Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Klasifikavimas Ženklinimas Pakavimas (CLP) > CLP reglamentas

 

CLP reglamentas

(Spauskite čia norėdami įvesti trumpą aprašymą)

 

Kas yra CLP?

 

Pasaulyje naudojamos įvairios cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo (C&L) sistemos. Ta pati medžiaga Jungtinėse Valstijose gali būti klasifikuojama kaip „toksiška", Europos Sąjungoje - kaip „kenksminga", o Kinijoje - „nepavojinga".

 

Siekiant pašalinti šiuos skirtumus bei sustiprinti žmonių ir aplinkos apsaugą visose šalyse, buvo sukurta Pasaulinė suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema (GHS) pagal Jungtinių Tautų (JT) kriterijus.

 

GHS yra tarptautinių rekomendacijų rinkinys, todėl nėra teisiškai privalomas dokumentas. Tačiau, kaip daugelis šalių, Europos Sąjunga norėjo padaryti ją privaloma, perkeldama į Bendrijos teisę. Tokiu būdu 2009 m. sausio 20 d. įsigaliojo CLP reglamentas.

 

Šiame reglamente atsižvelgiama į GHS klasifikavimo kriterijus ir ženklinimo taisykles, tačiau jame taip pat remiamasi 40 metų patirtimi, įgyta įgyvendinant su cheminėmis medžiagomis susijusius dabartinius Bendrijos teisės aktus.

CLP reglamentas nustato:

 • įpareigojimą įmonėms pačioms klasifikuoti turimas chemines medžiagas ir mišinius bei pranešti apie klasifikaciją Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA);
 • sudaryti suderintą Bendrijos lygiu klasifikuojamų cheminių medžiagų sąrašą (VI CLP reglamento priedas);
 • sukurti klasifikavimo ir ženklinimo inventorių, sudarytą iš visų pirmiau nurodytų pranešimų ir
 • suderintųjų klasifikacijų (ECHA pareiga).

 

CLP reglamentas

 

CLP (angl. classification, labelling and packaging) arba CLP reglamentas (nuoroda į dokumentą) - tai Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH). Jis įsigaliojo 2009 m. sausio 20 d. ir taikomas visoje Europos Sąjungoje. CLP nuostatos palaipsniui, per pereinamuosius laikotarpius (CLP reglamento II, III ir IV antraštinės dalys cheminių medžiagų atžvilgiu taikomos nuo 2010 m. gruodžio 1 d., o mišinių atžvilgiu - nuo 2015 m. birželio 1 d.), pakeis pavojingų cheminių medžiagų Direktyvą 67/548/EEB (DSD) ir pavojingų preparatų Direktyvą 1999/45/EB (DPD).

 

1 - asis CLP reglamento derinimas su technikos ir mokslo pažanga (1ATP).

Šio reglamento 1 priede yra pateikiami papildyti pavojingų cheminių medžiagų suderintų klasifikacijų ir ženklinimo sąrašai.

Plačiau.

 

2 - asis CLP reglamento derinimas su technikos ir mokslo pažanga (2ATP).

2011 m. kovo 10 d. priimtas Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 286/2011 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant jį suderinti su technikos ir mokslo pažanga (2 ATP).

Jungtinės Tautos reguliariai persvarsto Pasaulinės suderintos cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemos (GHS) klasifikavimo kriterijus ir ženklinimo taisykles. Trečiąjį pataisytą GHS leidimą 2008 m. gruodžio mėn. priėmė Jungtinių Tautų Pavojingų krovinių vežimo ir Pasaulinės suderintos cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemos ekspertų komitetas (UNCETDG/GHS). Jame yra pakeitimų dėl nuostatų, susijusių su, inter alia, pavojingumo frazių priskyrimu, mažų pakuočių ženklinimu, naujomis kvėpavimo takų ir odos jautrinimo subkategorijomis, ilgalaikio pavojaus (nuolatinio toksiškumo) vandens aplinkai klasifikavimo kriterijų persvarstymu ir nauja cheminių medžiagų ir mišinių, pavojingų ozono sluoksniui, pavojingumo klase. Todėl Reglamento (EB) Nr.  1272/2008 (CLP)  priedų techninės nuostatos ir kriterijai buvo suderinti su trečiuoju persvarstytu GHS leidimu.

 

2ATP nuostatos įsigaliojo 2011 m. balandžio 19 d. Dėl cheminių medžiagų jis taikomas nuo 2012 m. gruodžio 1 d., o dėl mišinių - nuo 2015 m. birželio 1 d.

 

CLP reglamentas 2ATP iš dalies buvo pakeistas taip:

1) 25 straipsnio 5 dalis išbraukiama;

2) 26 straipsnio 1 dalyje įrašomas naujas e skirsnis:

„e) jei paženklinta GHS02 arba GHS06 pavojaus piktogramomis, GHS04 pavojaus piktogramos naudoti nebūtina.";

3) I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą;

4) II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą;

5) III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento III priedą;

6) IV priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento IV priedą;

7) V priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento V priedą;

8) VI priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento VI priedą;

9) VII priedas atitinkamai iš dalies keičiamas pagal šio reglamento VII priedą.

 

Mokesčiai pagal CLP reglamentą

2010 m. gegužės 21 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 440/2010 dėl mokesčių, mokamų Europos cheminių medžiagų agentūrai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo I ir II prieduose nurodyti mokesčiai už prašymą dėl alternatyvaus cheminio pavadinimo naudojimo bei mokesčiai už pasiūlymus dėl cheminės medžiagos suderinto klasifikavimo ir ženklinimo, kurie yra sumažinti labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (VMĮ).

 

Mokesčiai už prašymą dėl alternatyvaus cheminio pavadinimo naudojimo:

 

Įprastinis mokestis už medžiagą, esančią ne daugiau kaip penkių mišinių sudėtyje - 4 000 EUR.

 

VMĮ taikomi sumažinti mokesčiai už medžiagą, esančią ne daugiau kaip penkių mišinių sudėtyje:

 • Sumažintas mokestis vidutinėms įmonėms - 2 800 EUR
 • Sumažintas mokestis mažosioms įmonėms - 1 600 EUR
 • Sumažintas mokestis labai mažoms įmonėms - 400 EUR

 

Mokestis už alternatyvaus cheminio pavadinimo vartojimą už 10 papildomų mišinių - 500 EUR.

 • Sumažintas mokestis vidutinėms įmonėms - 350 EUR
 • Sumažintas mokestis mažosioms įmonėms - 200 EUR
 • Sumažintas mokestis labai mažoms įmonėms - 100 EUR

 

Mokesčiai už pasiūlymus, pateiktus cheminės medžiagos suderinto klasifikavimo ir ženklinimo:

 

Įprastinis mokestis - 12 000 EUR.

 

MVĮ taikomi sumažinti mokesčiai:

 • Sumažinti mokesčiai vidutinėms įmonėms - 8 400 EUR
 • Sumažintas mokestis mažosioms įmonėms - 4 800 EUR
 • Sumažintas mokestis labai mažoms įmonėms - 1 200 EUR

 

CLP reglamento rekomendaciniai dokumentai

 

Naujųjų reikalavimų pagal CLP reglamentą Jums padės laikytis Europos cheminių medžiagų rekomendaciniai dokumentai:

 

 

Dažniausiai užduodami klausimai (DUK) apie CLP reglamentą

 

Europos cheminių medžiagų agentūros ir Europos Komisijos atstovai drauge su nacionalinėmis CLP pagalbos tarnybomis parengė dažnai užduodamų klausimų dokumentą, kuris nuolat yra atnaujinamas. DUK - tai bandymas suteikti praktinių ir techninių patarimų, kaip taikyti CLP reglamente nustatytus reikalavimus.

 

 

 

 

CLP naujienlaiškiai

 

Nacionalinės REACH-CLP pagalbos tarnybos leidžiamuose CLP naujienlaiškiuose pateikiama daugiau aktualios praktinės informacijos, skirtos Lietuvos įmonėms įgyvendinant šio reglamento nuostatas.

 

CLP lankstinukai

 

Lankstinukuose rasite glaustai pateiktą aktualią informaciją apie CLP reglamento nuostatas ir jų laikymąsi.