Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Dažniausiai užduodami klausimai > Saugos duomenų lapai ir poveikio scenarijai > SDL

 

SDL

Kokia SDL  paskirtis?

1. pagrindinis informacijos šaltinis, leidžiantis tolesniam naudotojui užtikrinti darbuotojų saugumą, saugią darbo aplinką, galutinių produktų saugumą, tinkamą visų teisės aktų įgyvendinimą įmonėje.

2. perduoti nustatytą saugos informaciją apie klasifikuotas chemines medžiagas, įskaitant informaciją iš cheminės saugos ataskaitos, perduodamą tiekimo grandine.

3. leisti naudotojams imtis būtinų priemonių, susijusių su žmonių sveikatos apsauga ir sauga darbo vietoje bei aplinkos apsauga.

 

Kur galima rasti SDL pildymo gaires lietuviu kalba?

ECHA internetiniame puslapyje adresu http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/sds_lt.pdf

 

Koks teisės aktas reglamentuoja SDL pildymo reikalavimus ir kur ji rasti?

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 453/2010 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:133:0001:0043:EN:PDF

 

 

Kas yra SDL rengėjas/teikėjas?

Cheminės medžiagos ar mišinio gamintojas/importuotojas/platintojas.

 

Kas yra SDL gavėjas?

Profesionalus naudotojas.

 

Kada ir kaip pateikiamas SDL?

Kartu su pirmą kartą tiekiama chemine medžiaga/mišiniu, taip pat atlikus pataisymus ir/ar papildymus.

 

Kokia forma ir kaip pateikiamas SDL?

nemokamai;

atspausdintas arba elektroniniu formatu perduodant paštu, faksimiliniu pranešimu arba el. paštu;

oficialia tos valstybės narės kalba, kurioje cheminė medžiaga arba mišinys teikiamas į rinką;

Interneto svetainėje paskelbti, viešai prieinami SDL nėra traktuojami kaip oficialiai pateikti.

 

 

Kada SDL atnaujinamas?

Rekomendacija – kas 3 metus peržiūrėti ir esant reikalui atnaujinti.

SDL atnaujinami privaloma tvarka, be nepagrįsto delsimo jei yra svarbūs pakeitimai.

 

Kokie pasikeitimai laikomi svarbiais?

Nauja informacija, kuri galėtų turėti įtakos rizikos valdymo priemonėms, arba nauja informacija apie cheminės medžiagos keliamus pavojus; 

jei cheminė medžiaga buvo autorizuota arba autorizacija buvo atmesta;

jei buvo įvesti cheminės medžiagos naudojimo apribojimai;

pasikeičia rekvizitai;

įvedami papildomi klasifikacijos pagal KŽP reglamentą reikalavimai (ypač jei sugriežtinami);

pasikeičia individualios apsaugos priemonės, poveikio kontrolės techninės priemonės arba poveikio aplinkai kontrolės priemonės (jei jos sugriežtinamos) ir pan.;

pasikeičia cheminės medžiagos (preparato, mišinio) gabenimo klasifikacija;

jei registruojant buvo sukurta nauja informacija (įskaitant poveikio scenarijaus sukūrimą).

 

 

Kada nebūtina atnaujinti SDL?

Spausdinimo klaidų ištaisymas

Informacijos išdėstymo pakeitimas

2 ir 15 skirsniai: cheminių medžiagų klasifikacijos pagal PPD pašalinimas 2015 m. įvedus klasifikaciją pagal CLP reglamento reikalavimus 

Pakeitimai, neturintys įtakos poveikio kontrolės techninėms priemonėms arba poveikio aplinkai kontrolės priemonėms.

 

Kokie yra pagrindiniai SDL skirsniai (oficialūs pagrindinių skirsnių pavadinimai)?

1.             Cheminės medžiagos (mišinio) pavadinimas ir bendrovės (įmonės) identifikavimas;

2.             Galimi pavojai;

3.             Sudėtis arba informacija apie sudėtines dalis;

4.             Pirmosios pagalbos priemonės;

5.             Priešgaisrinės priemonės;

6.             Avarijų likvidavimo priemonės;

7.             Naudojimas ir sandėliavimas;

8.             Poveikio prevencija (asmens apsauga);

9.             Fizinės ir cheminės savybės;

10.         Stabilumas ir reaktingumas;

11.         Toksikologinė informacija;

12.         Ekologinė informacija;

13.         Atliekų tvarkymas;

14.         Informacija apie gabenimą;

15.         Informacija apie reglamentavimą;

16.         Kita informacija;

                    Priedas(jei reikalinga) – poveikio scenarijus.

 

 

 

Kokie cheminių medžiagų SDL per/klasifikavimo per/ženklinimo terminai?

 

Visi pereinamieji terminai cheminių medžiagų per/klasifikavimui, per/ženklinimui yra pasibaigę ir cheminės medžiagos klasifikuojamos ir ženklinamos turi būti pagal CLP reglamentą.

 

 

 

Kokie cheminių mišinių SDL per/klasifikavimo per/ženklinimo terminai?

Nuo 2015 m. birželio 1 d. saugos duomenų lapuose cheminių medžiagų ir mišinių klasifikacija ir ženklinimas nurodoma pagal CLP reglamentą.

Išskyrus atvejus jeigu mišinys iki 2015 m. birželio 1 d., jau buvo suklasifikuotas, paženklintas ir supakuotas pagal Direktyvą ir pateiktas į rinką (importas yra laikomas pateikimu į rinką), tai mišinį galima per/klasifikuoti, per/ženklinti iki 2017 m. birželio 1 d. SDL teikėjas turi galėti įrodyti, kad mišinys į rinką buvo pateiktas iki 2015 m. birželio 01 d.

         

Kada SDL nereikai pateikti?

Jei pavojingos cheminės medžiagos ar mišiniai siūlomi ar parduodami plačiajai visuomenei kartu pateikiant pakankamai informacijos, leidžiančios naudotojams imtis būtinų priemonių žmonių sveikatai ir aplinkai apsaugoti bei saugai užtikrinti, nebent jo paprašo tolesnis naudotojas ar platintojas.

 

 

Pirkėjas, nusipirkęs prekes, gali atsisakyti SDL ir išeiti jo nepasiėmęs. Pirkėjas atsisako pateikti savo elektroninį paštą ir nėra galimybės jam jo pateikti elektroniniu paštu. Kaip galima būtų išspręsti šią problemą, kad nepažeisti REACH reglamento reikalavimų?

Paprašykite pirkėjo pasirašyti ant sąskaitos–faktūros nurodant, kad pirkėjas atsisako priimti SDL.