Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Dažniausiai užduodami klausimai > REACH > Vienintelis atstovas

 

Vienintelis atstovas

1.1.  Kas gali paskirti vienintelį atstovą?

Pagal REACH reglamento 8 str. 1 dalį ne Bendrijoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, gaminantis cheminę medžiagą (kuri gali būti  naudojama atskirai, preparatuose ir/arba gaminių gamyboje), ruošiantis preparatus arba gaminantis gaminius, kurių  sudėtyje esančias chemines medžiagas reikia registruoti, gali abipusiu susitarimu paskirti Bendrijoje įsisteigusį fizinį ar juridinį asmenį  vieninteliu atstovu vykdyti importuotojui tenkančias prievoles, susijusias su importuojamomis į Bendriją cheminėmis medžiagomis.

Vienintelis atstovas turės vykdyti importuotojų sipareigojimus, susijusius su cheminių medžiagų registravimu (REACH reglamento II antraštinė dalis) bei kitus importuotojams priskiriamus įsipareigojimus.

Daugiau informacijos apie vienintelį atstovą pateikiama rekomendacijose registravimui (prieiga internetu  http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.5.3.4   skyrius    Ne Bendrijoje įsisteigusių gamintojų vieninteliai atstovai).

1.2.  Kas gali būti paskirtas vieninteliu atstovu?

Ne Europos Sąjungoje (ES) įsikūrusi įmonė gali abipusiu susitarimu paskirti Bendrijoje įsisteigusį fizinį ar juridinį asmenį vieninteliu atstovu (taip pat žžiūrėti atsakymą 4.3 klausimą). Vadovaujantis REACH reglamento 8 str. 2 dalimi vienintelis atstovas turi vykdyti visas prievoles, tenkančias importuotojams pagal REACH reglamentą. Be to reikalaujama, kad vienintelis atstovas turėtų pakankamai cheminių medųiagų tvarkymo praktinės  patirties  bei būti pakankamai apie jas informuotas.  Daugiau  informacijos apie vienintelį  atstovą  pateikiama rekomendacijose registravimui (prieiga internetu http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 11.5.3.4 skyrius – Ne Bendrijoje įsisteigusi gamintojų vieninteliai atstovai).

1.3.  Ką reiškia  reikalavimas  vieninteliam  atstovui  „turėti  pakankamai  cheminių   medžiagų tvarkymo praktinės patirties“?

Nėra kitų šių reikalavimų išaiškinimų ar nustatytų kriterijų išskyrus 8 str. 2 dalies nuorodą kad „vienintelis atstovas turėtų pakankamai cheminių medžiagų tvarkymo praktinės patirties bei būtų pakankamai apie jas informuotas“.

1.4.  Kokios vienintelio atstovo steigimo procedūros?

Vienintelis  atstovas paskiriamas ne Bendrijoje įsisteigusio gamintojo ir Bendrijoje įsisteigusio fizinio arba juridinio asmens  abipusiu susitarimu. Kai vienintelis atstovas pateiks registracijos dokumentaciją (-as) jis turėtų pridėti ir laiško(- ) kopiją (-as), kuriuose atsispindėtų oficialus įmonės paskyrimas vieninteliu atstovu.  Daugiau informacijos apie vienintelį  atstovą  pateikiama rekomendacijose  registravimui  (prieiga   internetu http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.5.3.4 skyrius – Ne Bendrijoje įsisteigusių gamintojų vieninteliai atstovai).

Vadovaujantis REACH reglamento 8 str. 3 dalies reikalavimais ne Bendrijoje įsisteigęs gamintojas privalo informuoti tos pačios tiekimo grandinės importuotojus apie vienintelio atstovo paskyrimą. Šie importuotojai laikomi tolesniais naudotojais.

1.5.  Ar gali vienintelis atstovas atstovauti daugiau nei vienai įmonei?

Taip, vienintelis atstovas gali atstovauti vienai ar kelioms ne Europos Sąjungos (ES) įmonėms, kurios gamina chemines medžiagas, maišo preparatus, gamina gaminius ir eksportuoja juos į Bendriją. Daugiau informacijos apie vienintelį atstovą pateikiama rekomendacijose registravimui (prieiga internetu http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.5.3.4 skyrius – Ne Bendrijoje įsisteigusių gamintojų vieninteliai atstovai).