Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Dažniausiai užduodami klausimai > Apskaita ir duomenų teikimas > Duomenų ir informacijos teikimas IS AIVIKS

 

Duomenų ir informacijos teikimas IS AIVIKS

1.       Kokie teisės aktai reglamentuoja duomenų teikimą?

·        Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas (Žin., 2000 Nr. 36-987; 2004, Nr. 116-4329; 2005, Nr. 79-2846; 2006, Nr. 65-2381; 2008, Nr. 76-3000; 2010, Nr. 145-7434, Nr. 157-7967);

·     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. D1-462 „Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir profesionaliai naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 111-4249; 2007, Nr. 22-855; 2008, Nr. 36-1315, Nr. 83-3317; 2009, Nr. 147-6609; 2010, Nr. 61-3019; 2012, Nr. 72-3756).

 

2.        Kokie yra duomenų ir informacijos rinkimo bei kaupimo užduotys ir tikslai?

·          Surinkti iš gamintojų, importuotojų, tolesnių naudotojų, platintojų, eksportuotojų Tvarkos apraše nurodytus duomenis ir informaciją ir centralizuotai juos kaupti Aplinkos apsaugos agentūros informacinėje cheminių medžiagų ir preparatų duomenų bazėje, o nuo 2013 m. sausio 1 d. informacinėje sistemoje „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“);

·          tvarkyti surinktus duomenis ir informaciją bei teikti juos institucijoms, darančioms atitinkamus sprendimus cheminių medžiagų ir preparatų valdymo, tvarkymo bei kontrolės srityse, taip pat juridiniams ir fiziniams asmenims, naudojantiems chemines medžiagas ir preparatus ūkinėje veikloje arba savo asmeniniams ar namų ūkio poreikiams tenkinti, siekiant užtikrinti jų saugų naudojimą;

·      surinkti Tvarkos apraše nurodytus duomenis apie gamintojus, importuotojus, tolesnius naudotojus, platintojus, eksportuotojus, užsiimančius cheminių medžiagų ir preparatų gamyba, tiekimu rinkai, importu, naudojimu pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje ir eksportu.

 

3.       Kas yra duomenų ir informacijos teikėjai?

·         gamintojai;

·         importuotojai;

·         platintojai;

·         eksportuotojai;

·         naudotojai  (pramoninėje, profesinėje ar kt. ūkinėje veikloje).

 

 

4.       Kokios yra duomenų ir informacijos teikimo išimtys?

·         užsiimantys mažmenine prekyba;

·         užsiimantys žemės ūkio veikla;

·         vykdantys mokslinius, technologinius ar laboratorinius tyrimus;

·       užsiimantys naftos produktų prekyba ir laikymu degalinėse, skirtose naftos produktams priimti, laikyti ir parduoti;

·          galutiniam vartotojui, įskaitant žinybinio pobūdžio degalines, skirtas savo poreikiams tenkinti;

·      naudojantys galutiniam vartojimui skirtas ch. medž. ir preparatus savo reikmėms ir/ar vidaus poreikiams, nesusijusiems tiesiogiai su gamyba ar kt. ūkine veikla;

·      gaminantys, importuojantys, naudojantys, platinantys polimerus ir chemines medžiagas, įtrauktas į 2008 m. spalio 8 d. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 987/2008, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), IV ir V priedus.

 

5.       Kada teikiami duomenys ir informacija?

·          jeigu kiekvienos cheminės medžiagos ar preparato:

pagamino, importavo, patiekė rinkai, eksportavo, sunaudojo pramoninėje, profesinėje ar kt. ūkinėje veikloje    >1000 kg;

·    jeigu ūmiai toksiškos (H301, H311, H331), toksiškos konkrečiam organui (H370, H372), ėsdinančios/dirginančios (H318, H314), jautrinančios (H334, H317), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412) cheminės medžiagos ir pavojingo vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412) preparato (mišinio):

pagamino, importavo, patiekė rinkai eksportavo, sunaudojo pramoninėje, profesinėje ar kt. ūkinėje veikloje     >100 kg;

·      jeigu ūmiai toksiškos (H300, H310, H330), mutageninės (H340), kancerogeninės (H350), toksiškos reprodukcijai (H360), cheminės medžiagos ir ūmiai toksiško (H350, H304, H301) toksiško konkrečiam organui (H370, H372, H373, H371), ėsdinančio/dirginančio (H314, H318), jautrinančio (HH334, H317), mutageninio (H340), toksiško reprodukcijai (H360) preparato (mišinio):

                             pagamino, importavo, patiekė rinkai, eksportavo, sunaudojo pramoninėje, profesinėjear kt. ūkinėje veikloje

                              >10 kg;

·        jeigu ūmiai toksiškos (H300, H310, H330) preparato (mišinio):

                           pagamino, importavo, patiekė rinkai, eksportavo, sunaudojo pramoninėje, profesinėjear kt. ūkinėje veikloje     

                              >1 kg;

                            Per paskutinius kalendorinius metus.

 

6.       Duomenų pateikimas

·       Nuo 2015 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo nauja duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus (mišinius) teikimo tvarka. Duomenys ir informacija apie chemines medžiagas ir preparatus (mišinius) teikiama tik internetu, tiesiogiai į informacinę sistemą AIVIKS (IS AIVIKS). Duomenys teikiami už praėjusius metus iki kovo 1 d.

·        2015 m Ūkio subjektai nemokamai prie IS AIVIKS gali prisijungti per aplinkos informacinį portalą  http://aplinka.lt/

·         Norint teikti duomenis IS AIVIKS sistemoje privaloma pateikti paraišką. Instrukcija, kaip pateikti paraišką:

 http://aplinka.lt/documents/10180/0/pris/9c30a9b7-e6b5-4b7e-a15f-4c8213dd04c

                               ·         Instrukcija, kaip prisijungti prie IS AIVIKS:

http://aplinka.lt/documents/10180/0/pris3/52b28a62-acfd-41b5-89e3-a14801b576cd

 

7.       Informacijos šaltiniai

·         saugos duomenų lapas (SDL). Kita tiekėjo pateikta informacija, leidžianti cheminės medžiagos ar preparato naudotojui imtis būtinų priemonių žmonių sveikatai ir aplinkai apsaugoti bei saugai užtikrinti;

·         tais atvejais, kai ūkio subjektas pats gamina ar importuoja cheminę medžiagą arba preparatą, informaciją turi surinkti pats, remdamasis įvairiais informacijos šaltiniais, nacionalinėmis ar tarptautinėmis duomenų bazėmis.

      Saugos duomenų lapo pavyzdys:

http://www.achema.lt/uploads/achema%20products/Organiniai%20produktai/Metanol/2016.01.31%20Metanolio%20SDL.pdf

 

8.       Cheminių medžiagų ir preparatų duomenų bazė

·         Informacinės cheminių medžiagų ir preparatų duomenų bazės dalis, kurioje kaupiami informacija ir duomenys, kurie pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 negali būti laikomi komercine ir pramonine paslaptimi ir kurie pagal kitus Lietuvos Respublikos eisės aktus nepriskirti valstybės ar tarnybos paslaptims, skelbiami tinklalapyje www.aplinka.ltCheminės medžiagos – Cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų) duomenų bazė.

                Cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų) duomenų bazėje pateikiama informacija apie:

užregistruotas chemines medžiagas;

užregistruotus preparatus (mišinius);

duomenų teikėjus.

Įmonių, pateikusių duomenis ir informaciją už praėjusius kalendorinius metus į IS AIVIKS sistemą, sąrašai skelbiami tinklalapyje www.gamta.lt – Cheminės medžiagos - Duomenų teikimas IS "AIVIKS" apie chemines medžiagas ir preparatus.

9.       Duomenų bazės

·         Cheminių medžiagų duomenų bazė

http://www.chemsynthesis.com/einecs-numbers/page-1.html

·         Tarptautinės cheminių medžiagų saugos kortelės (anglų k.)

http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home;

·         Cheminių medžiagų katalogas (anglų k.)

http://www.chemexper.com.

 

10.    Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema (AIVIKS)

AIVIKS – tai informacinė sistema, skirta surinkti, sisteminti ir kaupti duomenis apie

aplinką bei užtikrinti duomenų ir informacijos apie aplinką viešumą:

·        AM, jos padalinių ir pavaldžių institucijų bei kt. valstybės institucijų darbuotojams, tvarkantiems aplinkos duomenis ir informaciją;

·         Ūkio subjektams, teikiantiems duomenis aplinkos apsaugos tarnyboms;

·         Aplinkosaugos specialistams, mokslininkams, projektų rengėjams ir kt. specialistams;

·         Visuomenei.

 

11.    Dažniausiai pasitaikantys netikslumai ir klaidos

1.        Cheminės medžiagos pavadinimas pateikiamas ne pagal IUPAC nomenklatūrą.

2.        Pateikiamas neinformatyvus cheminio mišinio (preparato) pavadinimas (pvz: mišinio (preparato) pavadinimas – Q8T800, o prekybinis pavadinimas – nenurodytas).

3.        Pateikiami netikslūs klasifikavimo ir ženklinimo duomenys.

4.        Pateikiama nekonkreti arba nepilna, ypač cheminių mišinių (preparatų), toksikologinė ir ekotoksikologinė informacija arba jos visai nėra.

5.        Nurodant mišinio (preparato) sudėtį būtina nurodyti visus mišinio (preparato) pavojingus komponentus, jų EINECS, CAS Nr., masės % dalį.

6.        Pateikiami neteisingi kiekiai (turi būti tonomis).

7.        Sukuriamos dvi vienodos ataskaitos (todėl neleidžia pateikti ataskaitos).

8.        Ataskaitoje sukuriamos tuščios eilutės (todėl neleidžia pateikti ataskaitos).

9.        Ataskaitoje dubliuojasi įrašai (todėl neleidžia pateikti ataskaitos).