra užregistruotos, ar joms taikomi apribojimai, ar yra pateikta pasiūlymų jas apriboti).

 

 

IUCLID6 (vieninga tarptautinė informacinė cheminių medžiagų duomenų bazė) yra programinė įranga, skirta duomenų apie cheminę medžiagą rinkimui, kurį suinteresuotosios šalys privalo vykdyti pagal REACH reglamentą.

Visų pirma, naudojant IUCLID6 galima parengti registracijos ir kitas dokumentacijas (PTTP dokumentus, klasifikavimo ir ženklinimo pranešimus, pranešimus apie gaminiuose esančias chemines medžiagas, tolesniųjų naudotojų ataskaitas ir dokumentacijas pagal XV priedą).

 

IUCLID5 yra sukurta naudojant tarptautiniu mastu suderintas duomenų apie chemines medžiagas teikimo formas, kurias parengė ir patvirtino daugelis nacionalinių ir tarptautinių EBPO institucijų.

 

Registracijos dokumentacijos turi būti teikiamos IUCLID formatu.

 

Pramonė gali naudotis IUCLID programą dviem būdais:

 

  • Bet kuri įmonė gali naudotis darbo vietoje įdiegta IUCLID6 programa, rinkdama, kaupdama ir tvarkydama svarbius duomenis apie chemines medžiagas. Kai tik dokumentacijai (registracijos dokumentacijai, pranešimui apie klasifikavimą ir ženklinimą arba apie gaminyje esančias chemines medžiagas, tolesniojo naudotojo ataskaitai ar kt.) reikalingi duomenys įtraukiami į IUCLID programą, vartotojas gali automatiškai suformuoti dokumentaciją, kurią pateiks Europos cheminių medžiagų agentūrai. Šiuo būdu anksčiau IUCLID programa pateiktus duomenis galima panaudoti kelių rūšių dokumentacijoje arba prireikus atnaujinant dokumentacijas;
  • Įmonė, nusprendusi pateikti dokumentaciją, tai gali padaryti naudodamasi REACH IT pramonei skirtu tinklalapiu, iš kurio gali parsisiųsti reikiamą formą.

 

IUCLID6 programa nemokamai gali naudotis visos suinteresuotosios šalys (įmonės, valstybių narių kompetentingos institucijos, fiziniai asmenys, universitetai, tyrimų institutai ir t.t.). Daugiau informacijos rasite internetiniame puslapyje http://iuclid.echa.europa.eu/.

 

IUCLID 6 galutinio vartotojo vadovas

 

CHESAR yra cheminės saugos vertinimo ir ataskaitų teikimo įrankis. Chesar yra Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) parengtas IUCLID 5.2 programos papildinys, skirtas padėti įmonėms atlikti cheminės medžiagos (atskiros, esančios preparate arba išsiskyrusios iš gaminio) cheminės saugos vertinimą (CSA) ir parengti cheminės saugos ataskaitą (CSR). Išsamesnė informacija apie tai rekomendaciniame dokumente „Rekomendacijos dėl informacijos teikimo ir cheminės saugos vertinimo“.

 

CHESAR įrankio pagalba galėsite atlikti cheminės saugos vertinimą skirtingiems cheminės medžiagos naudojimo būdams. Įrankis tai pat padės suformuoti informacijos rinkinį, reikalingą poveikio vertinimui ir rizikos apibūdinimui, kas palengvins cheminės saugos ataskaitos rengimą ir atnaujinimą.

 

Poveikio scenarijų, sukurtų naudojant CHESAR, pavyzdžių rasite pasinaudoję šia nuoroda http://www.echa.europa.eu/lt/web/guest/support/practical-examples-of-exposure-scenarios.

Daugiau informacijos apie CHESAR įrankį rasite internetiniame puslapyje http://chesar.echa.europa.eu/