Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Cheminių medžiagų kontrolė

 

Cheminių medžiagų kontrolė

Ką turi žinoti įmonės apie chemines medžiagas ir preparatus

 

1. Pateikti informaciją Aplinkos apsaugos agentūrai apie gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos (LR) aplinkos ministro 2006-10-12 įsakymu Nr. D1-462 "Dėl duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 111-4249; 2007, Nr. 22-855; 2008, Nr. 36-1315, Nr. 83-3317; 2009, 147-6609; 2010, Nr. 61-3019)

 

2. Paženklinti chemines medžiagas ir preparatus, vadovaujantis LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000-12-19 įsakymu Nr. 532/742 "Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka" (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81-3703; 2005, Nr.141-5095; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr. 66-2517; 2009, Nr. 157-7112; 2010, Nr. 62-3081)
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 "Dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006". Cheminėms medžiagoms taikomas nuo 2010 m. gruodžio 1 d., o mišiniams nuo 2015 m. birželio 1 d.

 

3. Pildyti cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos apskaitos suvestinę, vadovaujantis 2009-02-04 įsakymu Nr. D1-47 patvirtintu cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašu (Žin., 2009, Nr. 17-672)

 

4. Pakuoti pavojingas chemines medžiagas ir preparatus, vadovaujantis LR aplinkos ministro 2002-11-19 įsakymu Nr. 599 "Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei pakavimo tvarka" (Žin., 2002, Nr. 115-5161; 2008, Nr. 53-1989)

 

5. Cheminių medžiagų ir preparatų saugos duomenų lapus tvarkyti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 36-987; 2004, Nr. 116-4329; 2005, Nr. 79-2846; 2006, Nr. 65-2381; 2008, Nr. 76-3000), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 "Dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų REACH)", Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 453/2010 iš dalies keičiančiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).

 

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas, 841 straipsnis.

Cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų) tvarkymo reikalavimų pažeidimas (Žin., 2011, Nr. 40-1918)