Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Dažniausiai užduodami klausimai > REACH > Importas į bendriją

 

Importas į bendriją

1.1.  Kokiose šalyse taikomi REACH reglamento reikalavimai?

REACH yra Europos Sąjungos (ES) reglamentas, kurio reikalavimai tiesiogiai taikomi visose Europos  Sąjungos  valstybėse  narėse. Kadangi  REACH  reglamentas  aktualus  ir  Europos Ekonominės Bendrijos (EEB) valstybėms narėms jis bus taikomas ir Islandijoje, Lichtenšteine bei Norvegijoje. Cheminės medžiagos importuojamos į Bendriją iš Šveicarijos (Europos šalies, kuri nepriklauso EEB) laikomos importuojamomis cheminėmis  medžiagomis. Šioms cheminėms medžiagoms taikomi tokie patys reikalavimai kaip cheminėms medžiagoms importuojamoms iš ne ES šalių.

Kaip taikomi REACH reglamento reikalavimai valstybių narių autonominėse zonose ir užjūrio teritorijose Jums padės išsiaiškinti konkrečių valstybių narių pagalbos tarnybos.

1.2.  Kokie reikalavimai taikomi ne Europos Sąjungos (ES) įmonėms?

Ne Bendrijoje įsteigti gamintojai neturi tiesioginių įsipareigojimų pagal REACH reglamentą. Tokiu atveju REACH reglamento reikalavimai taikomi importuotojui, kuris yra įsisteigęs Bendrijoje ir įveža cheminę medžiagą į Bendrijos teritoriją.

Pagal REACH reglamento 3 str. 9 dalį, gamintojas tai Bendrijoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris Bendrijoje gamina chemin medžiagą. Ne ES įmonė, kuri pati eksportuoja chemines medžiagas, chemines medžiagas preparatuose ar gaminiuose, vadovaudamasi REACH reglamento 8 straipsniu gali (bet neprivalo) Europos Sąjungoje paskirti abipusiu susitarimu „vienintel atstovą“. Vienintelis atstovas  atliktų importuotojų sipareigojimus. Rekomendacijas vieninteliam atstovui galite rasti rekomendacijose registravimui (prieiga internetu http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.5.2 skyrius – Tiekimo grandinės dalyviai). Taip pat daugiau informacijos pateikiama DUK 4 skyriuje.

1.3.  Kokie reikalavimai taikomi gaminių importuotojams?

Kai kuriais atvejais importuotojai ar gamintojai privalo chemines medžiagas, esančias gaminiuose, preliminariai užregistruoti, registruoti ar pateikti Europos chemini medžiagų agentūrai pranešimą apie šias chemines medžiagas (vadovaujantis REACH reglamento 7 str.). Terminai „importas“ ir „gaminys“ apibrėžiami REACH reglamento 3 str. 3 ir 10 dalyse. Norėdami nustatyti, ar privalo registruoti cheminę medžiagą gaminyje arba pateikti apie ją pranešimą, gaminių importuotojai turi:

- nustatyti ar numatoma, kad cheminė medžiaga išsiskirs įprastinėmis pagrįstai numanomomis naudojimo sąlygomis, jei tenkinama ši sąlyga, nustatyti ar bendras importuojamų gaminių sudėtyje esantis cheminės medžiagos kiekis viršija vieną toną per metus. Jei tenkinamos abi šios sąlygos, vadovaujantis REACH reglamento 7 str. 1 dalimi, importuotojas privalo registruoti tokią cheminę medžiagą, esančią gaminio sudėtyje.

- nustatyti ar gaminio sudėtyje esančios cheminės medžiagos nustatytos pagal REACH reglamento 59 str. reikalavimus (įtraukta į kandidatinių cheminių medžiagų sąrašą kaip atitinkanti cheminės medžiagos keliančios didelį susirūpinimą kriterijus) koncentracija viršija 0,1 % masės (masės %) (koncentracijos apskaičiavimo išaiškinimas skirtingai traktuojamas  kai kurių valstybių narių http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/dissenting_en.pdf. Daugiau informacijos apie reikalavimus cheminėms medžiagoms gaminiuose pateikiama rekomendacijose  gaminiuose esančioms        medžiagoms http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/articles_en.htm?time=1221567620). Jei tenkinama ši sąlyga ir importuojamame gaminyje tokia cheminė medžiaga per metus sudaro daugiau nei vieną toną, vadovaujantis REACH reglamento 7 str. 2 dalimi, importuotojas privalo pateikti pranešimą Europos cheminių medžiagų agentūrai.

- vadovaujantis REACH reglamento 7 str. 6 dalimi nei registruoti, nei pranešti nereikia apie tokias chemines medžiagas, kurios jau buvo registruotos tam pačiam naudojimo būdui. Todėl pirmiausia registruotojas arba pranešėjas turėtų pasidomėti kokiems naudojimo būdams cheminė medžiaga esanti gaminyje jau buvo registruota toje pačioje arba kitoje tiekimo grandinėje. Privalu įsitikinti, kad užregistruota cheminė medžiaga yra tokia pati kaip turima medžiaga, tai galite padaryti vadovaudamiesi rekomendacijomis cheminių medžiagų identifikavimui ir  įvardinimui pagal REACH reglament (http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/substance_id_en.htm?time=1221568275). Nepriklausomai nuo to, kokius aukščiau išvardintus reikalavimus privalote vykdyti, gaminių importuotojams galioja ir šie papildomi reikalavimai:

* teikti papildom informaciją, kurios reikalauja Europos cheminių medžiagų agentūra arba valstybių narių kompetentingosios institucijos, kai atliekamas dokumentacijos arba medžiagos vertinimas;

* registruoti chemines medžiagas gaminiuose, kurios sudaro daugiau nei 1 toną per metus ir kuri išsiskiria aplink jei Europos chemini medžiag agentūra numano, kad tokia cheminė medžiaga kelia pavojų aplinkai ar žžmogaus sveikatai;

* vykdyti REACH reglamentu nustatytus apribojimus tiekti rinkai gaminius, kurių sudėtyje yra cheminių medžiagų įtrauktų XVII priedą;

* jei gaminyje esanti cheminė medžiaga, kurios koncentracija viršija 0,1 % (masės %), yra laikoma keliančia didelį susirūpinimą ir vadovaujantis  REACH reglamento 59 str. 1 dalimi įtraukta į kandidatinių cheminių medžiag sąrašą, privalu pateikti gaminio gavėjui – arba pagal pareikalavim gaminio naudotojui – pakankamai informacijos  (bent  jau cheminės medžiagos pavadinimą), leidžiančios gaminį naudoti saugiai (žr. REACH reglamento 33 str.).