Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Dažniausiai užduodami klausimai > Duomenų teikimas ir prisijungimas (IS AIVIKS) > Duomenų ir informacijos teikimas IS AIVIKS

 

Duomenų ir informacijos teikimas IS AIVIKS

Kokie teisės aktai reglamentuoja duomenų ir informacijos teikimą?

 

 1. 2000 m. balandžio 18 d. Nr. VIII-1641 Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. D1-462 „Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir profesionaliai naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Koks teisės aktas reglamentuoja cheminių medžiagų ir mišinių apskaitos rengimą? Kokia institucija atsakinga už šį teisės aktą?

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. D1-360 Dėl cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašas“. Už šį teisės aktą yra atsakingas Aplinkos apsaugos departamento Taršos prevencijos ir cheminių medžiagų skyrius.

 

Kas yra Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema (AIVIKS) ir kam ji skirta?

 

AIVIKS – tai informacinė sistema, skirta surinkti, sisteminti ir kaupti duomenis apie aplinką bei užtikrinti duomenų ir informacijos apie aplinką viešumą.

IS AIVIKS sistema skirta:

 1. Aplinkos ministerijai, jos padalinių ir pavaldžių institucijų bei ktitų valstybės institucijų darbuotojams, tvarkantiems aplinkos duomenis ir informaciją;
 2. Ūkio subjektams, teikiantiems duomenis aplinkos apsaugos tarnyboms;
 3. Aplinkosaugos specialistams, mokslininkams, projektų rengėjams ir kt. specialistams;
 4. Visuomenei.

 

 

Koks yra duomenų ir informacijos rinkimo bei kaupimo tikslas, užduotys ir kam teikiama informacija yra naudojama?

 

Tikslas: Surinkti iš gamintojų, importuotojų, tolesnių naudotojų, platintojų, eksportuotojų Tvarko apraše nurodytus duomenis ir informaciją ir centralizuotai juos kaupti informacinėje sistemoje „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS AIVIKS).

Užduotys:

 • Tvarkyti surinktus duomenis ir informaciją bei teikti juos institucijoms, darančioms atitinkamus sprendimus cheminių medžiagų ir mišinių valdymo, tvarkymo bei kontrolės srityse, taip pat juridiniams ir fiziniams asmenims, naudojantiems chemines medžiagas ir mišinius ūkinėje veikloje arba savo asmeniniams ar namų ūkio poreikiams tenkinti, siekiant užtikrinti jų saugų naudojimą;
 • Surinkti Tvarkos apraše nurodytus duomenis apie gamintojus, importuotojus, tolesnius naudotojus, platintojus, eksportuotojus, užsiimančius cheminių medžiagų ir mišinių gamyba, tiekimu rinkai, importu, naudojimu pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje ir eksportu.

Naudojimas:

 • Statistinei analizei ir vertinimui ( siekiant užtikrinti tinkamą cheminių medžiagų ir mišinių tiekimo rinkai valdymą ir tinkamą reglamentuojančių teisės aktų kontrolę);
 • Prevencinėm priemonėm (esant ekstremaliai sveikatai situacijai (apsinuodijimui, tolesniam gydymui), siekiant saugaus naudojimo ir tinkamų veiksmų ištikus avarijai (išsiliejimui, gaisrui, paviršinių, gruntinių vandenų užteršimui ir kt.));
 • Visuomenės informatyvumo didinimui.

 

Kas yra duomenų ir informacijos teikėjai?

 • gamintojai;
 • importuotojai;
 • platintojai;
 • eksportuotojai;
 • naudotojai (pramoninėje, profesinėje ar kt. ūkinėje veikloje).

 

 

Kokiems ūkio subjektams yra taikomos duomenų ir informacijos teikimo išimtys?

 

 1. užsiimantiems mažmenine prekyba; 
 2. užsiimantiems žemės ūkio veikla;
 3. vykdantiems mokslinius, technologinius ar laboratorinius tyrimus;
 4. užsiimantiems naftos produktų prekyba ir laikymu degalinėse, skirtose naftos produktams priimti, laikyti ir parduoti galutiniam vartotojui, įskaitant žinybinio pobūdžio degalines, skirtas savo poreikiams tenkinti;
 5. naudojantiems galutiniam vartojimui skirtas chemines medžiagas ir mišinius savo reikmėms ir/ar vidaus poreikiams, nesusijusiems tiesiogiai su gamyba ar kt. ūkine veikla;
 6. gaminantiems, importuojantiems, naudojantiems, platinantiems polimerus ir chemines medžiagas, įtrauktas į 2008 m. spalio 8 d. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 987/2008, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), IV ir V priedus.

 

 

Kada teikiami duomenys ir informacija?

 

Informacija teikiama tiesiogiai internetu į IS AIVIKS sistemą. Duomenys ir informacija turi būti pateikti už praėjusius kalendorinius metus iki einamųjų metų kovo 1 d. Kiekiai, nuo kurių duomenys ir informacija turi būti pateikiami, priklauso nuo cheminės medžiagos ir mišinio klasifikavimo (žr. lentelę žemiau):

 

Pavojingumo klasių ir kategorijų kodai ir pavojingumo frazės Reglamento (EB) Nr. 1272/2008* nustatyta tvarka

Pagamintas, importuotas, pateiktas rinkai, kiekis (kg), kurį viršijus privaloma teikti duomenis į IS AIVIKS

Cheminės medžiagos

Mišiniai (preparatai)

Acute tox. 1, Acute tox. 2, H300, H310, H330

10

1

Acute tox. 3, H301, H311, H331

100

10

Carc. 1A ir 1B, H350

10

10

Muta. 1A ir 1B, H340

10

10

Repr.1A ir 1B, H360

10

10

Stot RE 1, H372

100

10

Stot RE 2, H373

1000

10

Stot SE 1, H370

100

10

Stot SE 2, H371

1000

10

Skin Corr. 1A, 1B, 1C, H 314

100

10

Eye Dam. 1, H318

100

10

Asp. Tox. 1, H304

100

10

Resp. Sens. 1, H334

100

10

Skin.Sens.1, H317

100

10

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

Aquatic Chronic 2, H411

Aquatic Chronic 3, H412

100

100

Kitos pavojingumo klasės ir kategorijos bei neklasifikuojami kaip pavojingi

1000

1000

*2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1297/2014 (OL 2014 L 350, p. 1).

Jei mišiniai yra naudojami ūkinėje veikloje, duomenys ir informacija į IS AIVIKS sistemą turi būti pateikiama, jei sunaudojama:

1. 10 kg ir daugiau mišinio, kuriam yra priskirta bent viena iš šių pavojingumo frazių: H300, H310, H330, H350, H340, H360 (Tvarkos aprašo 12 punktas);

2. 100 kg ir daugiau mišinio, kuriam yra priskirta bent viena iš šių pavojingumo frazių: H400, H410, H411, H412 (Tvarkos aprašo 13.4 punktas);

3. 1000 kg ir daugiau mišinio, kuriam yra priskirtos kitos pavojingumo frazės, arba kuris yra neklasifikuojamas kaip pavojingas.

 

 

 

Iš kokių informacijos šaltinių turi būti imami duomenys apie chemines medžiagas ir mišinius?

 

Pagrindinis šaltinis yra saugos duomenų lapas (SDL). Gali būti pateikiama ir kita teikėjo pateikta informacija, leidžianti cheminės medžiagos ar mišinio naudotojui imtis būtinų priemonių žmonių sveikatai ir aplinkai apsaugoti bei saugai užtikrinti. Tais atvejais, kai ūkio subjektas pats gamina ar importuoja cheminę medžiagą arba mišinį, informaciją turi surinkti pats, remdamasis įvairiais informacijos šaltiniais, nacionalinėmis ar tarptautinėmis duomenų bazėmis.

SDL pavyzdys:

Konkretūs SDL skirsniai iš kurių turi būti nurodyta informacija:

 • Pavadinimas, prekinis pavadinimas ir cheminės medžiagos identifikaciniai duomenys – SDL 1 skirsnis
 • Klasifikavimas ir ženklinimas – SDL 2 skirsnis
 • Mišinio sudėtis – SDL 3 skirsnis
 • Fizikocheminiai duomenys – SDL 9 skirsnis
 • Toksikologinė informacija – SDL 11 skirsnis
 • Ekologinė informacija – SDL 12 skirsnis
 • Stabilumas ir reaktyvumas – SDL 10 skirsnis
 • Saugos nuo kenksmingo poveikio priemonės – SDL 8 skirsnis
 • Apsaugos priemonės ištikus avarijai – SDL 4, 5 ir 6 skirsniai

 

 

Kokia informacija yra pateikiama ir paprastam vartotojui prieinama cheminių medžiagų ir mišinių duomenų bazėje?

 

Informacinės cheminių medžiagų ir mišinių duomenų bazės dalis, kurioje kaupiama informacija ir duomenys, kurie pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 negali būti laikomi komercine ir pramonine paslaptimi ir kurie pagal kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus nepriskirti valstybės ar tarnybos paslaptims, skelbiami tinklalapyje www.aplinka.lt: Cheminės medžiagos – Cheminių medžiagų ir mišinių duomenų bazė.

Cheminių medžiagų ir mišinių duomenų bazėje pateikiama informacija apie:

 • užregistruotas chemines medžiagas;
 • užregistruotus mišinius;
 • duomenų teikėjus.

 

 

Kur skelbiamas įmonių, pateikusių duomenis ir informaciją už praėjusius kalendorinius metus į IS AIVIKS sistemą, sąrašai?

 

Įmonių, pateikusių duomenis ir informaciją už praėjusius kalendorinius metus į IS AIVIKS sistemą, sąrašai skelbiami tinklalapyje www.gamta.lt: Cheminės medžiagos – Duomenų teikimas IS AIVIKS apie chemines medžiagas ir mišinius.

 

 

Kur galima rasti papildomos informacijos apie chemines medžiagas?

 

 

Kokios yra dažniausiai pasitaikančios klaidos teikiant duomenis ir informaciją į IS AIVIKS apie chemines medžiagas ir mišinius?

 

 1. Cheminės medžiagos pavadinimas pateikiamas ne pagal IUPAC nomenklatūrą;
 2. Pateikiamas neinformatyvus mišinio pavadinimas (turėtų būti nurodytas produktas ir jo prekinis pavadinimas pvz. valymo priemonė Superclean);
 3. Pateikiami netikslūs klasifikavimo ir ženklinimo duomenys;
 4. Pateikiama nekonkreti arba nepilna cheminių medžiagų ar mišinių toksikologinė,  ekotoksikologinė ir kita informacija arba jos visai nėra;
 5. Informacija apie cheminės medžiagos ar mišinio toksikologinius, ekotoksikologinius ir kitus duomenis nurodomi ne lietuvių kalba;
 6. Nurodant mišinio sudėtį būtina nurodyti visus mišinio pavojingus komponentus, jų EINECS, CAS Nr., masės % dalį;
 7. Pateikiami neteisingi kiekiai (turi būti tonomis);
 8. Sukuriamos dvi vienodos ataskaitos (todėl neleidžia pateikti ataskaitos);
 9. Ataskaitoje sukuriamos tuščios eilutės (todėl neleidžia pateikti ataskaitos);
 10. Ataskaitoje dubliuojasi įrašai (todėl neleidžia pateikti ataskaitos);
 11. Klaidingai nurodomas veiksmas importas / eksportas (importas / eksportas yra cheminių medžiagų ar mišinių įvežimas / išvežimas į / iš šalis, kurios nepriklauso Europos Sąjungai;
 12. Nurodant veiksmą importas / eksportas, nėra nurodoma šalis iš / į kurią buvo atliktas importas / eksportas.